Kontaktujte nás

O Deloitte

Deloitte je označenie, pod ktorým v nezávislých spoločnostiach spolupracujú desiatky tisíc odborníkov, a poskytujú tak vybraným klientom služby v oblasti auditu, poradenstva, transakčného poradenstva, riadenia rizík a daní. Tieto spoločnosti sú členmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou („private company limited by guarantee“) založenej podľa práva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Každá členská firma poskytuje služby v danej zemepisnej oblasti a riadi sa zákonmi a profesijnými predpismi príslušného štátu či štátov, v ktorom sa dané služby poskytujú. Samotná spoločnosť DTTL služby klientom neposkytuje. DTTL a členské firmy sú samostatné, rôzne právnické osoby, ktoré nemôžu zaväzovať ďalšie subjekty. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt pôsobiaci pod názvom Deloitte, Deloitte & Touche, Deloitte Touche Tohmatsu alebo ďalšími podobnými názvami. DTTL a každá členská firma DTTL má rôznu štruktúru, a to v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi, pravidlami či zvyklosťami, ako aj ďalšími okolnosťami a v danej oblasti zabezpečuje poskytovanie odborných služieb prostredníctvom svojich dcérskych a pridružených spoločností, resp. iných právnických osôb.

Deloitte Central Europe

Deloitte Central Europe je regionálnou organizáciou združujúcou subjekty zastrešené spoločnosťou Deloitte Central Europe Holdings Limited, ktorá pôsobí v strednej Európe ako členská firma Deloitte Touche Tohmatsu. Služby poskytujú dcérske a pridružené spoločnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, ktoré sú samostatnými a nezávislými právnickými subjektmi.

Dcérske a pridružené spoločnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited poskytujú odborné služby prostredníctvom viac ako 6,000 pracovníkov pôsobiacich v 41 kanceláriách v 18 krajinách a vo svojom odbore patria k popredným firmám stredoeurópskeho regiónu.