cfc

Analizy

Przepisy CFC w Polsce

Zagraniczne spółki kontrolowane

Marzec 2016 r.

Przepisy CFC obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2015 r. Mają zastosowanie do roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej rozpoczętego po 31 grudnia 2014 r. Oznacza to, że już w 2016 r. po raz pierwszy może pojawić się po stronie polskich rezydentów podatkowych dodatkowe obowiązki.

Obecne przepisy CFC w Polsce

Przepisy o CFC w Polsce zostały wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1328), na mocy której m.in.:

  • w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dodano art. 24a,
  • w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano art. 30f.

W efekcie, przepisy CFC spowodują konieczność dodatkowego opodatkowania w Polce wg 19% stawki niektórych dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane (np. przychody z licencji, dywidendy, przychody ze zbycia udziałów lub akcji, odsetki, itp.), a które to dochody korzystają obecnie z preferencyjnych warunków opodatkowania w krajach rezydencji tych spółek. Obowiązek opodatkowania takich dochodów w Polsce istnieje niezależnie od faktu, czy zostały one opodatkowane w kraju rezydencji zagranicznej spółki kontrolowanej (istnieje jedynie mechanizm odliczenia w Polsce podatku zapłaconego za granicą). Ponadto, z tego tytułu pojawią się – na poziomie polskich rezydentów (osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych) – dodatkowe obowiązki administracyjne związane z prowadzeniem rejestrów, ewidencji i składaniem osobnych deklaracji podatkowych. 

Możliwe obowiązki dla polskich rezydentów podatkowych

CFC - Zagraniczne spółki kontrolowane

Dowiedz się więcej | Wróć na stronę główną CFC 

Czy ta strona była pomocna?