O nás

O Deloitte

O Deloitte

Deloitte je značka, pod ktorou spolupracuje v nezávislých spoločnostiach približne 457 000 odborníkov, ktorí vybraným klientom poskytujú služby v oblasti auditu a uistenia, podnikového a transakčného poradenstva, práva, poradenstva v oblasti rizika, ako aj daňové a súvisiace služby. 

Tieto spoločnosti sú členskými firmami Deloitte Touche Tohmatsu Limited, spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou („private company limited by guarantee“) založenej podľa práva Anglicka a Walesu, ktorá sa označuje ako „DTTL“ alebo „Deloitte Global“. DTTL, tieto členské firmy a jednotlivé pridružené subjekty tvoria „organizáciu Deloitte“. Každá členská firma DTTL a/alebo jej  pridružené subjekty poskytujú služby na konkrétnom geografickom území a riadi sa právnymi predpismi a profesijnými pravidlami konkrétnej krajiny, resp. krajín, v ktorých pôsobí. Každá členská firma DTTL má štruktúru podľa príslušných právnych predpisov, pravidiel či zvyklostí, ako aj ďalších okolností a na danom území môže poskytovať odborné služby prostredníctvom svojich pridružených subjektov. Nie každá členská firma DTTL alebo jej pridružené subjekty poskytujú všetky služby a niektoré služby nemusia byť dostupné pre klientov uisťovacích služieb v zmysle pravidiel a právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť auditu.

DTTL, jednotlivé členské firmy DTTL a jednotlivé pridružené subjekty sú právne samostatné, nezávislé právnické osoby, ktoré nemôžu zaväzovať iné členské firmy vo vzťahu k tretím osobám. DTTL, jednotlivé členské firmy DTTL a jednotlivé pridružené subjekty zodpovedajú len za svoje úkony a opomenutia, a nie za úkony alebo opomenutia iných ostatných firiem. Organizácia Deloitte je globálna sieť nezávislých firiem, a nie je partnerstvom ani jednou spoločnosťou. DTTL neposkytuje služby klientom.

O spoločnosti Deloitte Central Europe

Deloitte Central Europe je regionálnym združením subjektov zastrešených spoločnosťou Deloitte Central Europe Holdings Limited, členskou firmou organizácie Deloitte Touche Tohmatsu Limited v strednej Európe. Služby poskytujú dcérske a pridružené subjekty, ako aj spolupracujúce firmy spoločnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, ktoré sú samostatnými a nezávislými právnymi subjektmi. Dcérske a pridružené subjekty, ako aj spolupracujúce firmy spoločnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patria medzi popredné firmy v tomto regióne poskytujúce odborné služby prostredníctvom viac ako 13 000 odborníkov v 46 pobočkách v 19 geografických oblastiach.

O Deloitte na Slovensku

Na Slovensku poskytujú služby spoločnosti: Deloitte Audit s.r.o., Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Tax s.r.o., Deloitte Legal s.r.o., advokátska kancelária, Deloitte Security s.r.o., Deloitte CE Business Delivery Solutions s.r.o. (spoločne ďalej len „Deloitte na Slovensku”), ktoré sú dcérskymi alebo pridruženými spoločnosťami Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte na Slovensku je jednou z popredných spoločností poskytujúcich odborné služby v oblasti auditu a uistenia, daňového a právneho poradenstva, podnikového a transakčného poradenstva a poradenstva v oblasti rizika prostredníctvom viac ako 380 špecializovaných odborníkov.

Bolo to užitočné?