Telekomunikácie, médiá a zábava | Deloitte Slovensko

Riešenia

Telekomunikácie, médiá a zábava

Pomáhame spoločnostiam z oblasti telekomunikácií identifikovať nové príležitosti, maximalizovať rast a vyhnúť sa potenciálnym nástrahám.

Odborníci Deloitte v telekomunikačnom priemysle ponúkajú nápady a nástroje, ktoré pomáhajú identifikovať nové príležitosti, maximalizovať rast a vyhnúť sa potenciálnym nástrahám. Naši špecialisti sú skúsení v mnohých kritických oblastiach vrátane IoT / M2M alebo trendov v oblasti spotreby.

Technologickí experti Deloitte pomáhajú klientom identifikovať a riešiť kľúčové výzvy v nasledujúcich oblastiach:

Technology & Cyber Security
• Definovanie IT stratégie
• Procesno-nákladová optimalizácia IT
• Technické kontroly (penetračné testovanie, testovanie zraniteľností)
• Analýza rizík, návrh opatrení na elimináciu rizík
• Bezpečnostné audity, Compliance audity

Okrem služieb zameraných na oblasť informácií a technológií poskytujú naši odborníci pre telekomunikačné spoločnosti služby aj v iných strategických oblastiach:

Strategy & Operations
• Procesno-nákladová optimalizácia
• Nastavenie organizačnej stratégie
• Nastavenie systémov riadenia kvality
• Strategické a finančné plánovanie

Control Assurance
• Výkon interného auditu
• Externé hodnotenie útvarov interného auditu
• Preverenie nastavenia interných kontrol a návrh opatrení na zlepšenie
• Preverenie dodržiavania Sarbanes-Oxley Act

Transaction Advisory
• Predaj a akvizícia spoločností
• Hĺbková previerka (due diligence)
• Oceňovanie a transakčné modelovanie
• Získavanie rozvojového kapitálu, úverov a refinancovanie


Governance & Risk
Forenzné služby:
• Prevencia, detekcia a vyšetrovanie podvodov, previerka rizík
• Anti-Bribery and Corruption
• Whistleblowing
Compliance služby:
• Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti


Human Capital
• Transformácia HR oddelenia
• Nastavenie organizačnej štruktúry
• Nastavenie systému hodnotenia a odmeňovania
• Analytika pracovnej sily


Audit a uisťovacie služby
• Štatutárny a medzinárodný audit
• Zostavenie finančných výkazov podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) alebo podľa postupov US GAAP
• Previerky účtovných systémov, rizík a kontrolných opatrení
• Účinné a praktické riešenia v oblasti finančného kontrolingu
• Poradenstvo pri optimalizácii procesov účtovania a finančného reportingu


Dane
• Daňové poradenstvo pre slovenské aj zahraničné spoločnosti
• Daň z príjmov právnických a fyzických osôb
• Daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane a clá
• Transferové oceňovanie
• Fúzie a akvizície
• Daňové due diligence
• Imigračné služby
• Služby v oblasti zamestnaneckých výhod a sociálneho zabezpečenia
• Poradenstvo v oblasti grantov a investičných stimulov
• Vedenie mzdovej agendy
• Dočasné požičiavanie pracovníkov

Právo
• Obchodné právo, najmä poradenstvo pri investíciách a štruktúrovaní transakcií
• Poradenstvo pri fúziách a akvizíciách, hĺbkových previerkach, zlúčeniach a rozdeleniach spoločností, likvidácii atď.
• Pracovné právo a ochrana osobných údajov
• Komplexné právne poradenstvo


Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, naši odborníci Vám radi pomôžu.