Tlačové správy

Podpora bude dostupnejšia viacerým regiónom

Rozšírenie zoznamu najmenej rozvinutých regiónov môže týmto regiónom pomôcť, overenie efektivity tohto nástroja však nie je úplne možné.

BRATISLAVA 8. decembra 2017 – Novelou zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú tento týždeň poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania, sa zvýši počet prijímateľov regionálneho príspevku a počet okresov definovaných ako najmenej rozvinuté. Zároveň by mala zefektívniť a zrýchliť proces poskytovania regionálneho príspevku.

Primárny cieľ novely je znížiť hranicu miery nezamestnanosti v okrese, aby sa mohol zaradiť do skupiny najmenej rozvinutých okresov. Takýmto okresom je potom určená systematická pomoc na zlepšenie celkovej ekonomickej situácie. Podľa definície spĺňa túto podmienku okres, v ktorom bola miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z počtu uchádzačov o zamestnanie v období aspoň deviatich kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike. Ak bude novela schválená, od apríla 2018 sa táto hranica zníži z 1,6-násobku na 1,5-násobok priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike.

„Po zavedení tejto zmeny môžeme predpokladať rýchlejšie vyrovnávanie existujúcich regionálnych rozdielov. Je dôležité si uvedomiť, že 1,5-násobok priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike znamená, že miera nezamestnanosti v danom regióne je o 50 % vyššia, čo je naozaj neželaný stav. V skutočnosti to znamená, že obyvatelia týchto regiónov musia častokrát prijímať pracovné ponuky s nižšou mzdou, ako je mzda vyplácaná za rovnakú prácu v inom, rozvinutom regióne. V prípade, že chcú svoju životnú úroveň zvýšiť, musia cestovať za prácou do iných lokalít, čo má často negatívne dôsledky napríklad na fungovanie rodiny,“ vysvetľuje pravdepodobný vplyv novely Milan Šustek, manažér oddelenia investícií a inovácií v spoločnosti Deloitte.

Ďalším pozitívom novely zákona je, že firmy budú môcť jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie čerpať pomoc, napríklad v zmysle zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, zákona o investičnej pomoci alebo zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. 

Rovnako dôležité je aj rozšírenie skupiny možných prijímateľov pomoci, pretože novela zákona umožní čerpať pomoc aj fyzickým osobám – podnikateľom. „Z môjho pohľadu ide o zmenu s najväčším vplyvom, pretože práve v najmenej rozvinutých regiónoch na východnom a južnom Slovensku tvoria ekonomiku práve drobní podnikatelia,” dodáva Milan Šustek. 

Novela zákona svojimi pozitívnymi zmenami vytvára predpoklady na rýchlejšie a efektívnejšie vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Bude však nevyhnutné zabezpečiť, aby sa potrebné prostriedky vynakladali účelne a čo najefektívnejšie. Veľmi dôležité bude tiež vyhodnotiť prínosy tohto opatrenia a operatívne reagovať na potrebu zmien, ak sa zistí, že miera nezamestnanosti v týchto okresoch neklesá očakávaným tempom. Vzhľadom na to, že zákon o najmenej rozvinutých regiónoch je účinný len od 15. decembra 2015, nie je možné momentálne vyhodnotiť jeho prínosy.