deloitte legal terms

Právne informácie

Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 20.02.2018

Stránka Deloitte.com sa skladá z niekoľkých samostatných, globálnych, národných, regionálnych a špecializovaných webových stránok. Odkaz na tieto samostatné webové stránky nájdete kedykoľvek v priebehu používania stránok deloitte.com v pravom hornom rohu pod označením “Lokalita”.

Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na konkrétnu globálnu, národnú, regionálnu alebo špecializovanú webovú stránku, ktorú ste si prezerali na doméne deloitte.com pred kliknutím na tieto Podmienky používania. Táto konkrétna webová stránka sa v týchto Podmienkach používania označuje ako „táto Webová stránka.“

Používaním tejto Webovej stránky súhlasíte s týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, nesmiete používať túto Webovú stránku a mali by ste okamžite ukončiť jej používanie.

Deloitte v strednej Európe (“DCE”) je regionálne združenie subjektov zastrešených spoločnosťou Deloitte Central Europe Holdings Limited (“DCEHL”), členskou spoločnosťou združenia Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) v strednej Európe. Odborné služby poskytujú dcérske a pridružené spoločnosti DCEHL, ktoré sú samostatnými a nezávislými právnymi subjektami. V Slovenskej republike pôsobia nasledujúce dcérske alebo pridružené spoločnosti DCEHL: Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte Slovakia s.r.o., Deloitte Security s.r.o., Deloitte Tax s.r.o. a advokátska kancelária Deloitte Legal s.r.o. (spoločne nazývané ako “Deloitte v Slovenskej Republike”).

Sieť Deloitte“ označuje združenie Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), členské firmy DTTL a ich spriaznené subjekty. Každá samostatná globálna, národná, regionálna alebo špecializovaná stránka (ako je vyznačené v pravom hornom rohu danej stránky) je prevádzkovaná samostatnou entitou alebo skupinou entít v rámci Siete Deloitte.

Poskytovateľom tejto Webovej stránky, Deloitte.com/sk, je skupina Deloitte v Slovenskej Republike (ďalej tiež označená ako “my”, “nás” alebo “naše”). Napriek tomu, že niektoré časti týchto Podmienok používania odkazujú na iné subjekty Siete Deloitte, tieto Podmienky používania sa uplatnia len vo vzťahu medzi Vami a nami a nie vo vzťahu k týmto iným subjektom.

Používanie obsahu, obmedzenia, vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ak sa v príslušnom obsahu neuvádza inak a pokiaľ splníte všetky svoje povinnosti v zmysle týchto Podmienok používania, ste oprávnení prezerať, kopírovať, tlačiť a distribuovať (nie však meniť) obsah tejto Webovej stránky, pokiaľ (i) je to len na informačné a nekomerčné účely a (ii) akákoľvek kópia obsahu, ktorú vytvoríte, bude obsahovať upozornenie na autorské práva alebo iné označenie pôvodu obsahu.

Nie ste oprávnení kopírovať ani použiť žiadny softvér, procesy v našom vlastníctve ani technológiu použitú alebo opísanú na tejto Webovej stránke.

Pri prístupe na túto Webovú stránku a pri jej používaní budete dodržiavať všetky platné právne predpisy.

Beriete na vedomie, že vaše osobné informácie a údaje môžeme použiť v súlade s naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov a Upozornením na súbory cookie , ktoré tvoria súčasť týchto Podmienok používania. Týmto beriete na vedomie používanie vašich Osobných údajov v súlade s vyššie uvedeným prehlásením o ochrane osobných údajov a s Vyhlásením o ochrane osobných údajov a Upozornenia na súbory cookie, ktoré tvoria súčasť týchto Podmienok použitia.

Práva duševného vlastníctva, zákaz používania názvov alebo loga Deloitte

Ak nie je uvedené inak, obsah na tejto Webovej stránke poskytujeme my alebo iný subjekt v sieti Deloitte.

Webová stránka a jej obsah sú chránené autorským právom, ochrannou známkou a inými právnymi predpismi USA a/alebo iných štátov. My a naši poskytovatelia licencií si vyhradzujeme všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v týchto Podmienkach používania.

„Deloitte“, „Touche“, „Tohmatsu“, „Deloitte Touche Tohmatsu“, „Deloitte & Touche“, logo Deloitte a lokálne jazykové varianty uvedených ochranných známok, ako aj určité názvy produktov, ktoré sa na tejto Webovej stránke objavujú (ďalej ako “Symboly Deloitte”) sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky subjektov v sieti Deloitte. Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach používania výslovne ustanovené inak alebo pokiaľ s tým príslušný vlastník ochrannej známky písomne nevyjadril svoj súhlas, nesmiete používať žiaden zo Symbolov Deloitte samostatne ani v kombinácii s inými slovami alebo dizajnovými prvkami vrátane ich použitia v tlačových správach, reklame, alebo iných propagačných či marketingových materiáloch alebo médiách, nech už v písomnej, ústnej, elektronickej vizuálnej alebo akejkoľvek inej forme.

Odkazy na ochranné známky tretích strán na tejto Webovej stránke slúžia len na identifikačné účely a nevyjadrujú súhlas týchto strán s touto Webovou stránkou ani jej obsahom. Tieto Podmienky používania vám v žiadnom prípade neudeľujú právo používať ochranné známky tretích strán.

Vylúčenie a obmedzenie zodpovednosti

TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA (OKREM INÉHO VRÁTANE AKÉHOKOĽVEK JEJ OBSAHU ALEBO INEJ JEJ ČASTI) OBSAHUJE LEN VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A PROSTREDNÍCTVOM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY ANI ŽIADNEJ JEJ ČASTI NEPOSKYTUJEME ODBORNÉ PORADENSTVO ANI SLUŽBY. PRED PRIJATÍM AKÝCHOKOĽVEK ROZHODNUTÍ ALEBO VYKONANÍM ÚKONOV, KTORÉ BY MOHLI MAŤ VPLYV NA VAŠE FINANCIE ALEBO PODNIKANIE, BY STE SA MALI PORADIŤ S KVALIFIKOVANÝM ODBORNÝM PORADCOM.

TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA SA POSKYTUJE „TAK AKO JE“ A V SÚVISLOSTI S ŇOU NEPOSKYTUJEME ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ VYHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY. BEZ OBMEDZENIA PREDCHÁDZAJÚCICH USTANOVENÍ, NEZARUČUJEME, ŽE TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA BUDE BEZPEČNÁ, BEZCHYBNÁ, BEZ VÍRUSOV ALEBO ŠKODLIVÉHO KÓDU, ANI ŽE BUDE SPĹŇAŤ AKÉKOĽVEK KONKRÉTNE KRITÉRIA VÝKONNOSTI ALEBO KVALITY. VÝSLOVNE ODMIETAME VŠETKY IMPLICITNÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, OPRÁVNENOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, NEPORUŠOVANIA PRÁV, KOMPATIBILITY, BEZPEČNOSTI A PRESNOSTI.

TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO, PRIČOM PRIJÍMATE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO STRATY, KTORÉ PRE VÁS VYPLÝVAJÚ Z JEJ POUŽITIA, OKREM INÉHO VRÁTANE STRATY SLUŽBY ALEBO ÚDAJOV. NEBUDEME ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNU PRIAMU, NEPRIAMU, OSOBITNÚ, VEDĽAJŠIU, NÁSLEDNÚ ANI REPRESÍVNU ŠKODU ANI ZA ŽIADNU INÚ ŠKODU SÚVISIACU S ALEBO VYPLÝVAJÚCU Z POUŽITIA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY, ČI UŽ K NEJ DOŠLO V RÁMCI ZMLUVNÉHO VZŤAHU, ZO ZÁKONA ALEBO OBČIANSKOPRÁVNEHO DELIKTU (OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKODY VYPLÝVAJÚCEJ Z NEDBANLIVOSTI) ALEBO VZNIKLA INÝM SPÔSOBOM, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SME SI BOLI ALEBO MALI BYŤ VEDOMÍ MOŽNOSTI TAKEJTO ŠKODY.

NIEKTORÉ ODKAZY NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE ODKAZUJÚ NA WEBOVÉ STRÁNKY, ZDROJE ALEBO NÁSTROJE PREVÁDZKOVANÉ TRETÍMI STRANAMI, NAD KTORÝMI NEMÁME ŽIADNU KONTROLU, OKREM INÉHO VRÁTANE TÝCH, KTORÉ ZABEZPEČUJÚ INÉ SUBJEKTY V SIETI DELOITTE ALEBO JEDNOTLIVÍ PRACOVNÍCI TÝCHTO SUBJEKTOV. BEZ OBMEDZENIA PREDCHÁDZJÚCICH USTANOVENÍ, NEPOSKUTUJEME ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY V SÚVISLOSTI S TÝMITO WEBOVÝMI STRÁNKAMI, ZDROJMI A NÁSTROJMI. ODKAZY NA AKÉKOĽVEK TAKÉTO WEBOVÉ STRÁNKY, ZDROJE A NÁSTROJE NIE SÚ VYJADRENÍM NÁŠHO SÚHLASU S NIMI ALEBO S ICH OBSAHOM.

VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIA A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI SA VZŤAHUJÚ NIELEN NA NÁS, ALE TAKTIEŽ NA VŠETKY OSTATNÉ ČLENSKÉ SUBJEKTY SIETE DELOITTE A NÁŠ I ICH PERSONÁL.

VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIA A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI SA UPLATNIA V NAJŠIRŠOM ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNYMI PREDPISMI, ČI UŽ IDE O ZODPOVEDNOSŤ VZNIKNUTÚ ZO ZMLUVNÉHO VZŤAHU, ZO ZAKONA ALEBO OBČIANSKOPRÁVNEHO DELIKTU (OKREM INÉHO VRÁTANE ZODPOVEDNOSTI VYPLÝVAJÚCEJ Z NEDBANLIVOSTI) ALEBO INÝM SPÔSOBOM.

Ďalšie podmienky

Ak je akákoľvek časť týchto Podmienok používania neplatná alebo nevymožiteľná v akejkoľvek jurisdikcii, tak (i) by v danej jurisdikcii mala byť vykladaná tak, aby v maximálnej možnej miere dovolenej právnymi predpismi spĺňala svoj účel, pričom zvyšná časť týchto Podmienok používania ostane platná a účinná v plnom rozsahu, a (ii) vo všetkých ostatných jurisdikciách ostanú právoplatné a účinné všetky tieto Podmienky používania.

Tieto Podmienky používania môžeme kedykoľvek zmeniť výlučne podľa nášho rozhodnutia zverejnením zmenených Podmienok používania na odkaze “Podmienky používania” (t. j. na webovej stránke, ktorú si práve prezeráte) alebo inde na tejto Webovej stránke. Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť po zverejnení, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Ste zodpovední za oboznámenie sa s akýmikoľvek zmenenými Podmienkami používania kontrolou tejto stránky. Pokračovanie v používaní tejto Webovej stránky po zmenách týchto Podmienok používania predstavuje Váš súhlas so zmenenými Podmienkami používania.