Partneri

O nás

Partneri

Vladimír Masár

Vladimír Masár je prezidentom slovenskej kancelárie spoločnosti Deloitte. V spolupráci s ostatnými partnermi pripravuje mnohé inovatívne riešenia pre klientov s cieľom upevniť postavenie spoločnosti na trhu. V. Masár zodpovedá za rozvoj vzťahov s odborníkmi, ktorí prijímajú dôležité rozhodnutia v mnohých sektoroch slovenskej ekonomiky, a kde by mohla svoje odborné služby poskytovať medzinárodná firma.

Ivana Lorencovičová

Ivana je vedúcou partnerkou na oddelení transakčného poradenstva, ako aj vedúcou partnerkou (Country Managing Partner) spoločnosti Deloitte na Slovensku.

Riadi projekty transakčného poradenstva pre strategických a finančných investorov, vrátane poradenstva pri akvizíciách a fúziách, predaji spoločností, reorganizáciách, refinancovaní, oceňovaní spoločností a finančnom modelovaní. Počas svojho 15-ročného pôsobenia v spoločnosti Deloitte pracovala hlavne na Slovensku, ale aj v Českej republike, Rumunsku, Maďarsku, Nemecku, Kazachstane, Srbsku a v Čiernej Hore. Je dlhoročnou členkou Združenia autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA).

Peter Longauer

Peter pôsobí v spoločnosti Deloitte od roku 2000 a v súčasnosti je vedúcim partnerom oddelenia auditu a uisťovacích služieb spoločnosti Deloitte na Slovensku. V tejto roli zodpovedá za celkové operatívne riadenie, dohľad a kontrolu kvality auditov, ktoré vykonáva jeho oddelenie. Špecializuje sa na poskytovanie uisťovacích a poradenských služieb finančným inštitúciám. Do spoločnosti Deloitte Slovensko sa vrátil v roku 2014 po 8-ročnej stáži v Deloitte Sydney, kde pôsobil ako štatutárny audítor viacerých medzinárodných bankových skupín. Okrem riadenia štatutárnych auditov má dlhoročné skúsenosti s výkonom previerok pre regulátorov bankových a nebankových subjektov pôsobiacich na finančných trhoch, hĺbkových previerok ako aj s poskytovaním účtovného poradenstva so špecifickým zameraním na finančné nástroje a projekty v oblasti infraštruktúry. Peter je slovenským štatutárnym audítorom a dlhoročným členom Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie.

Ľubica Dumitrescu

Ľubica je vedúcou partnerkou na daňovom oddelení s viac ako 17-ročnými skúsenosťami v oblasti daňového poradenstva. Špecializuje sa na domáce a medzinárodné daňovo-odvodové otázky fyzických osôb. Medzi jej klientov patrí niekoľko medzinárodných spoločností, globálnych zamestnávateľov s veľkou populáciou mobilných zamestnancov/expatov. Tiež vedie tím expertov zameraných na poradenstvo pre klientov pôsobiacich vo farmaceutickom a biotechnologickom priemysle a v oblasti zdravotníctva. Je daňovou poradkyňou a vedúcou Metodicko-legislatívnej komisie pre Daň z príjmov fyzických osôb. Takisto je členkou Daňovej komisie Americkej obchodnej komory na Slovensku.

Michal Kopanič

Michal je vedúcim partnerom na oddelení Consultingu. V uplynulých 15 rokoch pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách a vo výkonných funkciách. Budoval dlhodobé a trvalé profesionálne vzťahy, rozvíjal, motivoval a viedol multikultúrne a multidisciplinárne tímy. Prináša overené skúsenosti z projektov realizovaných pre rastúce a transformované podniky. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním služieb bankám a poisťovniam, ako aj sektoru energetiky a verejnému sektoru.

Marián Hudák

Marián Hudák je vedúcim partnerom pre služby riadenia rizík v rámci Deloitte Central Europe, aj na Slovensku. Má viac ako 20 rokov skúseností v audítorstve a poradenstve, vrátane interného auditu, kybernetickej bezpečnosti, hodnotenia a zavádzania systémov vnútorných kontrol a riadenia rizík. Je licencovaným štatutárnym audítorom a člen Slovenskej komory audítorov (SKAU), certifikovaným audítorom informačných systémov (CISA) a členom Medzinárodnej komory audítorov informačných systémov (ISACA), certifikovaným pre oblasť governance informačných systémov (CGEIT), certifikovaným interným audítorom (CIA) a členom Medzinárodnej komory interných audítorov.

Zuzana Letková

Zuzana je odborníčka na audit a riadenie s vyše 22-ročnou praxou v medzinárodných audítorských firmách. Ako partnerka na oddelení auditu spoločnosti Deloitte Audit s.r.o. zodpovedá za strategické plánovanie, celkové operatívne riadenie, dohľad a kontrolu kvality auditov, ktoré vykonáva oddelenie auditu a účtovného poradenstva, najmä pre klientov pôsobiacich v sektore finančných služieb vrátane nehnuteľností a subjektov verejného záujmu. Je dlhoročnou členkou (Fellow) Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie a audítorkou s licenciou Slovenskej komory audítorov.

 

Wolda Grant

Wolda pôsobí ako partner na oddelení auditu, kde zodpovedá za poskytovanie služieb významným klientom v oblasti regionálnych investičných skupín. Okrem toho riadi tímy v rámci celej strednej Európy pri poskytovaní širokej škály služieb v oblasti auditu, daní a finančného poradenstva. Má viac než 24-ročné skúsenosti v oblasti auditu a poradenských služieb, pričom sa špecializuje aj na sektor energetiky a je členom globálnej skupiny Energy and Resources Group (skupina pre energetiku a zdroje) firmy Deloitte.

Miloš Martončík

Miloš Martončík pracuje v oblasti auditu a poradenských služiebh od roku 1997 a pre spoločnosť Deloitte od roku 1999. Je dlhoročným členom Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA), audítorom zapísaným v zozname audítorov vedeným Slovenskou komorou audítorov (SKAu). Má bohaté vedomosti a skúsenosti so slovenskými aj medzinárodnými účtovnými štandardmi. V rokoch 2004 až 2006 bol na 20-mesačnej stáži v USA, kde úspešne absolvoval skúšky autorizovaného účtovného znalca (Certified Public Accountant, CPA).

Patrik Ferko

Patrik Ferko je slovenským certifikovaným audítorom (CA) a dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA).

Podieľal sa na realizácii rôznych projektov pre klientov, vrátane štatutárnych auditov a auditov podľa IFRS, US GAAP, poradenstva v oblasti slovenského účtovníctva a IFRS, hĺbkových previerok, konsolidácie IFRS, transformácií slovenských účtovných výkazov na IFRS a naopak, projektov kompilácie slovenských účtovných výkazov a výkazov podľa IFRS, a projektov daňového poradenstva.

Má skúsenosti s medzinárodnými aj štatutárnymi auditmi a inými projektmi so špecializáciou na rôzne odvetvia, ako napr. automotive, výrobné odvetvia, stavebný priemysel, oceliarstvo, médiá a telekomunikácie.

Larry Human

Larry je partnerom na oddelení daňového a právneho poradenstva spoločnosti Deloitte Slovensko. Pred svojím príchodom na Slovensko v júli 2008 pracoval v Deloitte Česká republika. Larry Human sa špecializuje na poskytovanie širokej škály daňových poradenských služieb vrátane zdaňovania cezhraničných transakcií, hĺbkových previerok (due dilligence), reštrukturalizácie a daňového plánovania. Medzi jeho klientov patria významné slovenské aj medzinárodné spoločnosti, ktoré pôsobia v rôznych odvetviach. Larry Human získal akademické tituly v odbore podniková ekonomika a právo na University of the Free State v Južnej Afrike.

Martin Rybár

Martin začal svoju profesionálnu kariéru v roku 1999 na daňovom oddelení spoločnosti Deloitte. Má rozsiahle skúsenosti s riadením rôznych projektov podporovaných z verejných zdrojov. Ide o identifikáciu programov a prípravu projektov, ale aj komplexnú asistenciu pri príprave balíka žiadosti o finančné príspevky/stimuly vrátane realizácie. Okrem služieb v oblasti získavania verejnej podpory poskytuje služby komplexného daňového poradenstva nadnárodným spoločnostiam a významným národným spoločnostiam. Martin zároveň zodpovedá za sekciu služieb pre kórejských klientov (Korean Desk) a za riadenie služieb daňového poradenstva v regionálnych kanceláriách Deloitte v Žiline a Košiciach.