Otwarte szkolenie on-line: Polski Ład w CIT – dotychczasowe doświadczenia w kontekście najnowszych zmian

Artykuł

Otwarte szkolenie on-line: Polski Ład w CIT – dotychczasowe doświadczenia w kontekście najnowszych zmian

Szczegółowe omówienie dotychczasowych doświadczeń i praktyki stosowania przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzonych przez Polski Ład wraz z analizą najnowszych zmian w CIT

Szkolenie on-line: 22 listopada 2022 r., godz. 10:00-14:00

„Polski Ład” to największa reforma podatków dochodowych od wielu lat. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych została gruntownie zmodyfikowana. Wprowadzone zostały zupełnie nowe rozwiązania takie jak „podatek minimalny”, „ukryta dywidenda”, „podatek od przerzucanych dochodów” czy „polskie spółki holdingowe”.

Inne rozwiązania uległy mniej lub bardziej istotnej zmianie – np. możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego, kwestie związane z podatkiem u źródła (WHT) czy regulacje dotyczące limitowania kosztów związanych z nabyciem usług niematerialnych. Nie mniej doniosłą kwestią będzie również wprowadzenie tzw. „CIT JPK”. Duża część wprowadzonych zmian miała charakter uszczelniający system podatkowy. Niemniej sporo zmian dotyczy nowych ulg podatkowych w CIT.

Dodatkowo w ustawie o CIT pojawił się również szereg nowych ulg podatkowych: ulga na robotyzacje, ulga na prototyp, ulga na ekspansję czy ulga na CSR, a regulacje dotyczące istniejących ulg (Ulga B+R,
IP Box) uległy istotnym zmianom. Ułatwione zostało zakładanie Podatkowych Grup Kapitałowych, uproszczony został również system tzw. „estońskiego CITu”.

W październiku Sejm uchwalił nowelizację ustaw o podatkach dochodowych, będącą korektą tzw. Polskiego Ładu. Uchwalone zmiany dotyczą m.in. przepisów o minimalnym podatku dochodowym, tzw. „ukrytych dywidendach”, podatku od tzw. przerzucanych dochodów czy też przepisów o podatku źródła oraz polskiej spółce holdingowej. Ustawa nowelizująca została już podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.

W założeniu wprowadzone modyfikacje mają na celu uproszczenie systemu podatkowego oraz wyeliminowanie wątpliwości, które budziły regulacje w poprzednim brzmieniu.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną dotychczasowe doświadczenia oraz praktyka stosowania regulacji wprowadzonych przez Polski Ład. Ponadto omówiony zostanie także zakres i praktyczny wymiar najnowszej nowelizacji.

Data i godzina

22 listopada 2022 r.
godz.: 10:00 – 14:00

Koszt uczestnictwa

599 PLN (+ 23% VAT)

Rejestracja

Szkolenie 22 listopada
Zarejestruj się 

Kontakt

ceplszkolenia@deloitteCE.com

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

W trakcie szkolenia eksperci Deloitte szczegółowo omówią praktyczne doświadczenia związane z dotychczasowym stosowaniem obowiązujących przepisów Polskiego Ładu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto eksperci wskażą najważniejsze konsekwencje (ryzyka) wynikające z wdrożenia nowych przepisów, a także kluczowe korzyści (szanse), wynikające z wprowadzonych do polskiego porządku prawnego ulg podatkowych.

Dodatkowo na szkoleniu przedstawiona zostanie analiza najnowszych zmian uchwalonych przez Sejm w październiku stanowiących korektę tzw. Polskiego Ładu. Wskazane zostaną również praktyczne konsekwencje omawianej nowelizacji. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mieli możliwość podjęcia odpowiednich kroków, np. dostosowujących ich działalność do wdrażanych zmian w przepisach podatkowych.

Podczas szkolenia przewidziane są dwie sesje Q&A – jedna na każdy blok tematyczny, w trakcie których będą udzielane odpowiedzi na wybrane pytania ze strony uczestników z zakresu tematyki szkolenia.

Prelegentami szkolenia będą uznani eksperci Deloitte posiadający wieloletnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych.

Agenda szkolenia

BLOK I: Dotychczasowe doświadczenia i praktyka stosowania przepisów regulujących podatek dochodowy od osób prawnych

1. Wprowadzenie: ogólne informacje dot. zmian w CIT – kierunki zmian

2. Zaostrzenie przepisów i uszczelnienie systemu podatkowego

a) minimalny podatek dochodowy;
b) „ukryta dywidenda”;
c) podatek od „przerzuconych dochodów”;
d) rezydencja podatkowa – zmiana definicji podatnika z siedzibą w Polsce;
e) regulacje dot. zagranicznych spółek kontrolowanych;
f) procesy reorganizacyjne – zaostrzenie przepisów dot. połączeń, podziałów, wymiany udziałów;
g) koszty usług niematerialnych – uchylenie art. 15e;
h) inne wybrane regulacje.

3. Wprowadzenie ulg, zachęt, uproszczeń podatkowych

a) ulga B+R, „IP Box, ulga na robotyzację, ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na IPO, ulga na konsolidację, ulga na działania „CSR”;
b) podatek u źródła (WHT) – uproszczenie regulacji;
c) Polska Spółka Holdingowa – nowy instrument wspierający działalność inwestycyjną;
d) zmiany w zakresie alternatywnych spółek inwestycyjnych;
e) zmiany w systemie Estońskiego CIT;
f) zmiany w zakresie opodatkowania spółek jawnych;
g) Podatkowe Grupy Kapitałowe – istotne uproszczenie przepisów.

Pierwsza sesja Q&A

 

BLOK II: Korekta Polskiego Ładu – najnowsze zmiany

1. Modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o podatku minimalnym

a) zawieszenie stosowania przepisów;
b) zmiana dotycząca katalogu podmiotów, do których przepisy o MPD nie będą stosowane;
c) zmiana wskaźnika rentowności i sposobu jego obliczania;
d) wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania.

2. Eliminacja przepisów o tzw. „ukrytych dywidendach”

3. Zmiana w zakresie opodatkowania tzw. przerzucania dochodów

a) doprecyzowanie przesłanek uznania wydatku za „przerzucony dochód”;
b) doprecyzowanie definicji podmiotu powiązanego;
c) doprecyzowanie warunku dotyczącego przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany oraz warunku dotyczącego przenoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu;
d) uproszczenie warunku dotyczącego preferencyjnego opodatkowania w państwie podmiotu powiązanego;
e) wprowadzenie zasady odpowiedniego stosowania przepisów o podatku od przerzuconych dochodów do określonych schematów podatkowych.

4. Zmiany dot. podatku u źródła (WHT)

a) uelastycznienie konstrukcji mechanizmu pay&refund;
b) zmiany w zakresie stosowania zwolnienia z podatku u źródła.

5. Zmiany w przepisach dot. polskiej spółki holdingowej (PSH)

a) zmiany definicyjne;
b) zmiana katalogu form prawnych PSH;
c) doprecyzowanie wymogu posiadania przez spółkę holdingową udziałów (akcji)
w spółkach zależnych;
d) zmiany dotyczące korzystania przez spółki holdingowe i zależne ze zwolnień.

6. Zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego

a) doprecyzowanie kwoty limitu kosztów finansowania dłużnego;
b) zmiany w zakresie stosowania przepisów o limicie kosztów finansowania dłużnego.

7. Inne wybrane zmiany

a) zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC);
b) zmiana przepisów dotyczących opodatkowania Estońskim CIT;
c) uproszczenie przepisów o uldze na złe długi;
d) zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika;
e) zmiany w przepisach dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej;
f) doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat w spółkach tworzących PGK;
g) zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji;
h) doprecyzowanie zasad zaliczania do kosztów podatkowych określonych składek;
i) zmiana przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków.

Druga sesja Q&A
 

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe, członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi, pracownicy działów księgowych/podatkowych w spółkach, wspólnicy spółek oraz osoby planujące założenie spółek.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:15. W trakcie spotkania zaplanowana jest jedna 15-minutowa przerwa.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Czy ta strona była pomocna?