Raport: Roboty są gotowe do pracy

Artykuł

Raport: Roboty są gotowe do pracy, a czy Twoja firma jest gotowa czerpać z nich korzyści?

Czwarta edycja globalnego badania na temat robotyki - Annual Global Robotics Survey

26 listopada 2018

Coraz lepiej udokumentowane i wymierne korzyści płynące z zastosowania robotyki sprawiły, że w ciągu ostatniego roku znacznie wzrosło przekonanie biznesu do automatyzacji procesów z wykorzystaniem robotów (Robotic Process Automation). Korzyści płynące z automatyzacji są dziś lepiej rozumiane dzięki wymiernym wynikom, które osiągają. Wartość automatyzacji procesów polega na osiąganiu korzyści zarówno z uwalniania zasobów ludzkich od powtarzalnych prac oraz poprzez zastępowanie pracy człowieka rozwiązaniami z zakresu robotyki.

Najważniejsze wnioski z raportu

1. Wartość wykonanej pracy

W porównaniu do 2016 roku, można zaobserwować wyraźną zmianę co do aspiracji organizacji w dziedzinie robotyki – kadra kierownicza odchodzi od strategii stawiających sobie za cel redukcję kosztów, na rzecz zwiększonej produktywności, lepszego doświadczenia klienta i możliwości zapewnienia automatyzacji na większą skalę.  Wsparcie kluczowych interesariuszy dla strategii wdrażania RPA z roku na rok rośnie, częściowo dzięki powszechnie uznawanym korzyściom osiąganym dzięki wielu programom digitalizacji procesów.

  • Ponad 90% organizacji, które wzięły udział w badaniu uważa, że automatyzacja procesów z wykorzystaniem robotów spełniła lub przekroczyła ich oczekiwania dotyczące wzrostu produktywności, poprawy zgodności i kosztów wdrożenia.
  • Głównymi czynnikami motywującym firmy do wdrażania strategii automatyzacji są m.in. poprawa wydajności organizacji oraz poprawa doświadczenia klientów, na dalszy plan spadła natomiast redukcja kosztów.
  • Ponad 80% organizacji wdrażających lub zwiększających skalę procesów RPA twierdzi, że ich pracownicy wykazują wyższy poziom zadowolenia z pracy.

Raport: Roboty są gotowe do pracy, a czy Twoja firma jest gotowa czerpać z nich korzyści?

Zarejestruj się, aby pobrać raport

2. Nadal zmagamy się z problemem osiągnięcia efektu skali

Mimo dowodów wskazujących na istnienie odpowiednich warunków do wprowadzania automatyzacji na dużą skalę, organizacje wciąż napotykają na tym polu problemy.  Jedynie cztery procent respondentów naszego badania korzysta z ponad 50 robotów, co stanowi wzrost o jeden procent w porównaniu z rokiem ubiegłym.

  • Liczba przedsiębiorstw wprowadzających strategie RPA na większą skalę wzrosła w ostatnim roku tylko o 1%.
  • 27% przedsiębiorstw pilotuje programy RPA przy użyciu mniej niż 10 robotów, albo znajduje się na etapie pełnego wdrożenia wykorzystując od 10 do 50 robotów.
  • Trzy główne bariery niepozwalające na osiągnięcie efektu skali to rozdrobnienie procesów, brak gotowości informatycznej i brak jasnej wizji.

3. Bariery

Kadra kierownicza dostrzega korzyści płynące z automatyzacji i zapewniła już wsparcie inwestycyjne ze strony najważniejszych interesariuszy, jednocześnie jednak dobrze rozumie, jakie czynniki uniemożliwiają osiągnięcie efektu skali.  Trzy najczęściej wymieniane bariery to:

Fragmentacja procesów
  • Aby przezwyciężyć ten problem, organizacje powinny priorytetowo traktować procesy i wartości, stosować podejście portfelowe i eksperymentować z technologiami kognitywnymi.
  • Tylko 19% firm skupia się wyłącznie na RPA, dostosowując swoją strategię do technologii kognitywnych.
Brak gotowości w sferze IT
  • Wsparcie IT dla automatyzacji procesów z wykorzystaniem robotów ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia efektu skali; w ciągu ostatniego roku wsparcie do wdrażania IT pod względem RPA w firmach, wzrosło prawie dwukrotnie z 31% do 57%.
  • Zespoły informatyczne muszą się uczyć i dostosowywać, bo dzięki temu tempo wdrażania robotów będzie szybciej rosnąć.
Brak jasnej wizji

Organizacje powinny „myśleć z rozmachem, ale zaczynać skromnie".

70% przedsiębiorstw pilotuje programy RPA jako inicjatywy obejmujące całą firmę.

Jak rozszerzyć zastosowanie RPA w firmie?

Nie ma wątpliwości co do korzyści płynących z automatyzacji. Machinalizacja działań jest stosowana na całym świecie przez spółki reprezentujące wszystkie branże. Wraz ze wzrostem apetytu na automatyzację, znaczenie łączenia nowych technologii doprowadzi do fundamentalnych zmian w sposobie funkcjonowania i świadczenia usług przez wszystkie organizacje.

Czy ta strona była pomocna?