Transferové oceňovanie | Deloitte Slovensko

Riešenia

Transferové oceňovanie

Nadnárodné organizácie pôsobia v mimoriadne zložitom prostredí. Zvyšujúci sa počet a rôznorodosť transakcií medzi spoločnosťami v rámci skupiny, a predpisy vzťahujúce sa na transferové oceňovanie sprevádzané silnejúcimi globálnymi aktivitami zameranými najmä na zamedzenie erózie základov dane a presunu ziskov spôsobili, že pre podnikateľské subjekty sa transferové oceňovanie stalo z jedným z hlavných problémov riadenia rizík.

Cieľom oddelenia spoločnosti Deloitte, ktoré sa špecializuje na transferové oceňovanie, je pomôcť spoločnostiam pri riadení rizík zosúladením praktických riešení transferového oceňovania s globálnymi podnikateľskými obchodnými činnosťami a cieľmi, pomôcť pri príprave dokumentácie, ktorá by podporovala postupy transferového oceňovania, a efektívne riešiť spory.

Nový nástroj v oblasti transferového oceňovania

V spolupráci s oddelením Digital & Robotics sme po niekoľkomesačnom vývoji a testovaní spustili do prevádzky nový automatizačný nástroj Robotic Process Automation (RPA) na vypracovanie porovnávacích analýz (benchmarkov). Nástroj RPA dokáže spoľahlivo preveriť vybrané spoločnosti počas prípravy porovnávacej analýzy. O možnostiach použitia nástroja RPA Vašou spoločnosťou sa môžete poradiť so špecialistami na transferové oceňovanie spoločnosti Deloitte.

Naše služby

  • Príprava/previerka dokumentácie k transferovému oceňovaniu
  • Riešenie sporov a asistencia pri daňovej kontrole v oblasti transferového oceňovania
  • Interná previerka metodiky a postupu transferového oceňovania spoločnosti
  • Pomoc v oblasti „Country-by-Country reportingu“ (príprava CbC reportu a notifikácie)
  • Plánovanie a implementácia modelov transferového oceňovania (analýza a zladenie postupov v rámci skupiny, príprava interných smerníc)
  • Pomoc pri procedúrach vzájomných dohôd (MAP – Mutual Agreement Procedure)
  • Asistencia pri podaní žiadosti o odsúhlasenie metódy ocenenia (APA – Advance Pricing Agreement)
  • Príprava analýzy porovnateľnosti (benchmark) aj pomocou nástroja Amadeus
  • Školenia o problematike transferového oceňovania

Pravidlá transferového oceňovania na Slovensku

V decembri 2018 vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky najnovšie usmernenie[1], ktoré významne ovplyvnilo rozsah dokumentačnej povinnosti, ako aj obsah jednotlivých dokumentácií. Usmernenie sa bude prvýkrát aplikovať pri predložení dokumentácie za zdaňovacie obdobie začínajúce sa po 31. decembri 2017, pričom daňovník môže pri predkladaní dokumentácie postupovať podľa predchádzajúceho usmernenia najneskôr do 30. júna 2019. Úpravy v novom usmernení v zásade zohľadňujú odporúčania smernice OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní zverejnenú v roku 1995 a revidovanú v rokoch 2010 a 2017.

[1] Usmernenie MF SR č. MF/019153/2018-724

Spojte sa s nami

Martin Sabol

Martin Sabol

riaditeľ | daňové poradenstvo

Martin Sabol je riaditeľ na oddelení daňového poradenstva, kde sa špecializuje najmä na problematiku transferového oceňovania. Okrem toho poskytuje služby súvisiace s prípravou daňových priznaní, ako ... Viac

Daniela Hollá

Daniela Hollá

senior manažérka | daňové poradenstvo

Daniela Hollá je senior manažérka na oddelení daňového poradenstva Deloitte na Slovensku, kde sa špecializuje na transferové oceňovanie. Je daňovou poradkyňou a od roku 2008 členkou Slovenskej komory ... Viac