Nariadenie o odlesňovaní – EUDR (The European Union Deforestation Regulation)

Nové požiadavky na spoločnosti, ktoré umiestňujú, dodávajú na trh EÚ alebo vyvážajú z EÚ vybrané komodity a výrobky.

Čo je nariadenie o odlesňovaní (EUDR)?

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1115 o sprístupnení určitých komodít a výrobkov spojených s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu Únie a o ich vývoze z Únie prijaté dňa 31. mája 2023 kladie nové požiadavky na spoločnosti, ktoré umiestňujú, resp. dodávajú na trh EÚ, alebo vyvážajú z EÚ vybrané komodity, akými sú drevo, kaučuk, hovädzí dobytok, kakao, káva, sója a palma olejná alebo výrobky, na ktorých výrobu sa príslušné komodity použili (napr. pneumatiky, nábytok, čokoláda, koža, papierové obaly atď.). Kompletný zoznam príslušných výrobkov sa uvádza v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Na ktoré spoločnosti sa bude nariadenie EUDR vzťahovať a od kedy?

EUDR bude mať vplyv na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá v rámci obchodnej činnosti umiestňuje (dováža) uvedené komodity alebo výrobky na trh EÚ, dodáva príslušné komodity alebo výrobky na trh EÚ (na distribúciu, spotrebu alebo použitie) alebo ich z EÚ vyváža. 

Na stredné a veľké podniky v SR  sa budú vzťahovať nové povinnosti v rámci EUDR už od 30. decembra 2024. Na menšie podniky sa tieto povinnosti budú vzťahovať od 30. júna 2025.

Aké povinnosti EUDR ustanovuje?

Podľa EUDR sú spoločnosti pred umiestnením (dovozom), dodaním vybraných výrobkov a komodít na trh EÚ či pred ich vývozom z EÚ povinné zaistiť a preukázať, že ich výrobky nespôsobujú odlesňovanie a sú vyrábané v súlade s právnymi predpismi krajiny pôvodu. Povinnosti, ktoré budú subjekty musieť plniť, sa líšia v závislosti od toho, či príslušné komodity a výrobky umiestňujú na trh EÚ (dovážajú) alebo  ich z EÚ vyvážajú. Rozhodujúcim faktorom určujúcim rozsah povinností bude tiež veľkosť spoločnosti.

  • Hospodárske subjekty (veľké spoločnosti a spoločnosti, ktoré dovážajú, umiestňujú vybrané výrobky na trh EÚ alebo ich vyvážajú z EÚ) sú povinné implementovať systém náležitej starostlivosti a predložiť vyhlásenie o náležitej starostlivosti pred umiestnením výrobku na trh (dovozom) alebo jeho vývozom.
  • Obchodníci (spoločnosti v dodávateľskom reťazci, ktoré tieto výrobky dodávajú na distribúciu, spotrebu alebo použitie na trhu EÚ, ale nie sú hospodárskymi subjektmi) musia získať a uchovávať informácie od hospodárskych subjektov najmenej päť rokov.

Aké sankcie hrozia pri neplnení povinností podľa EUDR?

V prípade porušenia EUDR hrozia podnikom rôzne sankcie, napríklad peňažné pokuty (až 4 % z celkového ročného obratu spoločnosti), konfiškácia príslušných výrobkov, vylúčenie z verejného obstarávania a z prístupu k verejnému financovaniu, dočasný zákaz umiestňovať na trh príslušné výrobky a komodity a iné sankcie stanovené EUDR.

S čím vám pomôžeme:

  • Analýza portfólia výrobkov vašej spoločnosti a posúdenie, či sa na Vás EUDR vzťahuje. Určenie režimu povinností podľa EUDR, t. j. aké súvisiace povinnosti budete mať ako hospodársky subjekt či obchodník.
  • Školenie a workshop pre zamestnancov a vedenie spoločnosti obsahujúce vysvetlenie a prehľad povinností podľa EUDR, zoznam krokov na prípravu na EUDR a priestor na diskusiu s našimi odborníkmi.
  • Mapovanie spoločnosti a obchodných partnerov spolu s prebiehajúcimi obchodnými transakciami s cieľom identifikovať strany podliehajúce povinnostiam podľa EUDR a následná analýza a určenie režimu povinností subjektov podľa EUDR.
  • Revízia zmlúv s obchodnými partnermi na základe mapovania dodávateľského reťazca spolu s návrhom vhodných opatrení na zabezpečenie súladu s požiadavkami EUDR.

Pre viac informácií kontaktujte našich odborníkov. Náš tím je pripravený vysvetliť vám problematiku nariadenia o odlesňovaní a zaistiť, aby bola vaša spoločnosť v úplnom súlade s novými požiadavkami EÚ.

Odborníci, ktorí sa špecializujú na problematiku EUDR:

Dagmar Yoder

Local Partner | právne poradenstvo

Veronika Patúšová

Managing Associate | právne poradenstvo