O nás

Partneri

Vladimír Masár

Vladimír je prezidentom slovenskej kancelárie spoločnosti Deloitte. V spolupráci s ostatnými partnermi pripravuje mnohé inovatívne riešenia pre klientov s cieľom upevniť postavenie spoločnosti na trhu. V. Masár zodpovedá za rozvoj vzťahov s odborníkmi, ktorí prijímajú dôležité rozhodnutia v mnohých sektoroch slovenskej ekonomiky, a kde by mohla svoje odborné služby poskytovať medzinárodná firma.

Vladimír Masár pracoval v bankovom a verejnom sektore takmer dvadsať rokov. Od júla 1993 do júla 1999 vykonával funkciu guvernéra Národnej banky Slovenska. Predtým pôsobil vo viacerých významných funkciách ako napríklad tiež splnomocnenec vlády a predseda prípravného výboru na zriadenie Národnej banky Slovenska, štátny tajomník Ministerstva financií Slovenskej republiky, prvý námestník ministra financií Slovenskej republiky. Pôsobil aj v prvej súkromnej banke so zahraničnou účasťou pôsobiacou na Slovensku (Tatrabanka, a. s., Bratislava) a ako námestník riaditeľa najväčšej slovenskej komerčnej banky (Všeobecná úverová banka, a. s., Bratislava).

Marián Hudák

Marián Hudák je vedúcim partnerom pre služby riadenia rizík v rámci Deloitte Central Europe, aj na Slovensku. Má viac ako 20 rokov skúseností v audítorstve a poradenstve, vrátane interného auditu, kybernetickej bezpečnosti, hodnotenia a zavádzania systémov vnútorných kontrol a riadenia rizík. Je licencovaným štatutárnym audítorom a člen Slovenskej komory audítorov (SKAU), certifikovaným audítorom informačných systémov (CISA) a členom Medzinárodnej komory audítorov informačných systémov (ISACA), certifikovaným pre oblasť governance informačných systémov (CGEIT), certifikovaným interným audítorom (CIA) a členom Medzinárodnej komory interných audítorov.

Ivana Lorencovičová

Ivana je partnerkou na oddelení transakčného poradenstva. Riadi projekty transakčného poradenstva pre strategických a finančných investorov, vrátane poradenstva pri akvizíciách a fúziách, predaji spoločností, reorganizáciách, refinancovaní, oceňovaní spoločností a finančnom modelovaní. Počas svojho 15-ročného pôsobenia v spoločnosti Deloitte pracovala hlavne na Slovensku, ale aj v Českej republike, Rumunsku, Maďarsku, Nemecku, Kazachstane, Srbsku a v Čiernej Hore. Je dlhoročnou členkou Združenia autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA).

Peter Longauer

Peter pôsobí v spoločnosti Deloitte od roku 2000 a v súčasnosti je vedúcim partnerom oddelenia auditu a uisťovacích služieb spoločnosti Deloitte na Slovensku. V tejto roli zodpovedá za celkové operatívne riadenie, dohľad a kontrolu kvality auditov, ktoré vykonáva jeho oddelenie. Špecializuje sa na poskytovanie uisťovacích a poradenských služieb finančným inštitúciám. Do spoločnosti Deloitte Slovensko sa vrátil v roku 2014 po 8-ročnej stáži v Deloitte Sydney, kde pôsobil ako štatutárny audítor viacerých medzinárodných bankových skupín. Okrem riadenia štatutárnych auditov má dlhoročné skúsenosti s výkonom previerok pre regulátorov bankových a nebankových subjektov pôsobiacich na finančných trhoch, hĺbkových previerok ako aj s poskytovaním účtovného poradenstva so špecifickým zameraním na finančné nástroje a projekty v oblasti infraštruktúry. Peter je slovenským štatutárnym audítorom a dlhoročným členom Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie.

Larry Human

Larry je partnerom na oddelení daňového a právneho poradenstva spoločnosti Deloitte Slovensko. Pred svojím príchodom na Slovensko v júli 2008 pracoval v Deloitte Česká republika. Larry Human sa špecializuje na poskytovanie širokej škály daňových poradenských služieb vrátane zdaňovania cezhraničných transakcií, hĺbkových previerok (due dilligence), reštrukturalizácie a daňového plánovania. Medzi jeho klientov patria významné slovenské aj medzinárodné spoločnosti, ktoré pôsobia v rôznych odvetviach. Larry Human získal akademické tituly v odbore podniková ekonomika a právo na University of the Free State v Južnej Afrike.

Michal Kopanič

Michal je partnerom na oddelení Consultingu. V uplynulých 15 rokoch pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách a vo výkonných funkciách. Budoval dlhodobé a trvalé profesionálne vzťahy, rozvíjal, motivoval a viedol multikultúrne a multidisciplinárne tímy. Prináša overené skúsenosti z projektov realizovaných pre rastúce a transformované podniky. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním služieb bankám a poisťovniam, ako aj sektoru energetiky a verejnému sektoru.

Ľubica Dumitrescu

Ľubica je partnerkou na daňovom oddelení s viac ako 17-ročnými skúsenosťami v oblasti daňového poradenstva. Špecializuje sa na domáce a medzinárodné daňovo-odvodové otázky fyzických osôb. Medzi jej klientov patrí niekoľko medzinárodných spoločností, globálnych zamestnávateľov s veľkou populáciou mobilných zamestnancov/expatov. Tiež vedie tím expertov zameraných na poradenstvo pre klientov pôsobiacich vo farmaceutickom a biotechnologickom priemysle a v oblasti zdravotníctva. Je daňovou poradkyňou a vedúcou Metodicko-legislatívnej komisie pre Daň z príjmov fyzických osôb. Takisto je členkou Daňovej komisie Americkej obchodnej komory na Slovensku.

Juan Carlos Garcia Santiago

Juan Carlos je partnerom na oddelení auditu spoločnosti Deloitte v Slovenskej republike. Počas svojej viac ako 28-ročnej praxe pracoval aj v Španielsku a Chorvátsku. Je absolventom University Complutense (Madrid, Španielsko), so špecializáciou na riadenie podnikov. Je španielskym štatutárnym audítorom s licenciou a má bohaté skúsenosti v oblasti auditu a hĺbkových previerok (due diligence), ekonomického a finančného poradenstva vo výrobnom a telekomunikačnom priemysle a v sektore odborných služieb. Nedávno sa podieľal na projektoch súvisiacich s IPO na Poľskej burze. J. C. Garcia Santiago sa špecializuje na Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva a v posledných rokoch nadobudol rozsiahle poznatky v oblasti US GAAP. Ďalej má rozsiahle skúsenosti s testovaním a navrhovaním interných kontrolných postupov.

Wolda Grant

Wolda pôsobí ako partner na oddelení auditu, kde zodpovedá za poskytovanie služieb významným klientom v oblasti regionálnych investičných skupín. Okrem toho riadi tímy v rámci celej strednej Európy pri poskytovaní širokej škály služieb v oblasti auditu, daní a finančného poradenstva. Má viac než 24-ročné skúsenosti v oblasti auditu a poradenských služieb, pričom sa špecializuje aj na sektor energetiky a je členom globálnej skupiny Energy and Resources Group (skupina pre energetiku a zdroje) firmy Deloitte.

Zuzana Letková

Zuzana je odborníčka na audit a riadenie s vyše 22-ročnou praxou v medzinárodných audítorských firmách. Ako partnerka na oddelení auditu spoločnosti Deloitte Audit s.r.o. zodpovedá za strategické plánovanie, celkové operatívne riadenie, dohľad a kontrolu kvality auditov, ktoré vykonáva oddelenie auditu a účtovného poradenstva, najmä pre klientov pôsobiacich v sektore finančných služieb vrátane nehnuteľností a subjektov verejného záujmu. Je dlhoročnou členkou (Fellow) Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie a audítorkou s licenciou Slovenskej komory audítorov.

 

Miloš Martončík

Miloš Martončík pracuje v oblasti auditu a poradenských služiebh od roku 1997 a pre spoločnosť Deloitte od roku 1999. Je dlhoročným členom Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA), audítorom zapísaným v zozname audítorov vedeným Slovenskou komorou audítorov (SKAu). Má bohaté vedomosti a skúsenosti so slovenskými aj medzinárodnými účtovnými štandardmi. V rokoch 2004 až 2006 bol na 20-mesačnej stáži v USA, kde úspešne absolvoval skúšky autorizovaného účtovného znalca (Certified Public Accountant, CPA).

Martin Rybár

Martin začal svoju profesionálnu kariéru v roku 1999 na daňovom oddelení spoločnosti Deloitte. Má rozsiahle skúsenosti s riadením rôznych projektov podporovaných z verejných zdrojov. Ide o identifikáciu programov a prípravu projektov, ale aj komplexnú asistenciu pri príprave balíka žiadosti o finančné príspevky/stimuly vrátane realizácie. Okrem služieb v oblasti získavania verejnej podpory poskytuje služby komplexného daňového poradenstva nadnárodným spoločnostiam a významným národným spoločnostiam. Martin zároveň zodpovedá za sekciu služieb pre kórejských klientov (Korean Desk) a za riadenie služieb daňového poradenstva v regionálnych kanceláriách Deloitte v Žiline a Košiciach.