Partneri

O nás

Partneri

Ivana Lorencovičová

Ivana je vedúcou partnerkou Deloitte na Slovensku (Country Leader), ako aj vedúcou partnerkou na oddelení transakčného poradenstva. Riadi projekty transakčného poradenstva pre strategických a finančných investorov, vrátane poradenstva pri akvizíciách a fúziách, predaji spoločností, reorganizáciách, refinancovaní, oceňovaní spoločností a finančnom modelovaní. Počas svojho 20-ročného pôsobenia v spoločnosti Deloitte pracovala hlavne na Slovensku, ale aj v Českej republike, Rumunsku, Maďarsku, Nemecku, Kazachstane, Srbsku a v Čiernej Hore. Je dlhoročnou členkou Združenia autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA).

Peter Longauer

Peter pôsobí v spoločnosti Deloitte od roku 2000 a v súčasnosti je vedúcim partnerom oddelenia auditu a uisťovacích služieb spoločnosti Deloitte na Slovensku. V tejto roli zodpovedá za celkové operatívne riadenie, dohľad a kontrolu kvality auditov, ktoré vykonáva jeho oddelenie. Špecializuje sa na poskytovanie uisťovacích a poradenských služieb finančným inštitúciám. Do spoločnosti Deloitte Slovensko sa vrátil v roku 2014 po 8-ročnej stáži v Deloitte Sydney, kde pôsobil ako štatutárny audítor viacerých medzinárodných bankových skupín. Okrem riadenia štatutárnych auditov má dlhoročné skúsenosti s výkonom previerok pre regulátorov bankových a nebankových subjektov pôsobiacich na finančných trhoch, hĺbkových previerok ako aj s poskytovaním účtovného poradenstva so špecifickým zameraním na finančné nástroje a projekty v oblasti infraštruktúry. Peter je slovenským štatutárnym audítorom a dlhoročným členom Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie.

Ľubica Dumitrescu

Ľubica je vedúcou partnerkou na daňovom oddelení s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti daňového poradenstva. Špecializuje sa na domáce a medzinárodné daňovo-odvodové otázky fyzických osôb. Medzi jej klientov patrí niekoľko medzinárodných spoločností, globálnych zamestnávateľov s veľkou populáciou mobilných zamestnancov/expatov. Tiež vedie tím expertov zameraných na poradenstvo pre klientov pôsobiacich vo farmaceutickom a biotechnologickom priemysle a v oblasti zdravotníctva. Je daňovou poradkyňou a vedúcou Metodicko-legislatívnej komisie pre Daň z príjmov fyzických osôb. Takisto je členkou Daňovej komisie Americkej obchodnej komory na Slovensku.

Michal Kopanič

Michal je vedúcim partnerom na oddelení Consultingu. V uplynulých 15 rokoch pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách a vo výkonných funkciách. Budoval dlhodobé a trvalé profesionálne vzťahy, rozvíjal, motivoval a viedol multikultúrne a multidisciplinárne tímy. Prináša overené skúsenosti z projektov realizovaných pre rastúce a transformované podniky. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním služieb bankám a poisťovniam, ako aj sektoru energetiky a verejnému sektoru.

Zuzana Letková

Zuzana je odborníčka na audit a riadenie s dlhoročnou praxou v medzinárodných audítorských firmách. Ako partnerka na oddelení auditu spoločnosti Deloitte Audit s.r.o. zodpovedá za strategické plánovanie, celkové operatívne riadenie, dohľad a kontrolu kvality auditov, ktoré vykonáva oddelenie auditu a účtovného poradenstva, najmä pre klientov pôsobiacich v sektore finančných služieb vrátane nehnuteľností a subjektov verejného záujmu. Je dlhoročnou členkou (Fellow) Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie a audítorkou s licenciou Slovenskej komory audítorov.

 

Wolda Grant

Wolda pôsobí ako partner na oddelení auditu, kde zodpovedá za poskytovanie služieb významným klientom v oblasti regionálnych investičných skupín. Okrem toho riadi tímy v rámci celej strednej Európy pri poskytovaní širokej škály služieb v oblasti auditu, daní a finančného poradenstva. Má viac ako 25-ročné skúsenosti v oblasti auditu a poradenských služieb, pričom sa špecializuje aj na sektor energetiky a je členom globálnej skupiny Energy and Resources Group (skupina pre energetiku a zdroje) firmy Deloitte.

Miloš Martončík

Miloš Martončík pracuje v oblasti auditu a poradenských služieb od roku 1997 a pre spoločnosť Deloitte od roku 1999. Je dlhoročným členom Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA), audítorom zapísaným v zozname audítorov vedeným Slovenskou komorou audítorov (SKAu). Má bohaté vedomosti a skúsenosti so slovenskými aj medzinárodnými účtovnými štandardmi. V rokoch 2004 až 2006 bol na 20-mesačnej stáži v USA, kde úspešne absolvoval skúšky autorizovaného účtovného znalca (Certified Public Accountant, CPA).

Patrik Ferko

Patrik Ferko je slovenským certifikovaným audítorom (CA) a dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA). Podieľal sa na realizácii rôznych projektov pre klientov, vrátane štatutárnych auditov a auditov podľa IFRS, US GAAP, poradenstva v oblasti slovenského účtovníctva a IFRS, hĺbkových previerok, konsolidácie IFRS, transformácií slovenských účtovných výkazov na IFRS a naopak, projektov kompilácie slovenských účtovných výkazov a výkazov podľa IFRS, a projektov daňového poradenstva. Má skúsenosti s medzinárodnými aj štatutárnymi auditmi a inými projektmi so špecializáciou na rôzne odvetvia, ako napr. automotive, výrobné odvetvia, stavebný priemysel, oceliarstvo, médiá a telekomunikácie.

Martin Rybár

Martin začal svoju profesionálnu kariéru v roku 1999 na daňovom oddelení spoločnosti Deloitte. Má rozsiahle skúsenosti s riadením rôznych projektov podporovaných z verejných zdrojov. Ide o identifikáciu programov a prípravu projektov, ale aj komplexnú asistenciu pri príprave balíka žiadosti o finančné príspevky/stimuly vrátane realizácie. Okrem služieb v oblasti získavania verejnej podpory poskytuje služby komplexného daňového poradenstva nadnárodným spoločnostiam a významným národným spoločnostiam. Martin zároveň zodpovedá za sekciu služieb pre kórejských klientov (Korean Desk) a za riadenie služieb daňového poradenstva v regionálnych kanceláriách Deloitte v Žiline a Košiciach. 

Peter Jaroš

Peter Jaroš je partnerom v Deloitte na Slovensku zodpovedným za audit nemeckých a rakúskych klientov na Slovensku a v Českej republike. Je dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie. Má rozsiahle skúsenosti v rámci auditu a ekonomického a účtovného poradenstva pre spoločnosti pôsobiace v automobilovom, výrobnom, stavebnom sektore a v sektore služieb. Počas svojej praxe získal podrobné znalosti o slovenských a medzinárodných účtovných štandardoch, nemeckých účtovných štandardoch a iných regulačných normách.