Artykuł

RESPECT Index

Indeks spółek odpowiedzialnych

Indeks funkcjonuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 2009 roku i jest pierwszym tego typu wskaźnikiem w krajach Europy Środkowo – Wschodniej. RESPECT Index skupia spółki notowane na głównym rynku giełdowym, które w najwyższym stopniu spełniają wymagania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a przede wszystkim wymogi dotyczące czynników ESG (Environmetal, Social and Governance).

Od początku swojego istnienia indeks ewoluuje. W swoim obecnym kształcie RESPECT Index opiera się na następujących założeniach:

 • Indeks obejmuje zarówno spółki krajowe, jak i zagraniczne spełniające w najwyższym stopniu kryteria w zakresie płynności i wielkości, które w ostatnim rankingu indeksów WIG20 i mWIG40 znalazły się w gronie pierwszych 150 spółek.
 • Spółki chcące znaleźć się w indeksie wypełniają ankietę, muszą przy tym osiągnąć minimalną wymaganą liczbę punktów. Minimalny poziom punktacji zdefiniowany został zarówno w ujęciu ogólnym, jak i z osobna dla każdej z trzech grup czynników podlegających weryfikacji w ramach tego etapu selekcji.
 • Wymagania indeksu zostały określone w taki sposób, aby uwzględnić również specyfikę branżową spółek. Ankieta zawiera pytania dedykowane bądź wszystkim spółkom bądź jedynie podmiotom prowadzącym określony rodzaj działalności, zgodnie z podziałem przyjętym przez Giełdę: przemysł, finanse i usługi.
 • Aktualizacja składu indeksu dokonywana jest raz w roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość dokonywania zmian nadzwyczajnych na zasadzie ad hoc.
 • W proces selekcji spółek do indeksu zaangażowany jest wyspecjalizowany i niezależny podmiot – firma Deloitte. Deloitte przeprowadza audyt poprawności informacji odpowiedzi udzielanych przez aplikujące do indeksu spółki.

RESPECT Index 2017

Praktyczna implementacja wymogów z obszaru ESG jest przedmiotem badania przeprowadzanego przez Deloitte. Wypełniany przez spółki kwestionariusz składa się z 51 pytań i podobnie, jak w latach ubiegłych obejmuje zagadnienia, które ujęte zostały w ramach trzech grup czynników:

 • Environmental (czynniki środowiskowe), 
 • Social (czynniki społeczne), 
 • Governance (czynniki ekonomiczne).

W 2017, w XI edycji projektu RESPECT, nie wprowadzono zasadniczych zmian do kwestionariusza wykorzystywanego w procesie kwalifikowania spółek do Indeksu, co zapewnia jego porównywalność w odniesieniu do czterech ostatnich edycji badania.

Aktualizacja kwestionariusza ma na celu systematyczne i stopniowe podnoszenie wymagań stawianych aplikującym do niego spółkom tak, aby w coraz większym stopniu uwzględniać trendy właściwe dla dojrzałych rynków kapitałowych, sprostać oczekiwaniom interesariuszy, a także zapewnić pełen obraz sytuacji w zakresie raportowanych czynników ESG.

"Giełda Papierów Wartościowych ogłasza skład Respect Index. Poznaj wyniki z 14 grudnia 2017"

Poznaj Inicjatywę RESPECT Index: http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/root

Etapy selekcji składu RESPECT Index

I Etap

Na potrzeby związane z dalszą selekcją definiowana jest lista spółek, które w momencie dokonywania aktualizacji składu indeksu charakteryzuje najwyższy poziom płynności akcji. Obecnie listę tę tworzą spółki, które w ostatnim rankingu indeksów WIG20 i mWIG40 znalazły się w gronie pierwszych 150 spółek.

II Etap

Spółki umieszczone na liście, poddawane są przeglądowi. Jest on ukierunkowany na dokonanie oceny praktyk stosowanych przez spółki w obszarze ładu korporacyjnego (spełnienie wymogów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami. Ocena dokonywana jest przez GPW w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Przeprowadzana jest ona w oparciu o ogólnodostępne, publikowane przez spółki raporty oraz informacje zamieszczone na ich stronach internetowych.

III Etap

Spółki, które pozytywnie przeszły ocenę dokonywaną w ramach II Etapu, zapraszane są do wypełnienia szczegółowego kwestionariusza skoncentrowanego na czynnikach środowiskowych, społecznych i ekonomicznych (ESG - Environmental, Social and Governance). Wypełnione kwestionariusze, stanowią punkt odniesienia dla zweryfikowania, przez Deloitte, informacji w nich zamieszczonych. Weryfikacja przeprowadzana jest każdorazowo w siedzibie spółki. Dokonywana jest w oparciu o dokumenty źródłowe potwierdzające zgodność ze stanem faktycznym informacji zamieszczonych w ankiecie. Wyniki przeprowadzonej przez Deloitte oceny stanowią podstawę dla podjęcia przez GPW decyzji odnośnie wyłonienia grona spółek, które spełniają wymagania RESPECT Index na wcześniej zdefiniowanym, minimalnym poziomie.

Zagadnienia podlegające weryfikacji

Przedmiotem analizy przeprowadzanej w ramach III Etapu procesu selekcji składu RESPECT Index jest grupa starannie wytypowanych czynników niefinansowych, które brane są pod uwagę przez inwestorów dokonujących oceny kondycji i perspektyw spółek notowanych na rynkach giełdowych.

Zagadnienia podlegające weryfikacji w ramach poszczególnych grup czynników:

 • Environmental (czynniki środowiskowe): zarządzanie środowiskowe, ograniczanie oddziaływania środowiskowego, bioróżnorodność, aspekty środowiskowe produktów/ usług.
 • Social (czynniki społeczne): BHP, zarządzanie zasobami ludzkimi, relacje z dostawcami, dialog z interesariuszami, raportowanie społeczne.
 • Governance (czynniki ekonomiczne): zarządzanie strategiczne, kodeks postępowania, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie ryzykiem nadużyć, audyt wewnętrzny i system kontroli, relacje z klientami.

 

Więcej o czynnikach ESG znajdziecie Państwo w cyklu artykułów autorstwa ekspertów Deloitte.

Korzyści

Poddając się weryfikacji Deloitte, spółka:

 • Zyskuje niezależne potwierdzenie prawidłowości informacji zamieszczonych w ankiecie RESPECT.
 • Korzysta z możliwości porównania przyjętych rozwiązań z tymi, które stosowane są przez inne podmioty tworzące indeks spółek odpowiedzialnych.
 • Otrzymuje profesjonalną ocenę poziomu dojrzałości stosowanych praktyk z obszaru ESG wraz z rekomendacjami przygotowanymi przez ekspertów Deloitte.

Spółka wchodząc w skład RESPECT Index:

 • Umacnia swoją reputację podmiotu działającego w sposób odpowiedzialny.
 • Zyskuje w oczach inwestorów zagranicznych i krajowych.
 • Wspiera swoje starania skoncentrowane na legitymowaniu się wizerunkiem firmy o niskim poziomie ryzyka.
 • Przystępuje do grona spółek giełdowych aspirujących do roli liderów odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz firma doradcza Deloitte podejmują działania zmierzające do upowszechniania koncepcji odpowiedzialnego inwestowania (ang. SRI – socially-responsible investing). Wspólnie przeprowadzamy kompleksowe badania adresowane do przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych. Tematem badania jest wpływ czynników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych (ang. ESG – environmental, social, governance) na decyzje inwestycyjne.

Czy ta strona była pomocna?