Podatek VAT, VAT w JST, korekta wieloletnia

Artykuł

Nadchodzi koniec tradycyjnych deklaracji VAT

JPK_VDEK i Centralny Rejestr Faktur od 1 lipca 2019 r.?

Biuletyn „VAT w samorządzie” (26/2018) | 19 grudnia 2018 r.

Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Finansów projektem nowelizacji ustawy o VAT oraz Ordynacji Podatkowej – przewiduje się, że już od 1 lipca 2019 r. likwidacji ulegnie obowiązek składania niektórych deklaracji VAT, a także wprowadzony zostanie Centralny Rejestr Faktur.

Likwidacja deklaracji VAT - w zamian: JPK_VDEK

Opublikowany projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie JPK_VDEK. Co za tym idzie – przewiduje się likwidację m. in. formularza deklaracji VAT-7 oraz VAT-27, zastępując je rozbudowaną strukturą JPK – nazywaną roboczo JPK_VDEK. Na chwilę obecną brak jest szczegółowych informacji odnośnie katalogu danych jakie będą raportowane w ramach JPK_VDEK, jednakże w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, wskazano, iż plik taki będzie zawierał dane, ujmowane obecnie w drodze złożenia tradycyjnej deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT.

Projektowane przepisy ustawy o VAT zakładają, iż JPK_VDEK ma stanowić strukturę, dzięki której podatnik zarówno prawidłowo rozliczy podatek VAT jak i umożliwi organom podatkowym sprawowanie kontroli w zakresie obowiązków dotyczących rozliczania VAT. Wprawdzie takie sformułowanie jest nieprecyzyjne, jednak można spodziewać się, iż będzie to oznaczało rozszerzenie katalogu danych, które będą podlegały raportowaniu w ramach JPK_VDEK.

W przypadku złożenia plików JPK zawierających nieprawidłowości lub które są niekompletne, przewidziano kary pieniężne w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość, która nie zostanie skorygowana w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania.

Już teraz warto przyjrzeć się prawidłowości oraz kompletności danych ujmowanych w plikach JPK czy też dokonać usprawnienia w ich generowaniu. W momencie likwidacji tradycyjnych deklaracji VAT, ewentualne niedoskonałości systemu informatycznego będą mogły mieć skutek w nieprawidłowym rozliczaniu VAT.

Dodatkowo, nowelizacja przewiduje, iż podatnicy, którzy rozliczają VAT kwartalnie, będą mogli kontynuować taki sposób rozliczeń, jednak przesyłając co miesiąc dane z ewidencji VAT.

Nie zostanie również zlikwidowany obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-UE.

Wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur

Projekt nowelizacji zakłada również, iż od 1 lipca 2019 r. utworzony zostanie Centralny Rejestr Faktur, który działać będzie w oparciu m. in. o przekazywane przez podatników pliki JPK_VAT.

Projektowane przepisy zakładają, iż jednostki administracji rządowej i samorządowej zobligowane będą do prowadzenia ewidencji faktur dotyczących nabycia towarów i usług, które nie znalazły się w ewidencji JPK_VAT i do przesyłania takiego wykazu sporządzonego w postaci elektronicznej, bez wezwania organu podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Szefa KAS.

W praktyce oznacza to, że Jednostki Samorządu Terytorialnego zobligowane będą do prowadzenia ewidencji i przesyłania jej do Szefa KAS również w zakresie faktur dotyczących nabycia towarów i usług, które nie są ujmowane w plikach JPK_VAT – zatem również takich faktur dot. nabycia towarów i usług, od których JST nie dokonuje odliczenia VAT.

Co to oznacza dla JST?

JST nie powinny bagatelizować tak poważnych dla nich zmian w przepisach ustawy o VAT i już teraz rozpocząć przygotowania do ich wejścia w życie. Wdrożenie JPK_VAT stanowiło spore wyzwanie dla wielu JST i podobna sytuacja może wystąpić w przypadku wdrożenia zarówno JPK_VDEK jak i Centralnego Rejestru Faktur.

Niniejsze zmiany będą miały wpływ na dotychczasowy sposób współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi oraz JST i będzie należało się zastanowić nad takimi kwestiami jak wprowadzenie dodatkowych kontroli prawidłowości danych, kontroli kompletności dokumentów, zmian do procedur centralizacyjnych, być może również zmiana systemów komputerowych.

W związku z planowanym wprowadzeniem JPK_VDEK i zlikwidowaniem tradycyjnych deklaracji, istotnym jest, aby zwrócić uwagę na niedoskonałości generowanych JPK_VAT oraz sposób ich generowania zarówno na poziomie jednostek organizacyjnych objętych centralizacją rozliczeń VAT, jak i na poziomie centralnym w JST.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?