Vyhliadky

Ako čeliť finančným dôsledkom COVID-19?

Nový koronavírus sa už rozšíril na všetky kontinenty a jeho šírenie po celom svete sa stále zrýchľuje. Už teraz je jasné, že došlo k zásadnému ovplyvneniu globálnych dodávateľských reťazcov mnohých odvetví, nielen tých naviazaných na dodávky z Číny. Niektorí výrobcovia automobilov už museli pozastaviť výrobu kvôli bezpečnosti svojich zamestnancov a nedostatku dodávok dielov. Ďalšie spoločnosti postihli výpadky vo výrobe, výrazné obmedzenia prevádzky gastronomických zariadení a obchodných centier, prepad príjmov z turizmu a cestovného ruchu, nariadenie práce zamestnancov z domu.

V súčasnosti je ťažké predvídať ďalší vývoj. Je preto dôležité, aby firmy zaujali aktívny prístup, vyhodnotili, ako sú schopné ustáť turbulencie na trhu z prevádzkového aj finančného hľadiska a podnikli rozhodné kroky s cieľom znížiť existujúce alebo potenciálne riziká. Riadenie cash flow sa stáva kľúčovým nástrojom v boji proti následkom tejto globálnej krízy.

Prognóza likvidity

 • Vypracovanie plánu obchodu a cash flow. Overenie všetkých predpokladov a uistenie sa o ich správnosti. Zaistenie previazanosti plánu obchodu a cash flow. Vypracovanie pesimistického scenára, z ktorého vyplynú potenciálne riziká.
 • Revízia plánu cash flow. Cash flow niektorých firiem je už teraz pod tlakom z dôvodu straty zdrojov príjmov. Je potrebné vykonať dôkladnú revíziu cash flow na nasledujúce 3 mesiace a identifikovať preventívne opatrenia, ktoré pomôžu zabezpečiť peňažné prostriedky v krátkodobom aj strednodobom horizonte.
 • Kontrola úverovej dokumentácie. Porozumenie kľúčovým pojmom, záväzkom, kovenantom v bankových a finančných zmluvách.
 • Pravidelná komunikácia s kľúčovými partnermi. Spoločnosti by mali pravidelne komunikovať s kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane svojich veriteľov a investorov, a udržať si tak ich dôveru a podporu.

V prípade predĺženia dôsledkov COVID-19 v strednodobom horizonte:

 • Včasné vyhľadanie dodatočných zdrojov kapitálu. Ak prognóza cash flow naznačuje, že môže nastať (alebo už nastal) problém s likviditou, je potrebné zhodnotiť možnosti získania dodatočných finančných prostriedkov, vrátane napr. revolvingových úverových nástrojov, lízingu, fúzie či ďalších alternatív, prípadne prostredníctvom využitia kapitálových trhov.
 • Periodická revízia plánov a možností. Udržateľné financovanie je opakujúci sa proces.

Pracovný kapitál a dodávateľský reťazec

 • Prevádzkový kapitál. Riadenie prevádzkového kapitálu bude najskôr problematické:
  1. Firmy zasiahnuté nižším dopytom môžu mať problém s nadmernou úrovňou zásob, ktorá potrvá až do zníženia produkcie alebo oživenia dopytu.
  2. Zákazníci z postihnutých krajín budú pravdepodobne zdržovať platby z dôvodu uchovania hotovosti, zatiaľ čo postihnutí dodávatelia budú zúfalo potrebovať, aby boli uhradené platby za zaslaný/objednaný tovar.
  3. Nepostihnuté protistrany môžu ponúkať zľavy za platbu vopred alebo možnosti faktoringu.
 • Narušenie prevádzky. Vyhodnotenie, do akej miery budú postihnutí dodávatelia schopní zabezpečiť nepretržitú výrobu a dodávky. Príprava pohotovostných plánov pre bezpečnosť dodávok v krátkodobom a strednodobom horizonte.
 • Kontakt s kľúčovými dodávateľmi. Porozumenie kľúčovým obchodným podmienkam a pravidelná komunikácia s hlavnými dodávateľmi, či sú schopní zabezpečiť nepretržitosť dodávok, prípadne o nej vyjednávať.
 • Alternatívni dodávatelia. Zistenie, ktorí z kľúčových dodávateľov môžu byť vystavení riziku, a vypracovanie scenárov čiastočného/úplného výpadku dodávok. Identifikácia alternatívnych dodávateľov.
 • Zákazníci. Pravidelný kontakt so zákazníkmi na úrovni vrcholového manažmentu je kľúčom k zvládnutiu ich očakávaní.

Najzraniteľnejšie sektory z hľadiska ochorenia COVID-19

 • Podnikanie závislé od turizmu: hotely, gastronomické prevádzky, aerolínie, podnikatelia a obchodníci s luxusným tovarom.
 • Výrobcovia závislí od súčiastok z postihnutých krajín, najmä v oblasti automobilového a technologického priemyslu.
 • Ropný a plynárenský priemysel, baníctvo a metalurgia zaznamenajú prepad v dopyte aj v cenách komodít.
 • Exportéri, ktorí sú silne závislí od medzinárodného obchodu.

Vláda SR pripravuje balík opatrení, súčasťou ktorých sú aj návrhy nástrojov na zabezpečenie likvidity - úvery, záruky za úvery, dotované úroky, poistenie, ale aj priame dotácie. Tieto nástroje musia byť navrhnuté v súlade s pravidlami EÚ pre oblasť štátnej pomoci. Európska komisia už vypracovala nové dočasné rámcové pravidlá štátnej pomoci zamerané na boj s pandémiou. Členským štátom umožnia rýchlo a flexibilne navrhnúť nástroje podpory v súlade s EÚ legislatívou a hlavne ich rýchle schválenie komisiou.

Preto bude teraz veľmi dôležité, aby vláda promptne reagovala a vypracovala konkrétnu schému pomoci v súlade s dočasným rámcom. Na základe tejto schémy pomoci bude tiež ďalej potrebné vypracovať implementačnú dokumentáciu, uskutočniť novelizáciu legislatívy a tiež pripraviť tím odborníkov na posudzovanie jednotlivých žiadostí. 

Situáciu priebežne monitorujeme a nové informácie priebežne publikujeme na našich stránkach a sociálnych sieťach. 

Dátum: 24. 3. 2020

Bolo to užitočné?