Podsumowanie obowiązywania przepisów Dyrektywy energetycznej

Artykuł

Podsumowanie obowiązywania przepisów Dyrektywy energetycznej

Wyraź swoją opinię i miej wpływ na regulacje Dyrektywy energetycznej

Ankieta

Komisja Europejska powierzyła Deloitte przeprowadzenie badania mającego na celu analizę opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów energetycznych oraz energii elektrycznej, jak również analizę prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania regulacji tzw. Dyrektywy energetycznej, czyli Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych oraz energii elektrycznej. Badanie ma umożliwić zebranie danych od jak najszerszego kręgu zainteresowanych podmiotów, celem ustalenia kierunku pożądanych oraz wymaganych zmian regulacji Dyrektywy energetycznej.

Dyrektywa energetyczna a praktyka – cel i zakres badania

Komisja Europejska biorąc pod uwagę fakt kilkunastoletniego okresu obowiązywania Dyrektywy energetycznej oraz kluczowego charakteru tej regulacji dla systemu opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych i energii elektrycznej, powzięła decyzję o konieczności przeprowadzenia szeroko zakrojonego badania funkcjonowania tych regulacji w ramach całej Unii Europejskiej.

Celem rozpoczętego badania jest sprawdzenie sposobu implementacji postanowień Dyrektywy energetycznej do krajowych regulacji poszczególnych Państw Członkowskich, zgodności implementowanych regulacji z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz weryfikacja przejrzystości i łatwości stosowania implementowanych regulacji oraz pewności prawa, zarówno z perspektywy danego państwa, jak również z perspektywy uczestników obrotu gospodarczego, mających do czynienia z wyrobami akcyzowymi lub działających w branżach związanych z wyrobami energetycznymi lub energią elektryczną.

Dane uzyskane w trakcie badania pozwolą nie tylko określić zakres i sposób implementacji Dyrektywy energetycznej do regulacji krajowych poszczególnych Państw Członkowskich, ale przede wszystkim umożliwią zebranie informacji dotyczących praktycznych problemów oraz rozwiązań wprowadzonych do regulacji krajowych w ramach implementacji Dyrektywy energetycznej.

Dostęp do ankiety

W ramach badania w poszczególnych Państwach Członkowskich, w tym w Polsce, Deloitte przeprowadza wśród przedsiębiorców ankietę dotyczącą implementacji przepisów Dyrektywy Energetycznej.

Ankieta jest dostępna do 21 maja 2017 r. 

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety. Udział w badaniu stanowi bowiem unikalną możliwość wywarcia realnego wpływu na zakres i treść przyszłych zmian regulacji Dyrektywy energetycznej. Jest to również świetna okazja, aby zaadresować praktyczne problemy i wątpliwości wynikające z implementacji przepisów Dyrektywy Energetycznej w obecnym kształcie w Polsce. Ankieta jest dostępna w języku angielskim.

 

Ankieta jest dostępna do 21 maja 2017 r.

Wypełnij ankietę
Czy ta strona była pomocna?