Tlačové správy

10 najdôležitejších zmien v zákone o dani z príjmov

BRATISLAVA 28. decembra 2017 – Schválená novela Zákona o dani z príjmov prináša mnohé zmeny v zdaňovaní fyzických a právnických osôb. Daňoví odborníci zo spoločnosti pripravili zoznam 10 najvýznamnejších zmien, ktoré výrazne ovplyvnia podnikateľské prostredie už od 1. januára 2018.

1. Podnikové kombinácie (nepeňažné vklady, zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev) pri tuzemských transakciách bude možné uskutočniť pre daňové účely už len v reálnych hodnotách.

2. Novela zavádza tzv. „exit tax“, čo znamená zdanenie pri presune majetku daňovníka do zahraničia (napr. pri premiestnení majetku zo Slovenska do stálej prevádzkarne v zahraničí), pri odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia.

3. Zvyšuje sa dodatočný odpočet výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj zo súčasných 25% na 100%. Okrem sumy dodatočného odpočtu vo výške 100% možno odpočítať aj 100 % prírastku výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v úhrne za všetky projekty výskumu a vývoja, pričom novela upravuje výpočet tohto prírastku.

4. Od dane sa oslobodzujú príjmy (výnosy) vo výške 50% z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ale aj z použitia alebo za použitie počítačových programov (softvér). Zároveň výdavky (náklady) vynaložené na takto oslobodené príjmy nie sú súčasťou základu dane v rovnakom pomere, v akom sú tieto príjmy (výnosy) oslobodené od dane. Jednou z podmienok uplatnenia je, že uvedené predmety duševného vlastníctva sú výsledkami výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom. Oslobodenie teda nie je možné uplatniť na príjmy plynúce z nakúpených patentov, úžitkových vzorov alebo softvéru. Oslobodenie sa uplatní počas zdaňovacích období zahrnovania odpisov spomenutých nehmotných aktív do daňových výdavkov.
Zároveň sa od dane oslobodzuje aj časť príjmov (výnosov) z predaja výrobkov, pri výrobe ktorých sa úplne alebo čiastočne využil patent alebo úžitkový vzor, ktorý je výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom, pričom tieto výrobky sú buď obstarané od osôb, ktorým daňovník – vlastník nehmotného aktíva - umožnil pri ich výrobe využívať patent alebo technické riešenie alebo sú vytvorené vlastnou činnosťou daňovníka. Princíp zdanenia resp. podmienky pre oslobodenie sú obdobné ako v prípade oslobodenia 50% odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie nehmotných aktív uvedené vyššie. 

5. Novela zavádza oslobodenie príjmov z predaja akcií akciovej spoločnosti, obchodného podielu u spoločníka spoločnosti s ručením obmedzením, u komanditistu komanditnej spoločnosti alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí po splnení nasledovných podmienok:

- Príjem z predaja akcií a predaja obchodného podielu plynie najskôr po uplynutí 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia priameho podielu najmenej 10% na základnom imaní

- Daňovník na území SR vykonáva podstatné funkcie, riadi a znáša riziká spojené s vlastníctvom akcií alebo obchodného podielu, pričom disponuje potrebným personálnym a materiálnym vybavením na výkon týchto funkcií a pri vyčíslení základu dane vychádza z výsledku hospodárenia podľa podvojného účtovníctva alebo IFRS.
Oslobodenie sa nevzťahuje na predaj akcií/obchodného podielu spoločnosti, ktorá je v likvidácii, konkurze alebo reštrukturalizácii.

6. Súčasne so zavedením oslobodenia príjmov z predaja akcií resp. podielov novela limituje daňové uznanie úrokov platených z úverov a pôžičiek použitých na obstaranie akcií/podielov, pričom takéto úroky sú daňovým výdavkom až v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k ich predaju a zároveň nie sú splnené podmienky na oslobodenie príjmov z predaja akcií resp. podielov. 

7. Zvýhodňuje sa odpisovanie technického zhodnotenia a opráv na budove, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť. Takýto úhrn technického zhodnotenia a opráv bude odpisovaný samostatne oddelene od budovy a zaradený do odpisovej skupiny 2 s dobou odpisovania 6 rokov.

8. V oblasti zdaňovania fyzických osôb dochádza k rozšíreniu definície daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou o fyzickú osobu, ktorá má na území SR bydlisko, ak táto má možnosť ubytovania, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie. Pri čom zo všetkých súvisiacich skutočností a okolnosti vrátane osobných väzieb a ekonomických väzieb fyzickej osoby k územiu SR je zrejmý zámer fyzickej osoby sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať.

9. Pre fyzické osoby, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, sa oslobodzujú nepeňažné plnenia poskytnuté držiteľom vo forme hodnoty stravy poskytnutej na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel. Hodnota takto poskytnutej stravy na odbornom podujatí je oslobodená od dane v plnej výške, pričom účinnosť tohto oslobodenia je aplikovateľné už na odborné podujatia konané v roku 2017. Hodnota poskytnutej stravy sa nebude uvádzať ako súčasť nepeňažných príjmov oznamovaných správcovi dane. 

10. Upravuje sa spôsob zdaňovania dopravy zamestnancov na miesto výkonu práce a späť, ak je táto doprava pre zamestnancov zabezpečená zamestnávateľom.