Transferové oceňovanie | Deloitte Slovensko

Riešenia

Transferové oceňovanie

Nadnárodné organizácie pôsobia v mimoriadne zložitom prostredí. Zvyšujúci sa počet a rôznorodosť transakcií medzi spoločnosťami v rámci skupiny, a predpisy vzťahujúce sa na transferové oceňovanie sprevádzané silnejúcimi globálnymi aktivitami zameranými najmä na zamedzenie erózie základov dane a presunu ziskov spôsobili, že pre podnikateľské subjekty sa transferové oceňovanie stalo z jedným z hlavných problémov riadenia rizík.

Cieľom oddelenia spoločnosti Deloitte, ktoré sa špecializuje na transferové oceňovanie, je pomôcť spoločnostiam pri riadení rizík zosúladením praktických riešení transferového oceňovania s globálnymi podnikateľskými obchodnými činnosťami a cieľmi, pomôcť pri príprave dokumentácie, ktorá by podporovala postupy transferového oceňovania, a efektívne riešiť spory.

Naše služby

  • Príprava/previerka dokumentácie k transferovému oceňovaniu
  • Riešenie sporov a asistencia pri daňovej kontrole v oblasti transferového oceňovania
  • Interná previerka metodiky a postupu transferového oceňovania spoločnosti
  • Pomoc v oblasti „Country-by-Country reportingu“ (príprava CbC reportu a notifikácie)
  • Plánovanie a implementácia modelov transferového oceňovania (analýza a zladenie postupov v rámci skupiny, príprava interných smerníc)
  • Pomoc pri procedúrach vzájomných dohôd (MAP – Mutual Agreement Procedure)
  • Asistencia pri podaní žiadosti o odsúhlasenie metódy ocenenia (APA – Advance Pricing Agreement)
  • Príprava analýzy porovnateľnosti (benchmark) aj pomocou nástroja Amadeus
  • Školenia o problematike transferového oceňovania

Technologické nástroje

Vyberte si z našich inteligentných riešení to pravé pre vašu daňovú a HR agendu

Zistite viac

Pravidlá transferového oceňovania na Slovensku

V decembri 2022 vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky najnovšie usmernenie[1], ktoré sa bude prvýkrát aplikovať pri predložení dokumentácie za zdaňovacie obdobie začínajúce sa po 31. decembri 2022. Úpravy v  usmernení v zásade zohľadňujú odporúčania smernice OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní zverejnenú v roku 1995 a následne revidovanú, pričom spresňuje vybrané pojmy v nadväznosti na novelizovaný zákon o dani z príjmov.

[1] Usmernenie č. MF/020061/2022-724

Spojte sa s nami

Martin Sabol

Martin Sabol

riaditeľ | daňové poradenstvo

Martin Sabol je riaditeľ na oddelení daňového poradenstva, kde sa špecializuje najmä na problematiku transferového oceňovania. Okrem toho poskytuje služby súvisiace s prípravou daňových priznaní, ako ... Viac

Daniela Hollá

Daniela Hollá

senior manažérka | daňové poradenstvo

Daniela Hollá je senior manažérka na oddelení daňového poradenstva Deloitte na Slovensku, kde sa špecializuje na transferové oceňovanie. Je daňovou poradkyňou a od roku 2008 členkou Slovenskej komory ... Viac