Biała Lista - Ministerstwo Finansów przypomina JST o obowiązku zgłoszenia wszystkich posiadanych rachunków bankowych

Artykuł

Biała Lista - Ministerstwo Finansów przypomina JST o obowiązku zgłoszenia wszystkich posiadanych rachunków bankowych

Pismo Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w MF

Biuletyn „VAT w samorządzie” (2/2020) | 25 lutego 2020 r.

Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów wystosował do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (JST) pismo z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. PT8.812.1.2020.WLI.36E. Ze względu na wejście w życie przepisów związanych z tzw. Białą listą, Dyrektor zwrócił się z prośbą o weryfikację, czy JST dokonały zgłoszenia wszystkich rachunków bankowych należących do nich oraz ich jednostek organizacyjnych.

W piśmie Dyrektor wskazał, iż na podstawie regulacji wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, każdy podatnik zobowiązany jest do przekazania naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego informacji m.in. o wszystkich rachunkach bankowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Natomiast w przypadku zmiany danych, podatnik w ciągu 7 dni powinien dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, podatnikiem dla potrzeb podatku VAT jest wyłącznie JST, nie zaś jej jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe i/lub samorządowe zakłady budżetowe). Tym samym, to na JST ciąży obowiązek dokonania odpowiedniego zgłoszenia.

Ponadto Dyrektor w przedmiotowym piśmie podkreślił, iż JST powinny dokonywać zgłoszenia tylko tych rachunków bankowych, których, zgodnie z zawartą z bankiem/SKOK umową o prowadzenie rachunku, są posiadaczami. Znane są nam przypadki, w których naczelnicy urzędów skarbowych odmawiają przyjęcia zgłoszenia aktualizacyjnego dotyczącego rachunków bankowych, których JST nie jest posiadaczem, uzasadniając swoje działanie w wyżej opisany sposób. Jednakże pragniemy podkreślić, iż twierdzenie to nie znajduje podstaw w obowiązujących przepisach prawa. 

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?