Riešenia

Ochrana osobných údajov

Naše právne poradenstvo zahŕňa najmä overenie súladu spracúvania osobných údajov s príslušnými právnymi predpismi, prípravu potrebnej dokumentácie a bezpečnostných opatrení. Poskytujeme tiež poradenstvo týkajúce sa práv a povinností pri spracúvaní osobných údajov, nastavenia procesov spracúvania osobných údajov, ako aj posúdenia vplyvu na ochranu údajov (DPIA).

Okrem kompletných otázok súvisiacich s nastavením celkového fungovania a data governance v spoločnosti a politiky ochrany osobných údajov vám poradíme aj so špecifickými otázkami, ako napríklad uzatváranie zmlúv so sprostredkovateľom, zavedenie kamerového systému, medzinárodný prenos osobných údajov alebo komunikácia spoločnosti s Úradom na ochranu osobných údajov.

S čím vám vieme pomôcť? Pozrite si prehľad našich hlavných služieb:

  • GAP analýza – mapovanie toku, nakladania a ochrany osobných údajov a následná identifikácia nedostatkov v tomto procese
  • Analýza rizík – hodnotenie rizík spojených s chýbajúcou implementáciou GDPR v kontexte nákladov potrebných na samotnú implementáciu
  • DPIA – vypracovanie metodológie a nástroja na posúdenie vplyvov na ochranu údajov prispôsobeného potrebám klienta, ako aj vykonanie samotného posúdenia
  • RACI – vypracovanie matice zodpovedností a nastavenie povinností v súvislosti s ochranou osobných údajov
  • Vypracovanie a revízia potrebnej dokumentácie, napr. zmluvy so sprostredkovateľmi, politika ochrany osobných údajov, záznamy o spracovateľských činnostiach
  • Komunikácia s Úradom na ochranu osobných údajov
  • GDPR školenia

Naše služby poskytujeme v spolupráci s IT, technologickými a biznis špecialistami spoločnosti Deloitte, a preto vám vieme ponúknuť aj poradenstvo týkajúce sa dátových modelov, IT architektúry, riadenia prístupov, šifrovania, celkového nastavenia systémov a procesov spracúvania.

Úspešné projekty:

Všeobecná úverová banka a.s.

Spoločnosť Deloitte pre klienta vypracovala metodológiu posudzovania vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA) vrátane unikátneho interaktívneho nástroja na jeho vykonávanie a takisto  asistenciu s posúdením vybraného procesu.

KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky 

Spoločnosť Deloitte klientovi poskytovala služby súvisiace s revíziou aktuálneho nastavenia interných procesov z pohľadu GDPR.

A&D Pharma s.r.o.

Komplexné služby v súvislosti s GDPR.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Vykonanie GAP analýzy.

KNAUF Bratislava s.r.o

Školenia pre zamestnancov zamerané na procesy spracúvania osobných údajov, asistencia s prípravou dokumentácie v oblasti ochrany osobných údajov a pri nastavení interných procesov.

DKI PLAST, s.r.o.

Vykonanie GAP analýzy spolu s odporúčaniami na nápravu.

Central European Media Enterprises

Vykonanie GAP analýzy spolu s odporúčaniami na nápravu.