Doprava | Deloitte Slovensko

Riešenia

Doprava

V spoločnosti Deloitte disponujeme expertmi v oblasti dopravy s idividuálnym prístupom k našim klientom. Poskytujeme na mieru zostavené služby podľa potrieb klienta v oblastiach finančného poradenstva, auditu, automatizácie procesov a daňového poradenstva.

V sektore dopravy poskytujeme klientom najmä nasledovné služby:

  • spracovanie špecifických analýz v rámci jednotlivých dopravných módov;
  • spracovanie stratégií rozvoja subjektov pôsobiacich v odvetví dopravy;
  • spracovanie štúdií realizovateľnosti, technicko-ekonomických štúdií, multikriteriálnych analýz, dopytových analýz;
    dopravné modelovanie;
  • príprava projektov rozvoja dopravnej infraštruktúry – spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, analýz nákladov a prínosov (CBA).“