Analizy

Znaczący amerykańscy udziałowcy, beneficjenci rzeczywiści, osoby kontrolujące

(Substantial US owners, beneficial owners, controlling persons)

14 marca 2016

Wiele wątpliwości w praktyce implementacji FATCA budzi konieczność identyfikacji osób kontrolujących posiadaczy rachunku, będących pasywnymi NFFE.

Warto pamiętać, że w reżimie FATCA funkcjonują równolegle różne kategorie osób: znaczący amerykańscy udziałowcy (Substantial US Owners), beneficjenci rzeczywiści (beneficial owners), oraz osoby kontrolujące (controlling persons).

Osoby kontrolujące” są pojęciem IGA zdefiniowanym jako: „osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad podmiotem. W przypadku trustu określenie to oznacza założyciela, powierników, nadzorcę (jeżeli występuje), beneficjentów lub grupę beneficjentów oraz każdą inną osobę fizyczną sprawującą ostatecznie efektywną kontrolę nad trustem oraz, w przypadku umów innych niż trust, określenie to oznacza osoby pozostające w podobnej sytuacji. Określenie „osoby kontrolujące” powinno być interpretowane w sposób spójny z Rekomendacjami Grupy do Spraw Działań Finansowych (Financial Action Task Force).”

Rekomendacje FATF posługują się pojęciem “beneficial owner” definiując je podobnie: „Beneficial owner refers to the natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement.”

Z kolei sama IGA w Załączniku I przewiduje, że „raportująca polska instytucja finansowa musi zidentyfikować osoby kontrolujące, jak określono na podstawie procedur AML/KYC”. IGA odwołuje się więc do kategorii „beneficjentów rzeczywistych” identyfikowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się dla celów ustawy:

„a)  osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,

b)  osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych,

c)  osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku - w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi”

Wreszcie, przepisy amerykańskie posługują się pojęciem znaczącego amerykańskiego udziałowca („substantial U.S. owner”) definiując je, ogólnie mówiąc, z wykorzystaniem progu 10%. Do tego pojęcia odwołuje się projektowany obecnie schemat raportowania (XML) opublikowany przez Ministra Finansów. W opublikowanych przez MF wskazówkach kategoria podlegająca raportowaniu opisana jest jako:

„Znaczący amerykański udziałowiec: w przypadku osoby prawnej  – każda szczególna osoba amerykańska, która posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% udziałów w tej osobie prawnej (poprzez prawo głosu lub wartość posiadanych udziałów); w przypadku spółki osobowej – każda szczególna osoba amerykańska, która posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% udziałów w zysku tej spółki osobowej. W przypadku podmiotu będącego instytucją inwestycyjną (np. fundusz hedgingowy) każda szczególna osoba amerykańska posiadająca udziały w takiej instytucji jest uważana za znaczącego amerykańskiego udziałowca”.

W związku z istnieniem trzech podobnych kategorii beneficjentów, instytucje finansowe powinny bardzo uważnie przeanalizować wymogi FATCA, aby zawsze zidentyfikować i zaraportować właściwe osoby. 

Chcesz wiedzieć więcej?

Wszystko o FATCA w Polsce

Czy ta strona była pomocna?