Raport: „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Artykuł

Raport: „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Aż 9 inicjatyw społecznych Deloitte znalazło się w dwudziestym, jubileuszowym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt.: Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki, który został opublikowany 25 maja br. podczas 9. Targów CRS.

Warszawa, 1 sierpnia 2022 r.

Jest to największy w Polsce przegląd praktyk i inicjatyw zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Raport ten stanowi cenne źródło inspiracji dla wszystkich podmiotów chcących świadomie prowadzić swoją działalność. Tegoroczna edycja zgromadziła rekordową liczbę 1677 inicjatyw zgłoszonych przez 238 przedsiębiorstw! 9 dobrych praktyk Deloitte, które ukazały się w raporcie realizuje 11 celów zrównoważonego rozwoju.Najczęściej nasze praktyki wspierały cel 12 – odpowiedzialna konsumpcja i produkcja oraz cel 13 – działanie w dziedzinie klimatu.

Przedstawione w raporcie najlepsze praktyki realizują strategię zrównoważonego rozwoju – WorldImpact Deloitte w Polsce. Wprowadzają one w życie zarówno wartości Deloitte jak i strategiczne cele firmy.

„Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

Pobierz raport
Dobre praktyki Deloitte

Świąteczna zbiórka żywności

Kategoria ISO: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 2 - Zero głodu,

We współpracy z Bankiem Żywności w Warszawie Fundacja Deloitte zorganizowała w grudniu ubiegłego roku Świąteczną Zbiórkę Żywności. W akcji wzięli udział pracownicy dziewięciu biur w całej Polsce, gromadząc w ciągu dwóch tygodni 500 kg żywności trwałej. Ponadto trzynastu pracowników Deloitte zgłosiło się do pomocy w magazynie BŻ SOS w Warszawie sortując pięć ton jedzenia, a Fundacja przekazała organizacji wsparcie w wysokości piętnastu tysięcy złotych. W efekcie podjętych działań pięćdziesiąt tysięcy rodzin otrzymało zapasy żywności na kilka miesięcy.

Program Innowacji #TomorrowByDeloitte

Kategoria ISO: Praktyki z zakresu pracy

Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,

Program #TomorrowByDeloitte ma na celu inspirowanie pracowników Deloitte do innowacyjnego myślenia. W ramach uruchomienia inicjatywy firma podjęła szereg czynności: uruchomiła Komitet Sterujący ds. Innowacyjności, zarówno na poziomie Europy Środkowej, jak i w ramach praktyki w Polsce; ustanowiła budżet dla programu; zmapowała swoje najlepsze praktyki w zakresie innowacji i innowacyjnych produktów; utworzyła dla pracowników Deloitte platformę digital do zgłaszania pomysłów oraz dzielenia się pomysłami, zbudowała system motywacyjny i model zarządzania do oceny pomysłów, decyzji inwestycyjnych i kontroli ich wdrożenia oraz rozwoju. Celem programu na najbliższe lata jest opracowanie strategicznych umiejętności dla innowacji oraz wpisanie ich w strategie firmy.

Zarządzanie energią elektryczną – ISO 50001

Kategoria ISO: Środowisko

Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu, Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Deloitte stara się pozytywnie wpływać na otoczenie gospodarcze, społeczne oraz środowisko naturalne. Z tego względu firma wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Energią zgodny ze standardem międzynarodowej Normy ISO 50001:2018. W ramach Systemu została stworzona oraz zakomunikowana całej organizacji Polityka Energetyczna Deloitte w Polsce.
Efektywność mierzona jest poprzez ustanowione na potrzeby programu Wskaźniki Efektywności Energetycznej, do których należą m.in. ilość wykorzystanej energii elektrycznej na 1m2 powierzchni biurowej, na jednego pracownika lub ilość godzin pracy przepracowanych przez dane biuro. Uzyskane wyniki pozwoliły wyłonić najbardziej efektywne energetycznie biuro w Polsce oraz wskazują na zmniejszenie zużycia energii w odniesieniu do zużycia monitorowanego w poprzednich latach. Skuteczna realizacja Polityki Energetycznej Deloitte w Polsce zależy od pracowników oraz dostawców usług i materiałów, z którymi firma współpracuje, dlatego firma podejmuje starania w angażowanie ich w inicjatywy, które wspierają ten cel. Kierownictwo Deloitte w Polsce zapewnia wsparcie i zasoby niezbędne dla skutecznej realizacji Polityki i zachęca wszystkich pracowników do aktywnego włączenia się w działania na rzecz ograniczania zużycia energii mając na celu ochronę środowiska i zapobieganie zmianom klimatu.

Edukacyjna seria webinarów wewnętrznych „ESG Academy”

Kategoria ISO: Środowisko

Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu, Cel 7 - Czysta i dostępna energia

ESG Academy to seria edukacyjnych webinarów uruchomiona z myślą o podnoszeniu świadomości pracowników na temat wyzwań związanych z ESG (Environmental, Social and Governance). Celem spotkań było przede wszystkim:

 • poprowadzenie zespołów z różnych działów firm przez najważniejsze aspekty ESG, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla klientów firmy
 • pomoc w zrozumieniu wyzwań z obszaru ESG, przed którymi stoją dzisiaj klienci
 • dostarczenie wiedzy i argumentów, aby wyjaśnić klientom, w jaki sposób kwestie ESG wpływają na działalność firmy czy wartość dla interesariuszy i akcjonariuszy
 • inspirowanie, aby pracownicy Deloitte mogli inspirować i pomagać swoim klientom.

W 2021 roku odbyły się 4 webinary, w których łącznie wzięło udział ok. 800 pracowników z całej firmy w Polsce i w regionie Europy Środkowej. Pierwszy cykl wydarzenia wykazał, że wprowadzenie czynników ESG do strategii zarządzania firmy może być korzystny zarówno dla organizacji, jak i klienta oraz społeczeństwa.

Indeks Postaw Klimatycznych

Kategoria ISO: Środowisko

Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Indeks Postaw Klimatycznych, to regularne badanie ilościowe przeprowadzone przez firmę Deloitte w Polsce i realizowane następnie w 23 krajach na całym świecie wśród konsumentów w wieku powyżej 16 lat. W trakcie badania zbadano m.in.:

 • poziom wiedzy związanej ze zmianami klimatu i skutkami tych zmian
 • poziom obaw o zmianę klimatu
 • oczekiwania działań wobec instytucji odpowiedzialnych za politykę klimatyczną
 • oczekiwania działań ze strony firm w tym pracodawców
 • postawy konsumenckie i skłonność do zmiany zwyczajów
 • działania podejmowane w gospodarstwach domowych
 • skłonność do zmiany zwyczajów zakupowych, w celu większej ochrony klimatu

Wynikiem badania jest raport dostępny publicznie i nieodpłatny. Dane są również podstawą do rozmowy i edukacji firm, instytucji rządowych, odbiorców indywidualnych, mediów.

Badanie zostało wykonane w Polsce dwukrotnie w czerwcu oraz wrześniu 2021 roku. Druga edycja była już edycją międzynarodową, której wyniki zostały przedstawione i dyskutowane na COP26. Badanie będzie prowadzone cyklicznie co 6 miesięcy na kluczowych rynkach na całym świecie, a analizy zostaną udostępnione opinii publicznej.

Program nauki o klimacie dla pracowników Deloitte

Kategoria ISO: Środowisko

Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu, Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Firma Deloitte wdrożyła nowy, innowacyjny i obowiązkowy programu nauki o klimacie dla wszystkich swoich pracowników na całym świecie, w tym również pracowników w Polsce. Program, który jest pierwszym tego typu wewnętrznym szkoleniem wśród największych organizacji globalnych, ma na celu informowanie, stawianie wyzwań i inspirowanie pracowników Deloitte do zdobywania wiedzy na temat skutków zmian klimatycznych oraz umożliwienie im podejmowania świadomych decyzji dotyczących ich wkładu w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Program obok dostarczenia konkretnej wiedzy o zasięgu zmian klimatycznych oraz ich skutkach ma również kształtować osobistą odpowiedzialność każdego pracownika Deloitte i nakłaniać do podejmowania odpowiednich wyborów wspierających klimat w domu, społecznościach lokalnych, w pracy oraz w trakcie usług świadczonych dla klientów. Program został przygotowany we współpracy z organizacją WWF w formie dwugodzinnego, interaktywnego szkolenia on-line.

Klub SheXO by Deloitte

Kategoria ISO: Prawa człowieka

Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 - Mniej nierówności, Cel 5 - Równość płci

Firma Deloitte od wielu lat promuje temat budowania kultury włączającej i wdraża działania na rzecz wspierania karier kobiet nie tyko wewnątrz organizacji, ale także dzieląc się dobrymi praktykami i budując świadomość tego tematu w Polsce.

Jedną z inicjatyw skierowanych do kobiet na stanowiskach zarządczych w biznesie jest Klub SheXO by Deloitte, działający od ponad 10 lat w Polsce i 8 krajach Europy Środkowej oraz w Azji. Celem Klubu jest dzielenie się wiedzą, wsparcie rozwoju zawodowego i osobistego kobiet biznesu oraz networking. Klub prowadzi spotkania edukacyjne, badania oraz wspiera mentoring kobiet.

Program rozwoju młodych liderek: WomanThatMatters

Kategoria ISO: Prawa człowieka

Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 - Mniej nierówności, Cel 4 - Dobra jakość edukacji, Cel 5 - Równość płci

WomanThatMatters to inicjatywa łącząca studentki ostatnich lat studiów i liderki Deloitte. Jej celem jest wsparcie rozwoju studentek oraz pomoc w świadomym planowaniu i realizowaniu własnej drogi zawodowej przez młode kobiety rozpoczynające karierę zawodową. Jest to przestrzeń do wymiany doświadczeń, inspiracji oraz budowania sieci kontaktów biznesowych. Program skierowany jest do ambitnych studentek chcących świadomie budować swoją ścieżkę kariery i czerpać z doświadczeń kobiet biznesu pracujących w Deloitte.
 

Program wsparcia dla pracowników LGBT+

Kategoria ISO: Prawa człowieka

Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 - Mniej nierówności, Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia, Cel 5 - Równość płci

GLOBE to polska sieć pracowników LGTB+ oraz ich sojuszników, do której dołączyć mogą wszyscy pracownicy Deloitte bez względu na orientację seksualną bądź tożsamość płciową. Sieć umożliwia nawiązanie relacji oraz wymianę doświadczeń między jej uczestnikami. Ponadto firma Deloitte drugi raz z rzędu obchodzi Pride Month, m.in. organizując w czerwcu serię webinarów poruszające tę tematykę, a na terenie polskich biur można znaleźć przedmioty i akcenty symbolizujące wsparcie dla osób ze społeczności LGTB+.

Zachęcamy Was do zapoznania się z raportem „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, gdzie poza wszystkimi inicjatywami zakwalifikowanym w tegorocznej edycji publikacji znajdziecie również przegląd najważniejszych wydarzeń dotyczących odpowiedzialnego biznesu w Polsce, wykaz istotnych polskich i światowych publikacji, badań i artykułów prasowych na temat CSR.

O Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Tegoroczna edycja raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki została ogłoszona 25 maja 2022 roku i zgromadziła rekordową liczbę 1677 inicjatyw zgłoszonych przez 238 przedsiębiorstw!

Każda organizacja mogła zgłosić maksymalnie dziesięć działań, które oceniane były przez Komisję Merytoryczną pod przewodnictwem prezeski i dyrektorki generalnej FOB Marzeny Strzelczak pod względem innowacyjności oraz zgodności z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Zakwalifikowane praktyki pogrupowane zostały w siedem kategorii, zgodnie z normą ISO 26000 stanowiącą przewodnik dla przedsiębiorstw w zakresie stosowania zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej:

 • ład organizacyjny (80 zgłoszonych praktyk),
 • prawa człowieka (102),
 • praktyki z zakresu pracy (420),
 • środowisko (395),
 • uczciwe praktyki operacyjne (65),
 • zagadnienia konsumenckie (71),
 • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej (544).

Podobnie jak w roku ubiegłym, najwięcej zgłoszonych działań dotyczyło obszaru zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Natomiast najmniej popularne są inicjatywy traktujące o uczciwych praktykach operacyjnych.

Praktyki zostały również skatalogowane pod względem realizowanych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs - Sustainable Development Goals). Najczęściej pojawiającymi się celami zgłoszonych praktyk są Cel 3. – Dobre zdrowie i jakość życia (519) oraz Cel 4. – Dobra jakość edukacji (410).

Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki jest publikacją wartą uwagi i stanowiącą źródło inspiracji dla wszystkich podmiotów pragnących wprowadzić w swojej organizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

Zachęcamy zatem do zapoznania się z Raportem.