Partneri

O nás

Partneri

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová je vedúca partnerka Deloitte na Slovensku (Country Managing Partner). Má viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti transakčného poradenstva. Riadi projekty pre strategických a finančných investorov z rôznych odvetví, vrátane poskytovania poradenstva pri akvizíciách a fúziách, predaji spoločností, reorganizáciách, refinancovaní a oceňovaní spoločností. Je dlhoročnou členkou Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA).

Peter Longauer

Peter Longauer pôsobí v Deloitte od roku 2000 a v súčasnosti je vedúcim partnerom oddelenia auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku. Zodpovedá za stratégiu, celkové operatívne riadenie, dohľad a kontrolu kvality auditov. Špecializuje sa na poskytovanie uisťovacích a poradenských služieb finančným inštitúciám. Do Deloitte na Slovensku sa vrátil v roku 2014 po 8-ročnej stáži v Deloitte Sydney, kde pôsobil ako štatutárny audítor viacerých medzinárodných bankových skupín. Okrem riadenia štatutárnych auditov má dlhoročné skúsenosti s výkonom previerok pre regulátorov bankových a nebankových subjektov pôsobiacich na finančných trhoch, hĺbkových previerok, ako aj s poskytovaním účtovného poradenstva so špecifickým zameraním na finančné nástroje a projekty v oblasti infraštruktúry. Je dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA) a licencovaný štatutárny audítor.

Ľubica Dumitrescu

Ľubica Dumitrescu je vedúca partnerka oddelenia daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti daňového poradenstva a špecializuje sa na domáce a medzinárodné daňovo-odvodové otázky. Medzi jej klientov patria slovenské aj medzinárodné spoločnosti z rôznych odvetví. Okrem toho vedie tím expertov, ktorí sa špecializujú na poskytovanie poradenstva pre klientov pôsobiacich vo farmaceutickom a biotechnologickom priemysle a v oblasti zdravotníctva. Je daňovou poradkyňou a vedúcou Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb SKDP. Zároveň je členkou Daňovej komisie Americkej obchodnej komory na Slovensku. Ľubica Dumitrescu patrí medzi často citovaných odborníkov v médiách a prednáša na prestížnych podujatiach, ktoré organizuje Deloitte v spolupráci s rôznymi obchodnými a profesijnými komorami a médiami.

Michal Kopanič

Michal Kopanič je vedúci partner oddelenia Consulting Deloitte na Slovensku
od roku 2017 a zároveň vedie regionálny poradenský tím pre M&A v regióne strednej Európy. Posledných 20 rokov pôsobil na rôznych vedúcich a exekutívnych pozíciách. Budoval dlhodobé a trvalé profesionálne vzťahy
so širokým portfóliom klientov, rozvíjal, motivoval a viedol multikultúrne a multidisciplinárne tímy. Priniesol overené skúsenosti z realizácie strategických a transformačných projektov, M&A a PMI, digitalizácie, implementácie technologických riešení a budovania centier zdieľaných služieb realizovaných pre najväčšie spoločnosti z finančného sektora a energetiky v USA, Veľkej Británii, kontinentálnej Európe, na Strednom východe a v Afrike, v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu a v Ázii. Pred príchodom do Deloitte pracoval v inej poradenskej a strategickej konzultačnej spoločnosti. 

Zuzana Letková

Zuzana Letková je partnerka na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku a zároveň pôsobí ako partnerka zodpovedná za previerky kvality
v rámci Deloitte Central Europe. Zodpovedá za strategické plánovanie, celkové riadenie, dohľad a kontrolu kvality auditov, ktoré vykonáva oddelenie auditu a uisťovacích služieb najmä pre klientov pôsobiacich v sektore finančných služieb, vrátane sektora nehnuteľností, a pre subjekty verejného záujmu. Je odborníčka na audit a riadenie s viac ako 25-ročnou praxou v medzinárodných audítorských firmách. Je dlhoročnou členkou Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA) a licencovaná štatutárna audítorka.

 

Wolda Grant

Wolda Grant je partner na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte
na Slovensku a líder pre rozvoj talentov (Talent Leader) v Deloitte Central Europe. Má viac ako 25 rokov skúseností v oblasti auditu a uisťovacích služieb. Širokej škále nadnárodných korporácií a veľkých národných spoločností poskytoval služby, ktoré predstavovali kombináciu auditu a uisťovacích služieb podľa IFRS. V rokoch 2012 až 2018 pôsobil ako líder pre oblasť auditu a uisťovacích služieb v rámci celého regiónu strednej Európy. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním služieb klientom pôsobiacim v sektore energetiky a ťažobnom priemysle, pričom pôsobí ako vedúci partner pre služby (LCSP) významnej private equity firme v strednej Európe. Je dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA) a licencovaný štatutárny audítor.

Miloš Martončík

Miloš Martončík je partner na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte
na Slovensku a zodpovedá za vedenie košickej kancelárie Deloitte. V oblasti auditu a poradenských služieb pracuje od roku 1997 a pre Deloitte od roku 1999. Má bohaté vedomosti a skúsenosti so slovenskými aj medzinárodnými účtovnými štandardmi. V rokoch 2004 až 2006 bol na 20-mesačnej stáži v USA, kde úspešne absolvoval skúšky autorizovaného účtovného znalca (Certified Public Accountant, CPA). Je dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA) a licencovaný štatutárny audítor. Špecializuje sa na klientov v oblasti centier zdieľaných služieb a audit v súlade so štandardmi PCAOB a súvisiace atestácie efektívnosti interných kontrol. Okrem toho má bohaté skúsenosti s auditom a poradenstvom pre spoločnosti
v oblasti stavebníctva, priemyselnej výroby a PPP projektov.

Patrik Ferko

Patrik Ferko je partner na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte
na Slovensku a zodpovedá za poskytovanie služieb auditu v žilinskej kancelárii Deloitte. Podieľal sa na realizácii rôznych projektov pre klientov vrátane štatutárnych auditov a auditov podľa IFRS a US GAAP, poradenstva v oblasti slovenského účtovníctva a IFRS, hĺbkových previerok, konsolidácie IFRS, transformácií slovenských účtovných výkazov na IFRS a naopak a projektov
v oblasti daňového poradenstva. Má skúsenosti s projektmi pre rôzne odvetvia, napr. automobilový priemysel, výrobné odvetvia, stavebný priemysel, oceliarstvo, médiá a telekomunikácie. Je dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA) a licencovaný štatutárny audítor.

Peter Jaroš

Peter Jaroš je partner na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte
na Slovensku a v Českej republike. Je zodpovedný za audity nemecky hovoriacich klientov na Slovensku a v Českej republike. Vedie skupinu špecialistov German Desk, ktorá poskytuje najmä audítorské, účtovné a daňové služby v nemeckom jazyku. Má rozsiahle skúsenosti v automobilovom, výrobnom a stavebnom sektore a v oblasti maloobchodu. Počas svojej praxe získal dôkladné znalosti o slovenských a medzinárodných účtovných štandardoch, nemeckých účtovných štandardoch a iných regulačných normách. Je dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA) a licencovaný štatutárny audítor.

Martin Rybár

Martin Rybár je partner na oddelení daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1999 práve v Deloitte. Má rozsiahle skúsenosti s riadením rôznych projektov podporovaných z verejných zdrojov. Ide o identifikáciu programov a prípravu projektov, ale aj komplexnú asistenciu pri príprave žiadostí o finančné príspevky, resp. stimuly vrátane realizácie projektov. Okrem služieb v oblasti získavania verejnej podpory poskytuje služby komplexného daňového poradenstva nadnárodným spoločnostiam a významným národným spoločnostiam. Zároveň zodpovedá
za sekciu služieb pre kórejských klientov (Korean Desk) a za riadenie služieb daňového poradenstva v regionálnych kanceláriách Deloitte v Žiline a Košiciach.