About us

Viac informácií o Deloitte na Slovensku

Deloitte na Slovensku

V Slovenskej republike  pôsobia pod značkou Deloitte spoločnosti Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte Legal s.r.o., Deloitte Security s.r.o. a Deloitte Tax s.r.o. (spoločne „Deloitte na Slovensku“). Spoločnosti Deloitte na Slovensku sú súčasťou Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Central Europe Holdings Limited  je členom Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), britskej privátnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou.

Viac informácií nájdete na slovenskej internetovej stránke www.deloitte.com/sk.

O Deloitte

Deloitte je označenie, pod ktorým v nezávislých spoločnostiach spolupracujú desiatky tisíc odborníkov, a poskytujú tak vybraným klientom služby v oblasti auditu, poradenstva, transakčného poradenstva, riadenia rizík a daní. Tieto spoločnosti sú členmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou („private company limited by guarantee“) založenej podľa práva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Každá členská firma poskytuje služby v danej zemepisnej oblasti a riadi sa zákonmi a profesijnými predpismi príslušného štátu či štátov, v ktorom sa dané služby poskytujú. Samotná spoločnosť DTTL služby klientom neposkytuje. DTTL a členské firmy sú samostatné, rôzne právnické osoby, ktoré nemôžu zaväzovať ďalšie subjekty. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt pôsobiaci pod názvom Deloitte, Deloitte & Touche, Deloitte Touche Tohmatsu alebo ďalšími podobnými názvami. DTTL a každá členská firma DTTL má rôznu štruktúru, a to v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi, pravidlami či zvyklosťami, ako aj ďalšími okolnosťami a v danej oblasti zabezpečuje poskytovanie odborných služieb prostredníctvom svojich dcérskych a pridružených spoločností, resp. iných právnických osôb.

Deloitte Central Europe

Deloitte Central Europe je regionálnou organizáciou združujúcou subjekty zastrešené spoločnosťou Deloitte Central Europe Holdings Limited, ktorá pôsobí v strednej Európe ako členská firma Deloitte Touche Tohmatsu. Služby poskytujú dcérske a pridružené spoločnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, ktoré sú samostatnými a nezávislými právnickými subjektmi.

Dcérske a pridružené spoločnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited poskytujú odborné služby prostredníctvom viac ako 6,000 pracovníkov pôsobiacich v 41 kanceláriách v 18 krajinách a vo svojom odbore patria k popredným firmám stredoeurópskeho regiónu.

Did you find this useful?