Partneri

O nás

Partneri

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvorenie udržateľnejšieho a spravodlivejšieho prostredia v rámci firmy. Má viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti transakčného poradenstva. Riadi projekty pre strategických a finančných investorov z rôznych odvetví vrátane poskytovania poradenstva pri akvizíciách a fúziách, predaji spoločností, reorganizáciách, refinancovaní a oceňovaní spoločností. Je dlhoročnou členkou Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA). 

Patrik Ferko

Patrik Ferko je vedúcim partnerom na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku. Podieľal sa na realizácii rôznych projektov pre klientov vrátane štatutárnych auditov a auditov podľa IFRS a US GAAP, poradenstva v oblasti slovenského účtovníctva a IFRS, hĺbkových previerok, konsolidácie IFRS, transformácií slovenských účtovných výkazov na IFRS. Má skúsenosti s projektmi pre rôzne odvetvia, napr. automobilový priemysel, výrobné odvetvia, stavebný priemysel, oceliarstvo, médiá a telekomunikácie. Je dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA) a licencovaný štatutárny audítor. Patrik Ferko je zároveň lídrom skupiny expertov Deloitte Private, ktorá sa zameriava na poskytovanie špecifických poradenských služieb súkromným spoločnostiam, rodinným podnikom a fyzickým osobám.

Ľubica Dumitrescu

Ľubica Dumitrescu je vedúca partnerka oddelenia daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti daňového poradenstva a špecializuje sa na domáce a medzinárodné daňovo-odvodové otázky. Medzi jej klientov patria slovenské aj medzinárodné spoločnosti z rôznych odvetví. Okrem toho vedie tím expertov, ktorí sa špecializujú na poskytovanie poradenstva pre klientov pôsobiacich vo farmaceutickom a biotechnologickom priemysle a v oblasti zdravotníctva. Je daňovou poradkyňou, vedúcou Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb a členkou Prezídia SKDP. Zároveň je členkou Daňovej komisie Americkej obchodnej komory na Slovensku. Ľubica Dumitrescu patrí medzi často citovaných odborníkov v médiách a prednáša na prestížnych podujatiach, ktoré organizuje Deloitte v spolupráci s rôznymi obchodnými a profesijnými komorami a médiami.

Michal Kopanič

Michal Kopanič je vedúci partner oddelenia Consulting Deloitte na Slovensku
od roku 2017 a zároveň vedie regionálny poradenský tím pre M&A v regióne strednej Európy. Posledných 20 rokov pôsobil na rôznych vedúcich a exekutívnych pozíciách. Budoval dlhodobé a trvalé profesionálne vzťahy
so širokým portfóliom klientov, rozvíjal, motivoval a viedol multikultúrne a multidisciplinárne tímy. Priniesol overené skúsenosti z realizácie strategických a transformačných projektov, M&A a PMI, digitalizácie, implementácie technologických riešení a budovania centier zdieľaných služieb realizovaných pre najväčšie spoločnosti z finančného sektora a energetiky v USA, Veľkej Británii, kontinentálnej Európe, na Strednom východe a v Afrike, v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu a v Ázii. Pred príchodom do Deloitte pracoval v inej poradenskej a strategickej konzultačnej spoločnosti. 

Valéria Morťaniková

Valéria Morťaniková je partnerka na oddelení daňového poradenstva Deloitte na Slovensku. Špecializuje najmä na zdaňovanie príjmov právnických osôb, problematiku medzinárodného zdaňovania a na podporu a zastupovanie klientov počas daňových kontrol. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti zdaňovania a stojí za úspechmi daňového oddelenia v košickej kancelárii Deloitte. Svoj efektívny podnikateľský prístup využíva pri poskytovaní poradenstva nadnárodným korporáciám aj lokálnym spoločnostiam. Zároveň má skúsenosti s veľkými investičnými projektmi predovšetkým na východnom Slovensku. Medzi jej klientov patria spoločnosti z oblasti automobilového priemyslu, IT sektora, výroby, ako aj centrá zdieľaných služieb. Od roku 2009 je certifikovanou daňovou poradkyňou zapísanou v Slovenskej komore daňových poradcov.

Peter Longauer

Peter Longauer pôsobí v Deloitte od roku 2000 a je partnerom na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku. Špecializuje sa na poskytovanie uisťovacích a poradenských služieb finančným inštitúciám. Je vedúcim partnerom nášho stredoeurópskeho tímu audítorov finančných inštitúcií a dohliada na kvalitu auditov významných bánk v regióne. V rokoch 2006 až 2014 pôsobil v Deloitte Sydney ako štatutárny audítor viacerých medzinárodných bankových skupín. Okrem riadenia štatutárnych auditov má dlhoročné skúsenosti s výkonom previerok pre regulátorov bankových a nebankových subjektov pôsobiacich na finančných trhoch, hĺbkových previerok, ako aj s poskytovaním účtovného poradenstva so špecifickým zameraním na finančné nástroje. Je dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA) a licencovaný štatutárny audítor. 

Zuzana Letková

Zuzana Letková je partnerka na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku a zároveň pôsobí ako partnerka zodpovedná za previerky kvality
v rámci Deloitte Central Europe. Zodpovedá za strategické plánovanie, celkové riadenie, dohľad a kontrolu kvality auditov, ktoré vykonáva oddelenie auditu a uisťovacích služieb najmä pre klientov pôsobiacich v sektore finančných služieb, vrátane sektora nehnuteľností, a subjektov verejného záujmu. Je odborníčka na audit a riadenie s viac ako 25-ročnou praxou v medzinárodných audítorských firmách. Je dlhoročnou členkou Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA) a štatutárnou audítorkou s licenciou Slovenskej komory audítorov.

 

Miloš Martončík

Miloš Martončík je partner na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte
na Slovensku a zodpovedá za vedenie košickej kancelárie Deloitte. V oblasti auditu a poradenských služieb pracuje od roku 1997 a v Deloitte od roku 1999. Má bohaté vedomosti a skúsenosti so slovenskými aj medzinárodnými účtovnými štandardmi. V rokoch 2004 až 2006 bol na 20-mesačnej stáži v USA, kde úspešne absolvoval skúšky autorizovaného účtovného znalca (Certified Public Accountant, CPA). Je dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA) a štatutárnym audítorom s licenciou Slovenskej komory audítorov. Špecializuje sa na klientov v oblasti centier zdieľaných služieb a audit v súlade so štandardmi PCAOB a súvisiace atestácie efektívnosti interných kontrol. Okrem toho má bohaté skúsenosti s auditom a poradenstvom pre spoločnosti v oblasti stavebníctva, priemyselnej výroby a PPP projektov.

Peter Jaroš

Peter Jaroš je partner na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte
na Slovensku a v Českej republike. Je zodpovedný za audity nemecky hovoriacich klientov na Slovensku a v Českej republike. Vedie skupinu špecialistov German Desk, ktorá poskytuje najmä audítorské, účtovné a daňové služby v nemeckom jazyku. Má rozsiahle skúsenosti v automobilovom, výrobnom a stavebnom sektore a v oblasti maloobchodu. Počas svojej praxe získal dôkladné znalosti o slovenských a medzinárodných účtovných štandardoch, nemeckých účtovných štandardoch a iných regulačných normách. Je dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA) a licencovaný štatutárny audítor.

Ján Bobocký

Ján Bobocký je partner na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku. Má rozsiahle skúsenosti s projektmi zameranými na reštrukturalizáciu podnikov, finančné nástroje, zlepšenie kontrolných postupov, poradenstvo pri zavádzaní Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS), konsolidáciu a reguláciu v oblasti energetiky a nerastných zdrojov. V londýnskej kancelárii Deloitte viedol inšpekcie dodržiavania predpisov zo strany dodávateľov a distribútorov pre farmaceutických klientov a ropné a plynárenské spoločnosti. Aktuálne sa zameriava na získavanie zákaziek v segmente energetiky a poskytovanie služieb klientom z energetického sektora v rámci česko-slovenského klastra. Je dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov v Spojenom kráľovstve (FCCA), certifikovaným interným audítorom (CIA) a audítorom s licenciou Slovenskej komory audítorov.