Novinky

Smart Grid - Healthcheck

Cieľom služby je vrcholovo posúdiť súčasnú kondíciu Vašej distribučnej siete a navrhnúť opatrenia súvisiace s jej postupnou transformáciou na inteligentnú sieť v oblasti technológií, riadenia a prevádzky.

BEŽNÉ OTÁZKY KLIENTOV:

  • Ako pripraviť sieť na budúce výzvy, akými sú nárast distribuovanej výroby, alebo ťažko predikovateľnej spotreby?
  • Ako zabezpečiť, alebo zlepšiť kvalitu dodávky elektrickej energie?
  • Ako minimalizovať náklady súvisiace s prevádzkou siete?
  • Ako maximalizovať benefity plynúce z implementácie Smart Grid?

METODIKA RÝCHLEHO POSÚDENIA EKONOMICKEJ A TECHNOLOGICKEJ EFEKTÍVNOSTI SIETE

Analýza súčasného stavu siete

  • Preverenie prevádzkového modelu distribučnej siete (ľudia, procesy, organizácia)
  • Monitorovania technologického stavu:

           o  Analýza súčasného systému monitorovania siete a odpočtov spotreby

           o   Analýza súčasného systému riadenia siete a regulácie napätia

           o   Analýza súčasného stavu IT infraštruktúry, spracovania, vyhodnocovania, archivácie a sprístupňovania údajov

Posúdenie úrovne vyspelosti distribučnej siete na ceste od klasickej distribúcie smerom k Smart Grid:

1. stupeň - Implementácia IMS – odberatelia vybavení inteligentnými elektromermi, vybudovaná dátová infraštruktúra, správa nameraných dát

2. stupeň - Aktívne zapojenie spotrebiteľa do tvorby DDZ – aplikácia vhodných stimulov pre zvýšenie angažovanosti spotrebiteľa, dynamické tarify, demand side management

3. stupeň - Automatizácia distribučnej siete – zavedené regulačné nástroje v sieťach VN a NN, riadenie kvality napätia

4. stupeň - Smart Grid – sebestačná prevádzka časti distribučnej siete, ostrovná prevádzka regiónu

Návrh opatrení:

  • Reflektovanie zistení a nedostatkov akčnými opatreniami investičného a neinvestičného charakteru
  • Prioritizácia opatrení z pohľadu dosiahnuteľnosti možných benefitov
  • Odhadovaná kvantifikácia investičných opatrení

TRHOVÉ PROSTREDIE

Prosperita jednotlivých odberateľov je aj v záujme ich distribučných spoločností. Súčasné konkurenčné prostredie tak vyvoláva neustále tlak na znižovanie nákladov, zvýšenie kvality dodávky a tvorbu nových produktov s vyššou pridanou hodnotou.

LEGISLATÍVA

Význam zavádzania inteligentných systémov v energetike podporuje vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2014, ktorá zaväzuje prevádzkovateľov distribučných sústav vybaviť vybraných odberateľov inteligentným meracím systémom.

POHĽAD DO BUDÚCNOSTI

Inteligentné siete pomôžu naplniť budúce požiadavky a vytvoriť nové služby pre koncových odberateľov.

Inteligentné siete pomôžu prispôsobiť sa budúcim výzvam súvisiacimi s narastajúcou komplexitou distribučnej siete v oblasti integrácie obnoviteľných zdrojov.

Pomôžeme Vám špecifikovať nové požiadavky na personál, IT infraštruktúru a podporu riadenia inteligentnej distribučnej siete.

Bolo to užitočné?