Ciepłownictwo: zmian ciąg dalszy

Artykuł

Ciepłownictwo: zmian ciąg dalszy

Jakie znaczenie dla JST mają zmiany w tzw. specustawie ciepłowniczej?

Newsletter „Strefa samorządu – podatki i prawo w JST” (4/2023) | 23 lutego 2023 r.

Mogło się wydawać, że przepisy zawarte w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dalej: „specustawa ciepłownicza”) wraz z nowelizacjami uchwalonymi w zeszłym roku będą obowiązywały do końca obecnego sezonu grzewczego – nic bardziej mylnego. W związku z obecną sytuacją społeczno-gospodarczą w systemie prawnym pojawiła się ustawa dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (dalej: „ustawa zmieniająca”), która weszła w życie 15 lutego 2023 roku. Ma ona niebagatelne znaczenie dla jednostek samorządu terytorialnego, stąd też zdecydowaliśmy się jej poświęcić niniejsze wydanie naszego wydawnictwa.

Żegnaj ceno z rekompensatą, witaj ceno maksymalna

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 3 ust. 1 specustawy ciepłowniczej — ceny z rekompensatą mają być stosowane w rozliczeniach z odbiorcami do nich uprawnionymi (art. 4 specustawy ciepłowniczej – bez istotnych zmian), jako podstawowy system wsparcia, tylko do dnia 28 lutego 2023 roku. Równocześnie dotychczas występujące rekompensaty zostaną zastąpione co do zasady wyrównaniami związanymi ze stosowaniem cen maksymalnych.

Obliczanie ceny maksymalnej w przypadku przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję i wykonujących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła odbiorcom uprawnionym będzie się odbywało w oparciu o dane opublikowane przez Prezesa URE w BIP URE – w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (art. 3a ust. 1 specustawy ciepłowniczej). Dane dla każdego przedsiębiorstwa ciepłowniczego będą dotyczyły, dla każdej grupy taryfowej w danym systemie ciepłowniczym, wartości ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022 r. w tym systemie, powiększonych o 40%.

Natomiast przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła odbiorcom uprawnionym, która nie wymaga uzyskania koncesji lub zwolnione z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi URE, zgodnie z art. 3a ust. 3 specustawy ciepłowniczej, na podstawie skalkulowanych na dzień 30 września 2022 r. cen lub stawek opłat, będą ustalać dla każdej grupy taryfowej maksymalne wartości ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło, uwzględniając 40% wzrostu w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych w danym systemie ciepłowniczym w dniu 30 września 2022 r. i obliczać maksymalną cenę dostawy ciepła.

Ponadto w art. 3a ust. 4 specustawy ciepłowniczej przewidziano „wentyl bezpieczeństwa” wobec cen maksymalnych. Mianowicie w przypadku, gdy w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. maksymalna cena dostawy ciepła będzie w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym wyższa od:

1) średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, obliczonej dla danego systemu ciepłowniczego, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym albo

2) ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w danym systemie ciepłowniczym
- przedsiębiorstwo energetyczne będzie stosowało cenę najniższą spośród określonych w pkt 1 i 2.

Podsumowując: skala wzrostu cen ciepła powinna zostać bardziej ograniczona – poprzez zastosowanie cen maksymalnych. Równocześnie w sytuacji, gdy cena maksymalna będzie przekraczać średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą albo cenę wynikającą z taryfy, cena maksymalna nie znajdzie zastosowania. Wtedy to przedsiębiorstwo energetyczne będzie zobowiązane do zastosowania najniższej ceny spośród wyżej wymienionych.

 

Mogą być też dodatkowe wyrównania gminne

Podobnie jak było w przypadku dodatkowych rekompensat (art. 31 specustawy ciepłowniczej), ustawą zmieniającą wprowadzono do specustawy ciepłowniczej regulacje dotyczące dodatkowych wyrównań. Zgodnie z art. 31a ust. 1 specustawy ciepłowniczej, w celu dalszego ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców, gmina, na której obszarze ciepło wytwarzane przez dane przedsiębiorstwo energetyczne jest dostarczane do odbiorców ciepła zamieszkujących lub mających siedzibę na jej obszarze, może udzielić takiemu przedsiębiorstwu energetycznemu dodatkowego wyrównania z budżetu gminy.

Zgodnie z art. 31a ust. 2 specustawy ciepłowniczej dodatkowe wyrównanie jest udzielane i wypłacane na podstawie uchwały rady gminy określającej w szczególności warunki i tryb jego ustalenia i przekazania. Ponadto tego typu dodatkowe wyrównanie pomniejsza wysokość maksymalnej ceny dostawy ciepła i nie stanowi dla przedsiębiorstwa energetycznego podstawy do wyliczenia „podstawowej” rekompensaty lub wyrównania.

 

Bonus dla gmin z dodatkowymi wyrównaniami

Warto zwrócić uwagę, że zachowano podobieństwo do dodatkowej rekompensaty także w zakresie „bonusu” dla gmin, które zdecydują się na tego typu rozwiązanie. Zgodnie z art. 31a ust. 4 specustawy ciepłowniczej, jeżeli wartość dodatkowego wyrównania określonego w uchwale rady gminy będzie wynosiła więcej niż 10% wyrównania przysługującego przedsiębiorstwu energetycznemu „bazowo”, w ramach ogólnopolskiego systemu (art. 12a specustawy ciepłowniczej), gmina może zostać w całości lub w części zwolniona z konieczności zapewnienia wkładu własnego do inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zakres zwolnienia określi Rada Ministrów w drodze uchwały.

Zapisz się do Strefy samorządu

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?