Czynności wykonywane przez JST w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej

Nowości

Czynności wykonywane przez JST w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT

Interpretacja Ogólna Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r.

Biuletyn „VAT w samorządzie” (10/2020) | 15 czerwca 2020 r.

10 czerwca br. została wydana interpretacja ogólna, w której Minister Finansów wskazał, iż JST nie występuje w roli podatnika VAT w przypadku, gdy wykonuje zadania związane z edukacją publiczną a także z pomocą społeczną.

Zgodnie z dotychczasową jednolitą linią interpretacyjną organów podatkowych, czynności wykonywane przez JST w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej podlegały ustawie o VAT. Natomiast w znamienitej większości swoich rozstrzygnięć sądy administracyjne uznawały, iż JST świadcząc te usługi za odpłatnością, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie są podatnikami VAT i nie są zobowiązane do wykazywania osiąganego z tego tytułu obrotu w deklaracjach VAT.

W świetle powyższych różnic interpretacyjnych należy odnotować, iż 10 czerwca br. została wydana interpretacja ogólna, która objęła swoim zakresem nie tylko zadania związane z edukacją publiczną, ale również z pomocą społeczną. Minister Finansów wskazał, iż w przypadku, gdy JST wykonuje czynności podporządkowane ścisłemu reżimowi publiczno-prawnemu oraz gdy otrzymanych opłat nie można traktować jako ekwiwalentu zrealizowanych świadczeń, JST nie występuje w roli podatnika VAT, a w konsekwencji świadczenia te nie powinny być opodatkowane podatkiem VAT (sygn. PT1.8101.3.2019).

Minister Finansów w przedmiotowej interpretacji, jako niepodlegające ustawie o VAT, wymienił następujące świadczenia:

  • zapewnianie wyżywienia dla wychowanków placówek,
  • opieka w przedszkolu ponad podstawę programową,
  • wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych lub duplikatów świadectw ukończenia roku szkolnego,
  • organizowanie przez szkoły tzw. „zielonych szkół”,
  • usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających pomocy innych osób,
  • zapewnienie pobytu w domu pomocy społecznej, gdzie zwykle odpłatność za świadczenia określana jest w drodze decyzji.

W naszej ocenie zmianę dotychczasowego stanowiska Ministra Finansów należy przyjąć z zadowoleniem. Nowe podejście uwzględnia wnioski z dotychczasowej niemalże jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Jednakże w związku z faktem, iż świadczenia wymienione w interpretacji ogólnej nie stanowią katalogu zamkniętego, potencjalnie można spodziewać się dalszych sporów na linii organy podatkowe – JST w wybranych specyficznych przypadkach.

Pragniemy ponadto zauważyć, iż część jednostek samorządu terytorialnego zastosowała się do otrzymanych przez nie interpretacji indywidualnych. W praktyce mogło się to wiązać z odpowiednią zmianą wcześniejszego sposobu dokumentowania i rozliczania otrzymywanych wpłat. Natomiast wydanie przedmiotowej interpretacji ogólnej może w niektórych przypadkach powodować, iż przyjęta w wyniku zastosowania się do uzyskanej interpretacji indywidualnej metodologia rozliczeń dla celów VAT stała się nieprawidłowa. Jednakże Minister Finansów dostrzegając ww. problem wskazał, iż jego obecna zmiana podejścia, zaprezentowana w interpretacji ogólnej, nie generuje rozbieżności w należnym podatku VAT, tym samym kwestionowanie rozliczeń w tym zakresie należy uznać za niezasadne.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?