Tlačové správy

Najvyššími podnikateľskými prioritami sú podľa IT riaditeľov inovácie a rast

Len 15 % opýtaných riaditeľov IT oddelení významne investuje do nových technológií.

Bratislava, 19. februára 2016 Riaditelia IT považujú inovácie a rast za najvyššie podnikateľské priority, ale 84 % rozpočtov IT sa vynakladá na každodennú prevádzku a postupné zmeny. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Deloitte s názvom 2015 Global CIO Survey: Creating legacy. V čase, keď sa objavujú nové podnikateľské ekosystémy a vzťahy v rámci vrcholového vedenia sú čoraz užšie, sa riaditelia IT snažia nájsť rovnováhu medzi inováciami a prevádzkovou efektivitou.

„Hoci je podľa prieskumu podpora podnikateľských inovácií najvyššou technologickou prioritou riaditeľov IT oddelení v rôznych odvetviach, len 16 % rozpočtov IT sa podľa nich vynakladá na investície do inovácií a rastu,“ uviedol Tomáš Belavý, manažér spoločnosti Deloitte. „Riaditelia IT pritom majú veľkú príležitosť presadzovať inovácie a rast v dnešnom čoraz globálnejšom a prepojenejšom podnikateľskom prostredí,“ dodal. S vývojom globálnych podnikateľských ekosystémov sa navyše podľa neho očakáva, že riaditelia IT si osvoja a budú predvídať tempo zmien a ich vplyv na technologické potreby v celej spoločnosti.

Určenie priorít a prístup k financovaniu zvyčajne závisí od vzťahov v rámci vrcholového vedenia a predstavuje veľkú výzvu z hľadiska rozdeľovania investícií. Takmer 70 % opýtaných riaditeľov IT uviedlo výborné alebo veľmi dobré vzťahy s finančným riaditeľom a 51 % s generálnym riaditeľom. Len 42 % označilo samých seba za lídrov alebo iniciátorov podnikateľskej stratégie. V tejto súvislosti 3 zo 4 riaditeľov IT povedali, že analytika a digitálne technológie budú mať významný vplyv na ich podnikanie. Zároveň však mnohí riaditelia IT spomenuli ťažkosti pri získavaní priebežného financovania starších a kľúčových investícií, ktoré budú slúžiť ako základ rastu a inovácií.

5 podnikateľských priorít

Prieskum ukázal, že tak ako v malých,  aj vo veľkých organizáciách sa riaditelia IT zhodnú na piatich podnikateľských prioritách, ktoré sú priamo prepojené s podstatou ich podnikania: výkonnosť (48 %), inovácie (45 %), zákazníci (45 %), náklady (45 %) a rast (44 %).

Až 58 % riaditeľov IT v oblasti technológií, telekomunikácií a finančných služieb považovalo inovácie za najdôležitejší podnikateľský cieľ a 50 % ju považovalo za podnikateľskú prioritu.

Výkonnosť je najdôležitejšia pre riaditeľov IT v spotrebiteľskom odvetví, výrobe a zdravotníctve a viac ako polovica riaditeľov IT ju považuje za podnikateľskú prioritu.

Vo verejnom sektore a v energetike dominujú u riaditeľov IT náklady. Väčšina respondentov z verejného sektora (65 %) a zo sektora energetiky a prírodných zdrojov (59 %) považuje náklady za najvyššiu podnikateľskú prioritu.

Riaditelia IT sa nesústreďujú len na svoje odvetvie, ale čoraz viac sa zameriavajú na širšie ekosystémy, v ktorých pôsobia podniky. Z prieskumu vyplynulo, že opýtaní riaditelia IT sa dosť líšia, pokiaľ ide o spôsob vytvárania hodnoty pre svoju organizáciu, a prirodzene sa delia na tieto tri skupiny:

  • Spoľahliví prevádzkovatelia: Zabezpečujú prevádzkovú disciplínu v organizáciách a zameriavajú sa na náklady, prevádzkovú efektívnosť a spoľahlivú výkonnosť. Okrem toho zaisťujú technológie na podporu úsilia o transformáciu podnikania a zosúlaďujú ich s podnikateľskou stratégiou.
  • Iniciátori zmeny: Sú v čele technologickej podnikovej transformácie a iných iniciatív presadzujúcich zmenu. Časť svojho času venujú podpore podnikateľskej stratégie a zabezpečovaniu technológií na jej podporu.
  • Spolutvorcovia podnikania:  Väčšinu času sa venujú podnikateľskej stratégii a presadzovaniu zmien v organizáciách, aby zabezpečili efektívnu realizáciu stratégie.

 

O prieskume

Na otázky v  prieskume 2015 Global CIO Survey odpovedalo 1 271 respondentov zo 43 krajín sveta. Zber údajov sa uskutočnil od mája a júla 2015. Cieľom bolo získať významné údaje, trendy a poznatky od riaditeľov IT oddelení najvýznamnejších spoločností.

Bolo to užitočné?