vat kanalizacja

Artykuł

Możliwość odliczenia VAT od wydatków związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną

Kolejne korzystne orzeczenia NSA

Biuletyn „VAT w samorządzie” (01/2019) | 10 stycznia 2019 r.

Dzień 19 grudnia 2018 r. można uznać za istotny dla rozliczeń VAT jednostek samorządu terytorialnego. Naczelny Sąd Administracyjny wydał tego dnia sześć prawomocnych wyroków, w których wypowiedział się w kwestii możliwości stosowania przez JST prewspółczynnika skalkulowanego w oparciu o ilość zużytej wody/odprowadzonych ścieków w odniesieniu do wydatków związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną (tj. tzw. prewspółczynnika metrażowego). Rozstrzygając tę istotną dla wielu JST kwestię, NSA uchylił niekorzystne dla JST wyroki sądów I instancji oraz wydane negatywne interpretacje indywidualne.

Stosowanie prewspółczynnika przychodowego, a wyższe obciążenie VAT

W świetle podejścia prezentowanego do tej pory w interpretacjach indywidualnych, w przypadku wykorzystywania przez JST infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zarówno do czynności opodatkowanych VAT (dostawa wody/odbiór ścieków na rzecz mieszkańców, instytucji itp.) oraz na własne potrzeby (np. dostawa wody do Urzędu Gminy czy placówek oświatowych), JST zobowiązane są do stosowania prewspółczynnika przychodowego skalkulowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, który zazwyczaj kształtuje się na poziomie od kilku do kilkudziesięciu procent.

Przyjęcie takiego stanowiska w przypadku infrastruktury wykorzystywanej w przeważającej części na potrzeby świadczenia usług opodatkowanych VAT, przy marginalnym wykorzystaniu na potrzeby własne, spowodowało, iż JST zostały obciążone większym ciężarem podatku VAT niż przed centralizacją VAT.

Korzystne dla podatników wyroki NSA

Do niedawna wojewódzkie sądy administracyjne prezentowały niejednolite stanowisko w przedmiotowej materii. Niemniej za sprawą wyroku NSA z dnia 26 czerwca 2018 r., sygn. I FSK 219/18, coraz częściej przychylają się do korzystnego dla podatników podejścia.

Również w wydanych 19 grudnia wyrokach, NSA przychylił się do stanowiska podatników, w ustnym uzasadnieniu wskazując w szczególności, iż prewspółczynnik metrażowy lepiej oddaje specyfikę działalności JST w sferze wodno-kanalizacyjnej niż prewspółczynnik skalkulowany zgodnie z Rozporządzeniem. Na korzyść prewspółczynnika metrażowego przemawia m.in. fakt, iż oparty jest on na mierzalnych i obiektywnych parametrach, odzwierciedlających charakter prowadzonej działalności.

W najbliższych miesiącach możemy się spodziewać kolejnych rozstrzygnięć NSA w przedmiotowej materii. Niemniej, już w chwili obecnej zauważyć można kształtowanie się korzystnej dla JST linii orzeczniczej. Pragniemy jednakże wskazać, iż omawiane sprawy zawisłe przed NSA miały indywidualny charakter i w naszej ocenie oraz w oparciu o nasze doświadczenie nie należy spodziewać się szybkiej zmiany negatywnej dotychczas linii interpretacyjnej organów skarbowych.

 

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?