Zamówienia bagatelne – nowe wyzwanie w zamówieniach publicznych

Nowości

Zamówienia bagatelne – nowe wyzwanie w zamówieniach publicznych

Co zmieni się w PZP od 1 stycznia 2021 r.?

Biuletyn „VAT w samorządzie” (23/2020) | 18 listopada 2020 r.

Od 1 stycznia 2021 r. zamówienia publiczne udzielane będą na zmienionych zasadach – w życie wejdzie nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych, a wraz z nią – nowa kategoria zamówień bagatelnych.

Na gruncie obecnych regulacji przepisy dotychczasowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie znajdowały zastosowania w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż równowartość 30 tysięcy euro. Nowa ustawa (dalej: nowe PZP) przewiduje w tym zakresie dwie istotne zmiany: pierwsza z nich polega na określeniu minimalnej wartości zamówienia - dla celów zastosowania regulacji nowego PZP w pełnym zakresie - w walucie polskiej (wynoszącej 130 tys. zł). Druga zmiana dotyczy wprowadzenia do reżimu prawnego kategorii tzw. zamówień bagatelnych o wartości od 50 tys. zł do 130 tys. zł. Reżim prawny właściwy zamówieniom bagatelnym znajdzie zastosowanie do każdego rodzaju zamówień publicznych objętych nową ustawą, tj. dostaw, usług oraz robót budowlanych.

Regulacje nowego PZP znajdą zastosowanie do zamówień bagatelnych jedynie w ograniczonym zakresie, dotyczącym głównie obowiązków zamawiających w zakresie odpowiedniej publikacji takich zamówień oraz prowadzenia sprawozdawczości z ich wykonania. Zamawiający będą zobowiązani m.in. do zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu bagatelnym (a także istotnych zmian do takich ogłoszeń) w Biuletynie Zamówień Publicznych wraz z przekazaniem potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia takiego zamówienia. Ponadto do obowiązków zamawiających należeć będzie sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach bagatelnych. Treść ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym regulować ma stosowne rozporządzenie wykonawcze do ustawy.

Bezpośrednie wskazanie przez ustawodawcę przepisów, które znajdą zastosowanie do zamówień bagatelnych, rodzi pytania, czy i w jakim stopniu należy do tej kategorii zamówień stosować inne regulacje nowego PZP. Nawet jeśli rację należy przyznać tym ekspertom, według których zamawiający mają w zakresie nieuregulowanym ustawowo pełną swobodę co do określania zasad udzielania zamówień bagatelnych, to z perspektywy zasad wydatkowania środków publicznych warto byłoby w sposób przemyślany określić takie kwestie, jak:

  • adekwatny tryb udzielenia zamówienia, mając na uwadze jego rodzaj i wartość,
  • warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu,
  • kryteria oceny ofert i ich wagę w zależności od rodzaju zamówienia,
  • określenie przypadków, w których można odstąpić od publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Niewątpliwie wobec wymaganej przez ustawodawcę transparentności zamówień bagatelnych, motywowanej chęcią umożliwienia potencjalnym wykonawcom udziału w postępowaniach w szerszym niż dotychczas zakresie, ustalenie przejrzystych i obiektywnych zasad udzielania takich zamówień będzie dla zamawiających istotnym wyzwaniem.

Końcowo warto nadmienić, że o ile samo wejście w życie nowego PZP od początku 2021 r. nie powinno być zagrożone, to nie można wykluczyć skreślenia z ustawy m.in. regulacji dotyczących zamówień bagatelnych. W dniu wczorajszym Rada Ministrów przyjęła bowiem stosowny projekt ustawy przewidujący taką zmianę nowego PZP, który wkrótce powinien być przedmiotem obrad Sejmu.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Newsletter: Vat w samorządzie

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach biuletynuCzy ta strona była pomocna?