JST, a nie jednostki organizacyjne JST, powinny się zarejestrować na akcyzę

Analizy

JST, a nie jednostki organizacyjne JST, powinny się zarejestrować na akcyzę

Ministerstwo Finansów informuje, że to m.in. gminy, a nie jej jednostki, powinny dokonać rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

Biuletyn „VAT w samorządzie” (11/2021) | 9 czerwca 2021 r.

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem Ministerstwa Finansów (dalej: „MF”) przedstawionym w piśmie do organizacji branżowych, podmiotem zobowiązanym do rejestracji dla celów akcyzy za pomocą PUESC jest jednak JST, gdyż dla celów VAT to ona będzie nabywcą wyrobów akcyzowych. Zmianie uległ również wypełniany na PUESC wzór formularza rejestracyjnego, co zwraca uwagę na konieczność rejestracji w przypadku zużycia wyrobów gazowych lub węglowych w zwolnieniu, o ile dana JST prowadzi działalność gospodarczą.

O co chodzi?

Dotychczas organy podatkowe prezentowały podejście, zgodnie, z którym w przypadku zużywania wyrobów w zwolnieniu ze względu na przeznaczenie (np. gaz LPG do ogrzewania), podmiotami zobowiązanymi do dokonania rejestracji, jako podmioty zużywające, były dotychczas poszczególne jednostki organizacyjne JST (np. zakłady budżetowe, szkoły, przedszkola). Wiązało się to z faktem, że to te podmioty m.in. faktycznie odbierały i zużywały wyroby akcyzowe, niezależnie od tego, iż dla celów VAT nabywcą na fakturze była np. gmina.

Natomiast, zgodnie z aktualnym stanowiskiem MF przedstawionym w piśmie Departamentu Podatku Akcyzowego skierowanym do organizacji branżowych, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (dalej: „CRPA”) spoczywa na tej jednostce (np. gminie), a nie jej jednostce organizacyjnej (np. szkole, przedszkolu). Zamawiającym oraz nabywcą wyrobu zwolnionego jest bowiem np. gmina i jej dane będą figurować na fakturze sprzedaży.

Ponadto, chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na zmianę formularza rejestracyjnego dla celów akcyzy na PUESC. Zmieniony został opis pola odnoszącego do statusu podmiotu akcyzowego, jakim jest status „podmiotu zużywającego”. Obecnie w nawiasie doprecyzowującym kto powinien zaznaczyć pole dotyczące „podmiotu zużywającego” znajduje się informacja, że przez „podmiot zużywający” należy rozumieć podmiot, który zużywa wyroby zwolnione od akcyzy, w tym finalnego nabywcę gazowego, finalnego nabywcę węglowego oraz nabywcę końcowego energii.

 

Co to oznacza w praktyce?

Powyższe stanowisko MF w praktyce może oznaczać m.in. obowiązek rejestracji JST np. jeśli ona lub jej jednostki dokonują zakupu gazu LPG w zwolnieniu. Jednocześnie, należy rozważyć jak w takiej sytuacji powinny zachować się podmioty takie jak np. szkoły, które już wcześniej zarejestrowały się dla celów akcyzy. Wydaje się, że obecnie ciężar rejestracji powinna przejąć na siebie JST.

W kwestii wydanych interpretacji, należy zauważyć, że zmienił się przepis art. 16 ust. 1 ustawy akcyzowej mówiący o obowiązku rejestracyjnym, w związku z czym interpretacje wydane na podstawie poprzedniego brzmienia tej regulacji, co do zasady utraciły swoją moc ochronną w zakresie w jakim opierały się właśnie na tym przepisie.

Odnosząc się natomiast do zmiany w formularzu rejestracyjnym dla celów akcyzy dostępnym na PUESC, JST które prowadzą działalność gospodarczą, powinny przyjrzeć się czy nie mają obowiązku rejestracji dla celów akcyzy w związku ze zużyciem w zwolnieniu nabywanych wyrobów gazowych lub węglowych (nabywanych jako finalny nabywca gazowy lub węglowy).

 

Co dalej?

Rejestracja w CRPA za pomocą PUESC może wiązać się z pewnymi problemami praktycznymi, m.in. jak założyć konto na PUESC oraz jak upoważnić kogoś do reprezentowania podmiotu. Ponadto, w sytuacji gdy to JST ma rejestrować się dla celów akcyzy, a nie jej jednostki, konieczna jest jeszcze koordynacja informacji ze wszystkich podmiotów. Wobec powyższego, JST powinny obecnie ustalić, czy mają obowiązek rejestracji akcyzowej, w tym w ramach ich jednostek, oraz jak najszybciej rozpocząć rejestrację, jeśli jeszcze tego nie zrobiły. Może okazać się, że w niektórych przypadkach będzie konieczne złożenie czynnego żalu, aby uniknąć negatywnych konsekwencji na gruncie KKS.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Newsletter: Vat w samorządzie

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach biuletynuCzy ta strona była pomocna?