Tlačové správy

Zamestnávateľov čakajú nové administratívne povinnosti

Nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb nadobúda účinnosť v sobotu 18. júna.

Bratislava, 15. júna 2016 – Nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb prinesie podľa spoločnosti Deloitte množstvo nových povinností pre zahraničných aj slovenských zamestnávateľov.

 „V sobotu 18. júna nadobúda účinnosť nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, ktorým sa okrem iného mení a dopĺňa Zákonník práce, Zákon o nelegálnej práci a Zákon o inšpekcii práce,“ uviedla Ľubica Dumitrescu, riaditeľka na oddelení daní spoločnosti Deloitte.

Samotné znenie zákona bolo transponované zo smernice EÚ, ktorej cieľom je zefektívniť spoluprácu vnútroštátnych kontrolných orgánov zodpovedných za vysielanie pracovníkov a lepšia ochrana práv pracovníkov dočasne vyslaných do resp. zo zahraničia na výkon prác pri poskytovaní služieb.

„Zámer smernice je možné hodnotiť kladne, nakoľko sa snaží ochrániť medzinárodne mobilných zamestnancov, ako aj zabrániť nelegálnej práci. Slovenská republika však smernicu prebrala vo veľmi širokej podobe, s čím je spojených množstvo administratívnych povinností na strane vysielajúceho aj prijímajúceho zamestnávateľa. A nedodržanie týchto povinností je spojené s vysokou penalizáciou,“ uviedla Ľ. Dumitrescu. Na dodržiavanie nových požiadaviek sa preto treba veľmi dobre pripraviť.

Znenie zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb vychádza zo smernice 2014/67/EU o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Smernicu bolo potrebné transponovať do lokálnych legislatív všetkých členských štátov najneskôr 18. júna 2016. Nové povinnosti sa preto týkajú tak spoločností, ktoré prijímajú zamestnancov alebo služby na našom území, ako aj spoločností, ktoré vysielajú zamestnancov alebo poskytujú služby kdekoľvek v rámci členských štátov únie.

Bolo to užitočné?