Restrykcyjne podejście organów w kwestii zwolnienia podatkowego w ramach „Polskiej Strefy Inwestycji”

Punkty widzenia

Restrykcyjne podejście organów w kwestii zwolnienia podatkowego w ramach „Polskiej Strefy Inwestycji”

Zmiana praktyki interpretacyjnej dla przedsiębiorców działających na podstawie decyzji o wsparciu (DOW)

Newsletter SSE (3/2019) | 6 czerwca 2019 r.

Pomimo, że w ostatnich miesiącach Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej („DKIS”) wydał co najmniej kilka interpretacji indywidualnych potwierdzających możliwość zwolnienia z podatku dochodowego, na podstawie decyzji o wsparciu („DOW”), całości dochodu z działalności wskazanej w tej decyzji, prowadzonej na terenie tam wskazanym, do wysokości limitu przyznanej pomocy publicznej, wydane w ostatnim czasie rozstrzygnięcia wskazują na niekorzystną zmianę podejścia organów podatkowych w tym zakresie.

W treści interpretacji (tj. interpretacje DKIS z dnia 22 maja 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.113.2019.1.APO, DKIS oraz z dnia 21 maja 2019 r., sygn. 0114-KDIP2-3.4010.55.2019.2.MS) DKIS wskazał, iż teza podatnika o zwolnieniu całego dochodu generowanego w ramach DOW jest zgodna z wykładnią literalną przepisów, ale sprzeczna z celem Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, jakim jest stymulowanie wzrostu inwestycji prywatnych poprzez wprowadzenie nowego mechanizmu udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium RP, jak również konstytucyjną równością praw podatników i w konsekwencji nie jest prawidłowa.

Z uwagi na wydanie już co najmniej dwóch niekorzystnych interpretacji w omawianym zakresie, istnieje ryzyko, że nie są one odosobnione i mogą oznaczać zmianę stanowiska prezentowanego przez DKIS. W praktyce taka zmiana może istotnie utrudnić korzystanie z ulgi podatkowej na podstawie DOW (w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji).

Należy jednak podkreślić, iż niniejsze podejście organów stoi wprost w sprzeczności z wprowadzoną w tej samej ustawie zasadą chronologicznego rozliczenia rozliczania pomocy w przypadku posiadania więcej niż jednego zezwolenia lub DOW. W szczególności, obowiązek rozliczania chronologicznego w takiej sytuacji prowadziłby w praktyce do braku możliwości skorzystania z kolejnych posiadanych przez jednego inwestora DOW (tj. inwestor byłby zobowiązany do opodatkowania dochodu z kolejnych realizowanych inwestycji objętych DOW dopóki nie zostanie wyczerpany limit z pierwszej DOW).

Niniejsza interpretacja jest również niespójna z nowymi zapisami w ustawie podatkowej jasno nakazującej wydzielenie organizacyjne i opodatkowane dochodów w przypadku prowadzenia działalności poza terenem SSE lub terenem określonym w DOW.
 

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach newslettera na adres e-mail (zobacz: wszystkie wydania newslettera).

Zasubskrybuj się

Dotychczasowa zmiana stanowiska organów podatkowych

Omawiana powyżej zamiana linii interpretacyjnej nie jest jedynym przejawem niekonsekwencji organów podatkowych. Na przestrzeni lat zmianie ulegało także stanowisko dotyczące możliwości sumowania limitów pomocy publicznej dostępnych w ramach kilku zwolnień strefowych oraz ich chronologicznego rozliczania.

Do 2015 r. stanowisko organów w tym zakresie było jednolite i potwierdzało możliwość łącznego kalkulowania wyniku podatkowego osiąganego przez podatnika na podstawie kilku zezwoleń strefowych. Następnie podejście to uległo zmianie, a w konsekwencji organy wydały szereg interpretacji wskazujących na obowiązek rozliczania wyniku podatkowego odrębnie dla każdej inwestycji / zezwolenia.

W ostatnim czasie pojawiło się jednak kilka korzystnych interpretacji i orzeczeń sądów administracyjnych, które zaaprobowały możliwość prowadzenia jednej, łącznej ewidencji i ustalania na jej podstawie dochodu zwolnionego z CIT w odniesieniu do działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie kilku zezwoleń.

Z uwagi na to, że stanowisko organów zarówno w odniesieniu do działalności prowadzonej na podstawie zezwoleń strefowych, jak i obecnie DOW zmienia się dość dynamicznie, istnieje ryzyko, że wydane ostatnio niekorzystne interpretacje indywidualne dotyczące działalności prowadzonej na podstawie DOW, mogą przyczynić się do ponownej zmiany obecnie korzystnego stanowiska organów podatkowych w sprawie dotyczącej możliwości łączenia limitu pomocy publicznej na podstawie kilku zezwoleń strefowych (i rozliczania pomocy publicznej w sposób chronologiczny).

Czy ta strona była pomocna?