Nasi ludzie

Patrycja Bolimowska

Adwokat, Local Partner, Postępowania Sądowe i Arbitraż

Patrycja Bolimowska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Patrycja jest adwokatem i Partnerem w zespole postępowań sądowych i arbitrażu w kancelarii Deloitte Legal.

Jest także doradcą restrukturyzacyjnym z wieloletnim doświadczeniem procesowym zdobytym w ramach współpracy z międzynarodowymi kancelariami prawnymi.

Patrycja reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i trybunałami arbitrażowymi w sprawach dotyczących odpowiedzialności cywilnej, w szczególności odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz w sporach korporacyjnych.

Doradza przede wszystkim przedsiębiorcom z sektora budowlanego, finansowego, sektora IT oraz z sektorów regulowanych, w tym firmom energetycznym i transportowym.

Patrycja Bolimowska