Komunikacja

Rozwiązania

Komunikacja

Podnieś wartość przedsiębiorstwa poprzez efektywny dialog z rynkiem

Komunikacja to nieodłączny element każdej strategii biznesowej, a zarazem wyzwanie, z którym muszą się dzisiaj mierzyć wszystkie podmioty działające na rynku. Prawidłowo zarządzana pozwala budować trwałe relacje z otoczeniem, prowadzić efektywny dialog z interesariuszami, skutecznie zarządzać wizerunkiem organizacji oraz wspierać jej kluczowe projekty.

Deloitte Communications CE oferuje kompleksowe usługi w zakresie strategicznego doradztwa komunikacyjnego - z naciskiem na reputację organizacji oraz wsparcie kluczowych procesów biznesowych. Naszym klientom proponujemy „szyty na miarę” zestaw usług i narzędzi potrzebnych do wzmacniania reputacji przedsiębiorstwa, zarządzania ryzykiem wizerunkowym oraz budowania zaangażowania obecnych i potencjalnych pracowników. Wspieramy także zarządzanie i budowanie trwałych relacji z kluczowymi interesariuszami mającymi na celu realizacje strategicznych celów organizacji.

W ramach kluczowych obszarów Reputation i Influence oferujemy strategiczne doradztwo m.in. w zakresie: komunikacji korporacyjnej, komunikacji kryzysowej, komunikacji wewnętrznej, employer brandingu (marka pracodawcy), komunikacji zmiany czy też konsultacji społecznych.

Klienci oczekują realnego wpływu działań komunikacyjnych na ich biznes. Poszukują profesjonalnych usług, takich jak doradztwo strategiczne, audyty i analizy wpływu komunikacji na reputację, budowanie strategii opartych na twardych danych, ale również znajomości sektora oraz specyficznych dla danej branży uwarunkowań prawno-biznesowych. Prawidłowo prowadzona komunikacja to filar efektywnego funkcjonowania organizacjiMichał Olbrychowski, Dyrektor, Lider zespołu Deloitte Communications CE.

W czym możemy pomóc?

Komunikacja korporacyjna

Komunikacja korporacyjna to strategiczne narzędzie do kreowania wizerunku i wartości przedsiębiorstwa. Konsekwentnie realizowana prowadzi do zdobycia przewag konkurencyjnych oraz przekłada się na wyniki finansowe organizacji.

Nie do przecenienia jest tu także rola dobrze komunikującego CEO, który jest w stanie podnieść wartość firmy nawet o kilkanaście procent. Dobrze przygotowana strategia korporacyjna powinna być wyznacznikiem dla działań marketingowych i sprzedażowych oraz być punktem orientacyjnym (gdzie zmierza firma) dla interesariuszy przedsiębiorstwa.

Kiedy wdrażać?
 • Wejście firmy na nowy rynek;
 • Zbudowanie zaufania instytucjonalnego do organizacji w związku z planami ekspansji/ inwestycjami/ wprowadzeniem nowej kluczowej usługi/produktu; zmiana profilu działalności;
 • Zmiany właścicielskie;
 • Nowy CEO /zespół zarządzający;
 • Potrzeba odbudowania reputacji firmy po kryzysie wizerunkowym;
 • Zbudowanie reputacji firmy wśród interesariuszy (nowa grupa interesariuszy / wymiana personalna).
Top

Komunikacja kryzysowa

W czasie dużej popularności mediów społecznościowych i rosnącej roli konsumentów organizacje stoją w ciągłym ogniu krytyki. Informacje dotyczące nieetycznego lub niezgodnego z prawem działania są piętnowane i mogą być powodem poważnych problemów wizerunkowych oraz biznesowych. Dlatego kluczowym działaniem firmy powinno być przygotowanie procedur na wypadek sytuacji kryzysowych.

Dodatkowo analizy sytuacji konfliktogennych w poszczególnych sektorach pozwalają na komunikacyjne przygotowanie się do tych najbardziej prawdopodobnych o wysokim ryzyku reputacyjnym. Efektywne działanie wymaga procedur, ciągłego szkolenia organizacji oraz członków sztabu kryzysowego. Nie mniej ważne są aktywności po zakończeniu kryzysu tj. analiza jego genezy oraz procedur wewnętrznych i wdrożenie programów monitorujących, a także naprawczych.

Kiedy wdrażać?

 • Planowane procesy związane z istotnymi zmianami organizacyjnymi (restrukturyzacje, konsolidacje, M&A);
 • Brak akceptacji dla ważnych inicjatyw danej firmy (inwestycje, nowe produkty, zmiany w świadczeniu usług);
 • Przestępstwa korporacyjne i pracownicze (fraudy, molestowanie, mobbing, przekupstwo, oszustwa);
 • Wypadki pracownicze;
 • Problemy z jakością /dostępnością usług/produktów/obsługą reklamacji;
 • Wycofanie produktów;
 • Wszelkiego typu wdrożenia/zmiany, które mogą oddziaływać na klientów/partnerów biznesowych.
Top

Komunikacja wewnętrzna

Odpowiednia polityka i narzędzia komunikacji wewnętrznej mają wpływ na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw, a w szczególności na wprowadzanie zmian organizacyjnych czy operacyjnych. Pożądane jest ich angażowanie w działania i skupianie wokół pozostałych obszarów związanych m.in. z mobilizacją, aktywizacją oraz integracją. Audyt istniejących kanałów oraz percepcji komunikowanych treści wewnątrz organizacji pozwala zaprojektować i wdrożyć optymalne rozwiązania i procesy komunikacji wewnętrznej. Takie działania wspierają nie tylko zarządzanie organizacją czy budowanie jej postrzegania wśród pracowników, lecz także pozwalają budować ich długofalowe zaangażowanie i satysfakcję.

Kiedy wdrażać?
 • Wprowadzane zmiany organizacyjne/operacyjne w ramach organizacji, wymagające zbudowania ich świadomości oraz akceptacji wśród pracowników;
 • Naturalne potrzeby związane z optymalizacją komunikacji wewnętrznej (wzrost/rozwój organiczny organizacji, problemy pracownicze);
 • Zmiany własnościowe i organizacyjne (konsolidacja, restrukturyzacja, decentralizacja);
 • Zmiana kadry zarządzającej.
Top

Employer Branding

W związku ze wzrostem gospodarczym i starzeniem się populacji aż 73% pracodawców na świecie odczuwa problemy ze znalezieniem i utrzymaniem pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Długofalowe, spójne i konsekwentnie prowadzone działania employer brandingowe pomagają firmom odpowiedzieć na owe wyzwania i bezpośrednio wpływają na zwiększenie retencji, skuteczne dotarcie do talentów czy zaangażowanie zespołów.Strategia budowania marki pracodawcy wpływa zarówno na obecnych, jak i potencjalnych pracowników, generuje polecenia rekrutacyjne i angażuje pasywnych kandydatów, którzy stanowią ponad 80% rynku pracy.

Kiedy wdrażać?
 • Problemy rekrutacyjne (niedopasowanie kandydatów do specyfiki pracy lub wartości firmy;
 • Dziura pokoleniowa lub kompetencyjna;
 • Brak zainteresowania marką/sektorem, hiperkonkurencja);
 • Brak zaangażowania i motywacji wśród pracowników;
 • Złe wyniki audytów pracowniczych;
 • Niskie miejsca w rankingach pracowniczych;
 • Duża rotacja pracowników;
 • Fuzje i połączenia;
 • Zmiany wizji, misji, wartości;
 • Niedobór talentów.
Top

Komunikacja zmiany

Sukces wprowadzanych zmian w kluczowych obszarach funkcjonowania każdej organizacji jest w dużym stopniu uzależniony od pozyskania akceptacji oraz zaangażowania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Niezbędne do ich uzyskania jest odpowiednie zaadresowanie obaw, a także zbudowanie odpowiedniego postrzegania zmian i ich skutków poprzez prowadzenie działań komunikacyjnych. Audyty i badania postrzegania zmiany na etapie przygotowawczym pozwalają na zaplanowanie i wdrożenie efektywnych kanałów komunikacyjnych, przekazywanie pożądanych treści oraz w miarę potrzeb optymalizację samego procesu zarządzania zmianą. W przypadku procesów długofalowych stały monitoring nastawienia interesariuszy pozwala też modelować proces i niwelować ewentualne nowe ryzyka komunikacyjne.

Kiedy wdrażać?
 • Zmiana strategii biznesowej spółki;
 • Zmiana profilu działalności;
 • Istotne zmiany organizacyjne wpływające na interesariuszy;
 • Zmiany właścicielskie i procesy M&A;
 • Zmiany restrukturyzacyjne i konsolidacyjne;
 • Wdrożenie nowych systemów pracowniczych;
 • Wdrożenie nowych systemów IT.
Top

Konsultacje społeczne

Wsparcie komunikacyjne dla inwestycji infrastrukturalnych, którego celem jest niwelowanie ryzyka braku akceptacji społecznej oraz obstrukcji procedur administracyjno-środowiskowych. Pierwsza faza obejmuje analizę lokalnych uwarunkowań i ryzyk społecznych dla inwestycji, w tym szczegółową mapę interesariuszy. Na tej podstawie wdrażane są działania dialogowe i konsultacyjne, oraz niezbędne kampanie edukacyjno-promocyjne skierowane do takich interesariuszy jak mieszkańcy, władze lokalne, liderzy opinii czy media.

Kiedy wdrażać?
 • Planowane i już prowadzone procesy inwestycyjne w zakresie infrastruktury energetycznej, transportowej i logistycznej, komunalnej czy real estate;
 • Inwestycje napotykające protesty społeczne lub oddziałujące na środowisko;
 • Działania konsultacyjne i informacyjne wynikających z procedur środowiskowych i administracyjnych;
 • Potrzeba budowania świadomości i akceptacji społecznej dla wybranych zachowań konsumenckich na poziomie ogólnopolskim/regionalnym/lokalnym.
Top