Tlačové správy

Investície do technológií sú pre IT riaditeľov prioritou, chýbajú im ale peniaze na inovácie

Bratislava, 26. mája 2015 – Hlavnou prioritou pre riaditeľov zodpovedných za informačné technológie (CIO) je rýchla reakcia na aktuálne potreby v biznise a naplňovanie digitálnej stratégie. Investície do technológií sú strategickou prioritou, avšak rozpočty na inovácie, ktoré majú IT riaditelia k dispozícii, sú stále veľmi nízke. 

Také sú hlavné závery posledného prieskumu spoločnosti Deloitte, ktorého sa zúčastnilo viac ako 900 IT riaditeľov zo 49 krajín sveta, vrátane Slovenska. Dnes otvára spoločnosť  ďalší ročník Prieskumu medzi IT riaditeľmi.

„Ak sa pozrieme na región strednej Európy, trendy sú veľmi podobné. Približne tretina opýtaných organizácií udáva navýšenie IT rozpočtu oproti minulému roku, čo môže reálne posilniť ďalší rozvoj a zvýšiť kvalitu poskytovaných IT služieb. Táto situácia však nie je všade,“ uviedol Tomáš Belavý, manažér na oddelení consultingu spoločnosti Deloitte. V organizáciách vo verejnom sektore pokračuje podľa neho znižovanie IT rozpočtov. „Až 70 % opýtaných odpovedalo, že musia v tomto roku počítať s nižším rozpočtom na dodávku IT služieb,“ dodal.

Priority spoločností

Oproti predchádzajúcim rokom, kedy spoločnosti venovali hlavnú pozornosť optimalizácii nákladov na IT, je teraz hlavnou témou IT riaditeľov rozvoj a využitie nových technologických trendov na podporu nových obchodných príležitostí. Druhou prioritou, vo viac ako 30 % organizácií dokonca najvyššou, je účelné investovanie do zvyšovania informačnej bezpečnosti a riadenia rizík. Spoločnosti totiž musia čoraz častejšie reagovať na rôzne prípady prelomenia bezpečnostných opatrení.

 

„V odvetviach verejnej správy, bankovníctva a poisťovníctva je dôležitá konsolidácia aplikácií a infraštruktúry, aby sa zabezpečila primeraná úroveň a flexibilita kapacít v oblasti IT architektúry, ktorá je kľúčová na úspešné zavádzanie nových technologických trendov. Pre oblasť verejnej správy navyše konsolidácia predstavuje ďalší možný zdroj úspor v oblasti IT,“ uviedol T. Belavý.

Prioritou sa stáva aj analýza dát a ich kapitalizácia. Zatiaľ čo v minulosti sa spoločnosti zameriavali na organizáciu, zber a vyhľadávanie dát, v súčasnosti je kľúčové, ako tieto dáta monetizovať. Identifikácia doposiaľ neodhalených možností a prínosov bežne dostupných a využívaných dát na podporu manažérskeho rozhodovania je hlavnou úlohou dátovej analytiky.

Väčšina opýtaných plánuje investovať do nových technológií určených na analýzu dát a viac ako 45 % respondentov uviedlo, že kľúčovou oblasťou je pre nich práve kapitalizácia dát. Pre IT riaditeľov tu vzniká skvelá príležitosť prevziať iniciatívu a prísť s inováciami v podobe predstavenia možností dátovej analytiky, zavádzania a používania nástrojov Big Data v rámci spoločnosti.

Trendy na rok 2015

Z nových technológií a trendov kladú IT riaditelia čoraz väčší dôraz na zavádzanie mobilných aplikácií, privátneho a verejného cloudu, možnosti využitia analytických nástrojov, Big Data a BYOD.

Prístup „Mobile Only“, ktorý sa v súčasnosti spomína v súvislosti s plošným zavádzaním mobilných zariadení a mobilných aplikácií pre zákazníkov ako aj interných používateľov, výrazne ovplyvní komplexnú architektúru a prevádzku IT v organizáciách. V budúcnosti je do „mobilného sveta“ ochotných investovať viac spoločností ako do ktorýchkoľvek iných inovatívnych trendov, a to bez ohľadu na ich veľkosť alebo segment trhu. Prieskum medzi IT riaditeľmi odhalil, že 59 % organizácií z rôznych odvetví je vo fáze konceptu, vyvíja alebo už aktívne využíva riešenia pre mobilné aplikácie. 

„Z prieskumov, ktoré sme realizovali medzi IT riaditeľmi v minulosti, je zrejmé, že zavádzanie rýchlo sa rozvíjajúcich inovatívnych technológií v sebe skrýva značný rastový potenciál. Výsledky tohtoročného prieskumu tieto závery len potvrdzujú. A to najmä z hľadiska vnímania kľúčovej pozície IT riaditeľa na zabezpečenie primeraných IT kompetencií, ako je reakcia na nové potreby trhu a spoločnosti, osvojenie nových technológií a ich využitie na inováciu produktov,“ dodal manažér spoločnosti Deloitte.

Bolo to užitočné?