O nás

Etika a nezávislosť

„Robiť to, čo je správne“ bolo vždy základným princípom v spoločnosti Deloitte a kľúčovým prvkom našej kultúry. Etický prístup podporuje rozhodovanie na základe hodnôt pri poskytovaní služieb klientom aj v našom každodennom živote. Sme hrdí na to, že „vytvárame hodnoty, na ktorých naozaj záleží“.

Kódex etiky a profesionálneho správania (Deloitte Central Europe Code of Conduct)

Na podporu zodpovedného prístupu sme vypracovali Kódex etiky a profesionálneho správania (Deloitte CE Code of Conduct). Je to praktický sprievodca, ktorý pomáha vykonávať prácu na základe definovaných hodnôt. Princípy a hodnoty uvedené v kódexe sú neoddeliteľnou súčasťou pevného záväzku spoločnosti Deloitte z minulosti, v ktorom pokračujeme aj dnes, a to udržať si dôveru verejnosti.

Deloitte Central Europe Code of Conduct jasne definuje postoj a správanie našich zamestnancov, ktorí musia poznať, chápať a dodržiavať tento kódex – jeho znenie aj jeho ducha.

O Kódexe

Kódex správania Deloitte Central Europe poskytuje etický rámec, ktorý je pevným základom našich rozhodnutí ako zamestnancov firmy. Vychádza z Globálnych zásad profesionálneho správania a spoločných hodnôt siete členských firiem DTTL.

Je určený na demonštrovanie našich spoločných hodnôt a etiky v praxi a nie je jeho zámerom byť vyčerpávajúci. Obsahuje všeobecné usmernenia o očakávaniach firmy, situáciách, ktoré si môžu vyžadovať osobitnú pozornosť, a o dostupných komunikačných kanáloch.

Občas musíme v práci čeliť náročným situáciám, ktoré môžu spochybniť naše hodnoty, a rozhodnúť sa, ako v týchto situáciách konať, môže byť zložité. Môže ísť o klienta, kolegu alebo team lídra – ak cítite, že niečo nie je v poriadku, asi máte pravdu. Každý z nás má právo a osobnú zodpovednosť ozvať sa a požiadať o radu v súvislosti so záležitosťami, ktoré sa týkajú akejkoľvek etickej dilemy od neprofesionálneho správania až po korupciu.

V takých prípadoch máte k dispozícii Deloitte Speak Up – dôverný kanál oznamovania. Na webovej stránke deloittespeakup.ethicspoint.com sa môžete dôverne poradiť o svojich problémoch alebo oznámiť neprofesionálne správanie v súvislosti s Deloitte, ktoré ste spozorovali u pracovníka, ktorý nie je zamestnancom Deloitte. V prípade potreby postupuje daný prípad na posúdenie nášmu tímu pre etiku CE, ktorý dohliada na interné vyšetrovania a prijíma všetky primerané opatrenia na zabezpečenie dôvernosti.

Bolo to užitočné?