Podatek odroczony

Usługi

Podatek odroczony

Analiza i ustalenie wartości aktywa/rezerwy z tytułu podatku odroczonego

Deloitte posiada interdyscyplinarny zespół zajmujący się podatkiem odroczonym, w skład którego wchodzą eksperci z Działu Doradztwa Podatkowego oraz z Działu Audytu posiadający szeroką wiedzę oraz doświadczenie w zakresie stosowania przepisów podatkowych, oraz polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Pozwala to na całościową analizę i prawidłowe ustalenie wartości aktywa/rezerwy z tytułu podatku odroczonego, zgodne z odpowiednim standardem rachunkowości i przepisami podatkowymi.

Analizy takie mogą pozwolić m.in. na identyfikację dodatkowych pozycji aktywów z tytułu podatku odroczonego oraz odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywa podatkowego.

Zespół ds. podatku odroczonego oferuje następujące usługi:

  • Przegląd kalkulacji podatku odroczonego pod kątem poprawności.
  • Pomoc w kalkulacji podatku odroczonego dla potrzeb sprawozdawczości jednostkowej i grupowej, według standardów polskich, IFRS, US GAAP lub innych.
  • Analiza i opiniowanie wyceny poszczególnych aktywów i pasywów kształtujących podatek odroczony.
  • Bieżące doradztwo dotyczące traktowania poszczególnych transakcji/pozycji bilansowych dla celów podatku odroczonego.