Otwarte szkolenie on-line: CIT w praktyce banków

Artykuł

Otwarte szkolenie on-line: CIT w praktyce banków

Dwudniowe szkolenie podatkowe szczegółowo omawiające kluczowe zagadnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w działalności banków

Dwudniowe szkolenie on-line: 14 - 15 września 2022 r., godz. 10:00-14:00

Kwestie podatku dochodowego od osób prawnych (w tym w zakresie tzw. podatku u źródła / WHT) w bankach (zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych) są bardzo specyficzne i budzą wiele wątpliwości w praktyce. Organy podatkowe i doradcy nieznający specyfiki sektora bankowego mają często problem ze zrozumieniem działalności banków i zastosowaniem do niej przepisów podatkowych. Nasz Zespół Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych od wielu lat obsługuje większość podmiotów sektora finansowego działających na polskim rynku. Pozwoliło nam to zdobyć doświadczenie oraz wiedzę, jak w praktyce regulacje podatkowe są interpretowane i stosowane.

Szkolenie ma formę zdalną / on-line i trwa dwa dni. Pierwszy dzień szkolenia ma charakter bardziej ogólny – przedstawimy instytucje węzłowe dla opodatkowania banków, jak definicja przychodów i kosztów podatkowych (oraz zasady rozpoznawania ich w czasie), podatek u źródła oraz amortyzowanie i rozpoznawanie strat związanych ze środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Drugi dzień szkolenia dotyczy już bardzo specjalistycznych zagadnień podatkowych w bankach, takich jak rozpoznawanie kosztów uzyskania przychodów w związku z wierzytelnościami (w tym w postaci rezerw / odpisów i spisań), rozliczanie transakcji na papierach wartościowych (w tym transakcji typu repo) i instrumentach pochodnych (z uwzględnieniem specyfiki działania izb rozliczeniowych). W tym dniu omówimy też zagadnienia, z którymi banki muszą się liczyć w Polsce od pewnego czasu, jak zwrot kosztów wcześniej spłaconego kredytu lub nieważność umów kredytów indeksowanych lub waloryzowanych do walut obcych.

Podsumowując, po dwóch dniach bardzo technicznego szkolenia, powinni Państwo sprawniej odnajdywać się w tematyce opodatkowania banków – w szczególności sprawniej identyfikować i zmniejszać ryzyka podatkowe.

Dwudniowe szkolenie on-line:
1 dzień: 14 września 2022 r., godz. 10:00-14:00
2 dzień: 15 września 2022 r., godz. 10:00-14:00 

Koszt uczestnictwa
Dwa dni szkolenia: 799 PLN (+ 23% VAT)
Jeden dzień szkolenia: 449 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zapisy i koszt udziału w szkoleniu

Istnieje możliwość zapisania się na jeden lub dwa dni szkolenia.

Koszt uczestnictwa w jednym dniu szkoleniu wynosi 449 PLN netto za osobę. Przy zapisaniu się na oba dni, promocyjna łączna cena wyniesie 799 PLN netto za osobę za dwa dni szkolenia.

W celu zapisania się na wybrane daty szkolenia prosimy o kliknięcie na jedną z poniższych grafik:

Szkolenie dwudniowe 14-15 września 2022 r.
godz. 10:00-14:00
#1 dzień szkolenia 14 września 2022 r.
godz. 10:00-14:00
#2 dzień szkolenia 15 września 2022 r.
godz. 10:00-14:00

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

W trakcie szkolenia uczestnik dowie się, jakie są najważniejsze problemy CIT w bankach (najważniejsze biorąc pod uwagę wpływ na wysokość podatku / zaległości podatkowej oraz wątpliwości interpretacyjne). Uczestnicy usłyszą, jak poszczególne przepisy są interpretowane przez organy podatkowe i doradców podatkowych, a jak w praktyce podmioty na rynku stosują się do takiej interpretacji. W końcu, uczestnicy uporządkują i usystematyzują już posiadaną wiedzę o podatku dochodowym od osób prawnych w działalności bankowej.

Jako że nasze szkolenie ma mieć wymiar jak najbardziej praktyczny, zaplanowana jest również sesja Q&A, w trakcie której eksperci Deloitte odpowiedzą na wybrane pytania ze strony uczestników z zakresu tematyki szkolenia.

Agenda szkolenia

Dzień 1: Kluczowe zagadnienia CIT w branży bankowej

 1. Przychody podatkowe – definicja, moment powstania, określenie jego wysokości, wartość nieodpłatnych świadczeń; przychody z działalności bankowej (odsetki, prowizje i inne opłaty)
 2. Koszty uzyskania przychodów – definicja, moment potrącalności, przepisy limitujące wysokość kosztów podatkowych; koszty typowe w działalności bankowej
 3. Specyficznie koszty podatkowe – reprezentacja, reklama, upominki, gadżety, integracja, szkolenia, zebrania, rady, wydatki na CSR
 4. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w bankach, straty związane z ŚT i WNiP
 5. Funkcjonowanie banku w ramach podatkowej grupy kapitałowej
 6. Minimalny podatek od „przychodów” z budynków
 7. Podatek u źródła (WHT)
 8. Ulgi podatkowe w działalności bankowej
 9. Sesja pytań i odpowiedzi (sesja Q&A)
   

Dzień 2: Specyficzne zagadnienia CIT w branży bankowej

 1. Różne rodzaje jednostek (banki komercyjne, banki spółdzielcze, oddziały), różne stosowane standardy rachunkowości (PSR / MSR), podatkowe grupy kapitałowe - a skutki podatkowe
 2. Odpisy na oczekiwane straty kredytowe oraz rezerwy – wysokość kosztu podatkowego, przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności
 3. Odpisanie wierzytelności jako nieściągalnych – przesłanki udokumentowania nieściągalności, ewidencja pozabilansowa
 4. Sprzedaż wierzytelność – sprzedaż do funduszy sekurytyzacyjnych lub do innych podmiotów, alokacja ceny sprzedaży na poszczególne elementy wierzytelności, rozliczanie straty na sprzedaży wierzytelności, rozliczanie nabytych wierzytelności, moment rozpoznania przychodu (np. sprzedaż wierzytelności hipotecznych)
 5. Umorzenie wierzytelności
 6. Mały TSUE (zwrot części prowizji i opłat) i duży TSUE (straty związane z kredytami walutowymi)
 7. Rozliczenia papierów wartościowych, w tym transakcje repo, strata na sprzedaży, moment kosztu z tytułu nabycia kuponu odsetkowego, wynikowe prezentowanie transakcji na instrumentach finansowych
 8. Rozliczenia instrumentów pochodnych
 9. Wartości wyrażane w walutach obcych i inne kwestie związane z różnicami kursowymi
 10. Przejęcie aktywów w zamian za dług
 11. Sesja pytań i odpowiedzi (sesja Q&A)

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe, członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi, pracownicy działów księgowych / podatkowych w bankach komercyjnych i bankach spółdzielczych, oddziałach banków zagranicznych i instytucji kredytowych.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:15. W trakcie spotkania zaplanowana jest jedna 15-minutowa przerwa.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

W celu zapisania się na wybrane daty szkolenia prosimy o kliknięcie na jedną z poniższych grafik:

Szkolenie dwudniowe 14-15 września 2022 r.
godz. 10:00-14:00
#1 dzień szkolenia 14 września 2022 r.
godz. 10:00-14:00
#2 dzień szkolenia 15 września 2022 r.
godz. 10:00-14:00
Czy ta strona była pomocna?