Otwarte szkolenie on-line dla JST: Akcyza w praktyce

Artykuł

Otwarte szkolenie on-line dla JST: Akcyza w praktyce

Otwarte szkolenie on-line: 29 czerwca 2022 r., godz. 10:00 – 14:00

Jak pokazuje praktyka, wymogi akcyzowe w coraz większym stopniu dotyczą jednostek samorządu terytorialnego (JST). Z jednej strony, coraz więcej jednostek inwestuje w odnawialne źródła energii (OZE), a więc produkuje energię elektryczną będącą wyrobem akcyzowym i staje się podatnikiem akcyzy na zużyciu takiej energii. Z drugiej strony, od pewnego czasu obserwujemy zmianę w podejściu organów podatkowych do rozumienia pojęcia „zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie”, co ma wpływ na obowiązki JST związane z nabywanym gazem ziemnym oraz węglem. Ponadto przepisy ustawy akcyzowej, zostały w ten sposób zmienione w zeszłym roku, aby wprost objąć m.in. JST obowiązkami w przypadku gazu LPG, takimi jak rejestracja oraz monitorowanie dostaw za pomocą elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD). Warto zauważyć, że gaz LPG dla celów akcyzy jest traktowany zupełnie inaczej od gazu ziemnego (nabywanego zazwyczaj po prostu z sieci gazowniczej).

Jednocześnie, sprawy nie uławiają wydawane obecnie interpretacje indywidualne wskazujące, że w akcyzie, tak samo jak dla celów VAT, należy patrzeć na poszczególne jednostki organizacyjne takie jak np. przedszkola, szkoły, ośrodki kultury, zakłady budżetowe przez pryzmat centralizacji. W efekcie, zakres obowiązków akcyzowych może okazać się dużo szerszy dla danej JST, kiedy weźmie się pod uwagę działalność wszystkich jej jednostek.

W trakcie naszego szkolenia przedstawimy Państwu jakie obowiązki na gruncie przepisów akcyzowych mogą dotyczyć działalności typowej dla JST, a więc związanych z:

 • instalacjami OZE, w tym fotowoltaicznymi (PV)
 • gazem ziemnym oraz wyrobami węglowymi (w tym również koks) nabywanymi w zwolnieniu
 • wyrobami akcyzowymi nabywanymi z preferencjami podatkowymi wymagającymi stosowania e-DD (np. gaz LPG do celów opałowych, oleje oraz preparaty smarowe)
 • olejem opałowym przeznaczonym do celów grzewczych

Przeprowadzone przez nas szkolenie będzie skupiało się na przedstawieniu, co w praktyce może oznaczać taka działalność dla JST pod kątem regulacji akcyzowych, w tym w zakresie możliwego stosowania zwolnień podatkowych, obowiązku rejestracji, składania deklaracji czy też prowadzenia ewidencji.

Eksperci Deloitte odpowiedzą również na wybrane pytania zadawane przez uczestników warsztatu.

Szczegóły

Data i godzina
29 czerwca 2022 r.
godz.: 10:00 – 14:00

Koszt uczestnictwa
399 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Agenda
 1. Omówienie regulacji akcyzowych, w tym wskazanie poszczególnych obowiązków dotyczących specyfiki działalności JST w kontekście:
  • inwestycji w OZE, w tym budowy instalacji fotowoltaicznych
  • nabywania w zwolnieniu gazu ziemnego oraz wyrobów węglowych
  • nabywanych wyrobów akcyzowych, które ze względu na swoje przeznaczenie są zwolnione z akcyzy lub korzystają z opodatkowania zerową stawką akcyzy (wymagające stosowania e-DD)
  • oleju opałowego używanego do celów grzewczych
 2. Przedstawienie procesu rejestracji dla celów podatku akcyzowego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC).
 3. Zaprezentowanie w środowisku testowym obsługi systemu EMCS, w zakresie monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych z zastosowaniem e-DD
 4. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe JST, jak i tych bezpośrednio zajmujących się tymi rozliczeniami podatku akcyzowego.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

W celu otrzymania faktury zwolnionej z podatku VAT, prosimy o przesłanie oświadczenia w formie pliku pdf na adres ceplszkolenia@deloitteCE.com, na podstawie poniższego wzoru:
„Oświadczam, że środki wydatkowane na szkolenie on-line „Akcyza w praktyce” (29.06.22) organizowane przez Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., w którym uczestniczył/ła <imię i nazwisko uczestnika> pochodzą ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT.”

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:15. W trakcie spotkania zaplanowana jest jedna 15-minutowa przerwa.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Czy ta strona była pomocna?