Analýza

Insurtech v regióne strednej a východnej Európy v roku 2023

Viac ako 85 % poisťovní z regiónu strednej a východnej Európy vyjadrilo názor, že spolupráca s insurtech spoločnosťami môže podporiť ich technologický rozvoj.

Hoci sú poisťovne zväčša obozretné pri spúšťaní inovačných projektov, na ktorých sa podieľajú insurtech firmy, prevažná väčšina z nich považuje doterajšiu spoluprácu za úspešnú.

Štúdia „Positive Partnership. Central European Insurers and Insurtechs: challenges, opportunities and trends“ od Deloitte sumarizuje výsledky prieskumu realizovaného medzi poisťovňami a insurtech spoločnosťami pôsobiacimi v regióne strednej Európy. Cieľom prieskumu bolo overiť kvalitu spolupráce medzi obidvoma skupinami, definovať kľúčové výzvy brániace jej ďalšiemu rozvoju a špecifikovať oblasti, ktoré obidve strany považujú za najsľubnejšie do budúcnosti. 

Témy, ktorými sa štúdia zaoberala:

  • Existujúca spolupráca medzi poisťovňami a insurtech spoločnosťami: podľa prieskumu až 70 % poisťovní v regióne strednej Európy začalo v poslednej dobe spolupracovať s insurtech spoločnosťami. Navyše, 74 % poisťovní je spokojných s touto spoluprácou.
  • Modely spolupráce a investície do inovácií: prieskum analyzoval atraktivitu rôznych modelov spolupráce medzi poisťovňami a insurtech spoločnosťami. V súčasnosti predstavuje najpopulárnejšiu formu spolupráce nákup technologických licencií. Analýza zahrňovala aj investície poisťovní do inovačných projektov, ktorých hodnota v posledných rokoch rastie. 
  • Hlavné výzvy týkajúce sa budúcnosti: podľa insurtech spoločností (61 %) predstavuje najväčšiu výzvu v spolupráci s poisťovňami nedostatok finančných prostriedkov určených na inovácie. Medzi kľúčové výzvy z hľadiska poisťovní patria reštriktívne regulácie (57 %) a potreba prispôsobiť ponúkané riešenia súčasnej IT infraštruktúre (57 %). 
  • Medzi oblasti inovácií, na ktoré sa poisťovne zo strednej Európy najviac zameriavajú, patria: risk assessment (hodnotenie rizík), poistné sadzby, personalizácia poistných produktov, automatizácia interných procesov – toto sú témy, ktoré poisťovne označujú za kľúčové pre spoluprácu s insurtech spoločnosťami v nadchádzajúcich rokoch.
  • Regionálne špecifiká spolupráce medzi poisťovňami a insurtech spoločnosťami: hoci sa na všetkých trhoch regiónu objavuje viacero relatívne jednoduchých inovácií (napr. automatizácia), v prípade komplexnejších riešení už možno pozorovať rozdiely v prioritách.
Positive Partnership. Central European Insurers and Insurtechs: challenges, opportunities and trends
Bolo to užitočné?