Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Usługi

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Zespół Zarządzania Ryzykiem Podatkowym świadczy usługi w zakresie identyfikacji i minimalizacji zagrożeń podatkowych, wynikających m.in. z częstych zmian legislacyjnych oraz niespójności przepisów, jak również z czynników wewnętrznych występujących w przedsiębiorstwie.

Przy wypracowywaniu rozwiązań ściśle współpracujemy z Klientem, tak aby efekt naszej pracy był dostosowany do specyfiki działalności przedsiębiorstwa.

Nasze usługi obejmują:

• Przygotowanie mapy ryzyk podatkowych wraz z komentarzem w odniesieniu do badanych transakcji

• Określenie potencjalnych obszarów ryzyka w zakresie procesów i procedur wynikających nie tylko z interpretacji i wdrożenia przepisów podatkowych, ale również związanych z zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa i jego systemem księgowym (informatycznym)

• Przygotowanie i wdrożenie działań zapewniających odpowiednie zarządzanie istniejącymi ryzykami

• Bieżące doradztwo podatkowe w ramach zarządzania ryzykiem podatkowym oraz doradztwo w stosunku do zidentyfikowanych w ramach projektu konkretnych kwestii podatkowych

• Przegląd systemu informatycznego/księgowego firmy pod katem ryzyka podatkowego - usługa typu quick-scan.

Korzyści wynikające z zarządzania ryzykiem podatkowym:

• Eliminacja lub ograniczenie obszarów ryzyka podatkowego i zabezpieczenie pozycji podatkowej Spółki.

• Możliwość weryfikacji i kształtowania wewnętrznych procedur i procesów oraz wdrażanie rozwiązań podatkowych.

• Ograniczenie odpowiedzialności karnej skarbowej osób zajmujących się sprawami gospodarczymi Spółki oraz minimalizacja ryzyka odpowiedzialności z ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.

• Kształtowanie przewagi konkurencyjnej i wzrost wartości Spółki.