Rada rodziców a rozliczenia VAT w gminie

Analizy

Rada rodziców a rozliczenia VAT w gminie

Biuletyn „VAT w samorządzie” (18/2018) | 8 sierpnia 2018 r.

Od momentu centralizacji pojawiają się wśród gmin wątpliwości co do konieczności wykazywania w scentralizowanych deklaracjach VAT gminy czynności dokonywanych przez rady rodziców (przykładowo zbiórki środków na wycieczki lub sprzedaż na kiermaszach lub zbiórkach).

Konieczność wykazywania dla celów VAT czynności rad rodziców rodzi przede wszystkim problemy praktyczne – rady rodziców są niezależne w swoich działaniach, co do zasady dysponują odrębnymi od szkół rachunkami bankowymi, a gromadzone przez nie środki nie są uwzględniane w sprawozdaniach finansowych ich jednostek macierzystych.

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej (DKIS) w wydanych dotąd interpretacjach uznawał jednak, iż zakres pojęcia podatnika wykonującego czynności podlegające opodatkowaniu jest na tyle szeroki, że obejmuje również gminy z tytułu czynności dokonywanych przez rady rodziców. Dla uznania tychże czynności za działalność gospodarczą nie ma według DKIS znaczenia cel oraz rezultat działania rad rodziców.

Zatem w opinii DKIS niezależnie od praktycznych trudności, gminy powinny podjąć trud identyfikacji czynności rad rodziców stanowiących na gruncie VAT odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju i wykazywać przedmiotowe czynności w scentralizowanych deklaracjach VAT. Stanowisko takie prezentują m.in. wydane dotąd w przedmiotowej tematyce dwie interpretacje indywidualne: z dnia 6 czerwca 2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.50.2017.2.IR oraz z dnia 21 marca 2018 r., sygn. 0115-KDIT1-1.4012.63.2018.1.AJ.
 

Stanowisko WSA

Gminy, dla których wydano przedmiotowe interpretacje, wniosły od nich skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych, a w ich rezultacie zostały wydane dwa wyroki, które traktują przedmiotowe zagadnienie w zupełnie odmienny sposób. Mowa tu o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 września 2017 r., sygn. akt I SA/Lu 689/17 oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. I SA/Sz 380/18.

W obydwu wyrokach sądy powoływały się przede wszystkim na definicję podatnika oraz działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z ustawą o VAT podatnikiem może być każdy podmiot, który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą – rozumianą jako zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły.

W opozycji do DKIS, sądy uznały, iż kluczowy dla rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii jest cel, w którym powołuje się rady rodziców. Rady rodziców mają bowiem przede wszystkim wspierać jednostki oświatowe w ich zadaniach edukacyjnych. W związku z tym, ich działalność nie jest ukierunkowania na jakikolwiek zysk, mając na celu jedynie rozwój i dobro dzieci – uczniów danej jednostki. Działalność rad rodziców trudno również uznać, według WSA, za ciągłą i zorganizowaną, a raczej powinna ona być postrzegana jako incydentalna i pomocnicza w stosunku do działalności szkoły.

Zdaniem WSA nie można w takiej sytuacji dojść do przekonania, że rady rodziców prowadzą działalność gospodarczą, a tym samym dokonują jakichkolwiek czynności na gruncie VAT. W konsekwencji oba składy orzekające uznały, że nie ma konieczności wykazywania czynności wykonywanych przez rady rodziców w scentralizowanych deklaracjach VAT gmin.

Przedmiotowe wyroki nie są jednak prawomocne, co oznacza, że ostateczne rozstrzygnięcie przedmiotowej kwestii nastąpi dopiero przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. W konsekwencji, na tym etapie, do momentu zajęcia w przedmiotowej sprawie stanowiska przez NSA, trudno oczekiwać zmian w podejściu DKIS. Oznacza to, że czynności rad rodziców najprawdopodobniej w dalszym ciągu postrzegane będą przez organy skarbowe jako podlegające obowiązkowi wykazywania w rozliczeniach gmin. Należy tu jednak podkreślić, że zgodnie z tym podejściem obowiązek ten dotyczy wyłącznie tych czynności, które mają charakter odpłatnej dostawy towarów lub świadczenia usług.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?