deloitte legal terms

Právne informácie

Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 4.2.2015

Podmienky používania

Deloitte.com pozostáva z rôznych globálnych, národných, regionálnych alebo špecializovaných webových stránok.  Každá jednotlivá webová stránka je uvedená po slove „Lokalita“ v pravom hornom rohu webovej stránky, ktorú si prezeráte počas návštevy domény deloitte.com.

Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na konkrétnu globálnu, národnú, regionálnu alebo špecializovanú webovú stránku, ktorú ste si prezerali na doméne deloitte.com pred kliknutím na tieto Podmienky používania.  Táto konkrétna webová stránka sa v týchto Podmienkach používania označuje ako „táto webová stránka.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s týmito Podmienkami používania.  Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, nesmiete používať túto webovú stránku a mali by ste okamžite ukončiť jej používanie.

Sieť Deloitte“ označuje združenie Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), členské firmy DTTL a ich spriaznené subjekty.  Každú jednotlivú globálnu, národnú, regionálnu alebo špecializovanú  webovú stránku na doméne deloitte.com (ako je označená v pravom hornom rohu webovej stránky) poskytujú jednotlivé subjekty v sieti Deloitte.  

Deloitte na Slovensku je súčasťou Deloitte Central Europe Holdings Limited („DCEHL“). DCEHL je členskou firmou DTTL. Deloitte na Slovensku je subjektom v rámci siete Deloitte, ktorý poskytuje túto webovú stránku a na ktorý sa odkazuje v týchto  Podmienkach používania ako „my“ v príslušných gramatických tvaroch. Hoci časti týchto Podmienok používania môžu odkazovať na iné subjekty v sieti Deloitte, tieto Podmienky používania platia len medzi vami a nami, ale nie medzi vami a ktorýmkoľvek z týchto iných subjektov.

 

Používanie obsahu, obmedzenia, vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ak sa v príslušnom obsahu neuvádza inak a pokiaľ splníte všetky svoje povinnosti v zmysle týchto Podmienok používania, ste oprávnení prezerať, kopírovať, tlačiť a distribuovať (ale nie upravovať) obsah tejto webovej stránky, pokiaľ (i) je to len na informačné a nekomerčné účely a (ii) akákoľvek kópia obsahu, ktorú vytvoríte, bude obsahovať upozornenie na autorské práva alebo iné označenie pôvodu obsahu.

Nie ste oprávnení kopírovať ani použiť žiadny softvér, procesy v našom vlastníctve ani technológiu použitú alebo opísanú na tejto webovej stránke.

Pri prístupe na túto webovú stránku a pri jej používaní budete dodržiavať všetky platné právne predpisy.

Beriete na vedomie, že vaše osobné informácie a údaje môžeme použiť v súlade s naším Vyhlásením o ochrane osobných údajovUpozornením na súbory cookie , ktoré sa týmto odkazom stávajú súčasťou týchto Podmienok používania.  Týmto súhlasíte s podmienkami nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a Upozornenia na súbory cookie vrátane akýchkoľvek povinností, ktoré vám ukladajú.

 

Práva duševného vlastníctva, zákaz používania názvov alebo log Deloitte

Ak nie je uvedené inak, obsah na tejto webovej stránke poskytujeme my alebo iný subjekt v sieti Deloitte.

Webová stránka a jej obsah sú chránené  autorským právom, ochrannou známkou a inými právnymi predpismi USA a/alebo cudzích štátov.  My a naši poskytovatelia licencie si vyhradzujeme všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v týchto Podmienkach používania.

„Deloitte“, „Touche“, „Tohmatsu“, „Deloitte Touche Tohmatsu“, „Deloitte & Touche“, logo Deloitte a lokálne jazykové varianty uvedených ochranných známok, ako aj určité názvy produktov na tejto webovej stránke sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky subjektov v sieti Deloitte.  Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach používania výslovne ustanovené inak, nepoužijete názov „Deloitte“, „Touche“, „Tohmatsu“, „Deloitte Touche Tohmatsu“, „Deloitte & Touche“, logo Deloitte alebo lokálne jazykové varianty uvedených ochranných známok samostatne ani v kombinácii s inými slovami alebo dizajnovými prvkami.  Žiadne z uvedených mien, značiek alebo log nesmiete používať v žiadnej tlačovej správe, reklame alebo iných propagačných alebo marketingových materiáloch alebo médiách, a to bez ohľadu na písomnú, ústnu, elektronickú, vizuálnu alebo akúkoľvek inú formu, pokiaľ to výslovne písomne nepovolí spoločnosť Deloitte Touche Tohmatsu alebo ňou určená osoba. Požiadať o toto písomné povolenie môžete prostredníctvom kontaktného prvku na tejto webovej stránke

Odkazy na ochranné známky tretích strán na tejto webovej stránke slúžia len na identifikačné účely a nevyjadrujú súhlas týchto strán s touto webovou stránkou ani jej obsahom. Tieto Podmienky používania vám neudeľujú právo používať ochranné známky tretích strán.

 

Odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti

Táto webová stránka (okrem iného vrátane akéhokoľvek jej obsahu alebo inej jej časti) obsahuje len všeobecné informácie a prostredníctvom tejto webovej stránky ani žiadnej jej časti neposkytujeme odborné poradenstvo ani služby.  Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí alebo vykonaním úkonov, ktoré by mohli mať vplyv na vaše financie alebo podnikanie, by ste sa mali poradiť s kvalifikovaným odborným poradcom.

Táto webová stránka sa poskytuje „ako taká“ a v súvislosti s ňou neposkytujeme žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenia alebo záruky. Bez obmedzenia uvedeného nezaručujeme, že táto webová stránka bude bezpečná, bezchybná, bez vírusov alebo škodlivého kódu ani že bude spĺňať akékoľvek konkrétne kritériá výkonnosti alebo kvality.  Výslovne odmietame všetky implicitné záruky, okrem iného vrátane záruk predajnosti, nároku, vhodnosti na konkrétny účel, neporušovania, kompatibility, bezpečnosti a presnosti.

Túto webovú stránku používate na vlastné riziko, pričom prijímate plnú zodpovednosť a riziko straty, ktoré pre vás vyplývajú z jej použitia, okrem iného vrátane straty služby alebo údajov. Nebudeme zodpovední za žiadnu priamu, nepriamu, osobitnú, náhodnú, následnú ani sankčnú škodu ani za žiadnu inú škodu spôsobenú pri plnení zmluvy alebo právnych predpisov, prečine (okrem iného vrátane nedbanlivosti) alebo inak v súvislosti s použitím tejto webovej stránky alebo v dôsledku jej použitia, hoci sme si boli alebo mali byť vedomí možnosti takejto škody.

Určité odkazy na tejto webovej stránke môžu viesť k webovým stránkam, zdrojom alebo nástrojom zabezpečovaným tretími stranami, ktoré sú mimo našej kontroly, okrem iného vrátane tých, ktoré zabezpečujú iné subjekty v sieti deloitte alebo jednotliví pracovníci týchto subjektov. Bez obmedzenia uvedeného neposkytujeme žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenia ani záruky v súvislosti s týmito webovými stránkami, zdrojmi a nástrojmi. odkazy na akékoľvek takéto webové stránky, zdroje a nástroje by sa nemali považovať za náš súhlas s nimi alebo ich obsahom.

Uvedené odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti neplatí len pre nás a našich pracovníkov, ale aj pre každý subjekt v sieti deloitte a jeho pracovníkov.

Uvedené odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti  platí v maximálnom rozsahu povolenom zákonom bez ohľadu na to, či ide o zmluvnú, zákonnú, občianskoprávnu (okrem iného vrátane nedbanlivosti) alebo inú zodpovednosť.

 

Ďalšie podmienky

Ak je akákoľvek časť týchto Podmienok používania neplatná alebo nevymožiteľná v akejkoľvek jurisdikcii, tak (i) v tejto jurisdikcii sa vyloží s maximálnym zákonne povoleným účinkom a v čo najväčšom súlade s jej zámerom a zvyšná časť týchto Podmienok používania ostane právoplatná a účinná a (ii) v akejkoľvek inej jurisdikcii ostanú právoplatné a účinné všetky tieto Podmienky používania.

Tieto Podmienky používania môžeme kedykoľvek zmeniť výlučne podľa nášho rozhodnutia zverejnením týchto zmenených Podmienok používania na odkaze Podmienky používania (t. j. na webovej stránke, ktorú si práve prezeráte) alebo inde na tejto webovej stránke.  Tieto zmeny pre vás nadobúdajú účinnosť po zverejnení, pokiaľ výslovne neuvedieme inak.  Ste zodpovední za oboznámenie sa s akýmikoľvek zmenenými Podmienkami používania kontrolou tejto webovej stránky.  Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky po zmenách týchto Podmienok používania súhlasíte so zmenenými Podmienkami používania.