Prognózy

Life Sciences & Health Care Predictions 2025: Budúcnosť zdravotnej starostlivosti

Založená na dátach, orientovaná na prevenciu a zameraná na pacienta: aktuálna štúdia Deloitte ukazuje, kam smeruje budúcnosť zdravotníctva.

Od telemedicíny cez umelú inteligenciu k inovatívnej spolupráci: Zdravotníctvo prechádza technologickou a organizačnou transformáciou, z ktorej budú profitovať všetci zúčastnení – pacienti aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Uvádza sa to v novej štúdii Deloitte s názvom „Life Sciences & Health Care Predictions 2025“. Digitalizáciu v zdravotníctve výrazne urýchlila pandémia COVID-19, ale už aj pred ňou sme mohli v tejto oblasti pozorovať značnú dynamiku. Príkladom zavádzania digitalizácie v zdravotnej starostlivosti je nový zákon o budúcnosti nemocníc v Nemecku alebo rastúci počet pacientskych portálov v Českej republike a príprava na európsku reguláciu pre zdravotnícke údaje EHDS (európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia).  

Krízy sú katalyzátorom zmien a pandémia COVID-19 túto skutočnosť znovu potvrdila. To platí o digitalizácii všeobecne, predovšetkým však v sektore zdravotníctva. Na jednej strane vyžadoval boj s pandémiou sám o sebe inovatívne lekárske metódy, na druhej strane bolo v zdravotníctve (kvôli obmedzeniu kontaktov) tiež potrebné osvojiť si prístupy, ako je napr. telemedicína. Odborníci z tímu Deloitte porovnali tento vývoj s hlavnými trendmi v oblasti zdravotníctva a v štúdii Life Sciences & Health Care Predictions 2025 odvodili desať smerodajných prognóz na rok 2025 pre celý sektor.    

Výsledky tejto štúdie majú veľký význam aj pre Slovenskú republiku, najmä vzhľadom na päť vybraných oblastí, ktoré sa podrobne opisujú ďalej. Každá z nich   je doplnená o príklady zo súčasnosti, v ktorých sa nové paradigmy už objavujú. 

1. Zmena paradigmy v medicíne 

Inovatívna diagnostika, nové formy terapií: Medzi kľúčové faktory transformačných zmien v zdravotníctve patria podľa štúdie nové dimenzie získavania a spracovania dát. Krok smerom k „4P medicíne“ (prediktívna, preventívna, personalizovaná, participatívna) bude do roku 2025 možný vďaka veľkému množstvu digitálnych inovácií. Digitálne terapie, vyhodnocovanie diagnostických dát pomocou umelej inteligencie a vhodných nástrojov na podporu rozhodovania alebo inovatívne monitorovanie pacienta (Remote Patient Monitoring, RPM) sú len vybrané príklady. Okrem toho možno uviesť eRecept alebo eOčkovanie. V budúcnosti sa budú interoperabilné dáta rôznych liečebných bodov a zariadení spájať vďaka novým technológiám čoraz štruktúrovanejším spôsobom, od pobytu v nemocnici až po fitness trackery. Veľké množstvo kvalitných dát prinesie úplne nové poznatky. Na druhej strane individuálne dáta tiež umožnia vývoj veľmi individualizovaných terapeutických prístupov a transparentnosť pre jednotlivých pacientov. K pokroku dôjde aj v takých oblastiach, ako sú nanotechnológie a epigenetika, 3D tlač tkaniva a kvantové výpočty, ktoré tento vývoj podporia. Okrem výrazne zlepšenej starostlivosti má mnoho technológií tiež potenciál výrazne znížiť dnešné náklady, a to prostredníctvom priameho zefektívnenia starostlivosti, ako aj prostredníctvom nepriamych úspor vďaka celkovo lepšiemu zdraviu populácie. O tejto téme sa môžete dozvedieť viac v správe Deloitte „Breaking the Curve“.   

The future unmasked: Predicting the future of healthcare and life sciences in 2025

Príklady zo súčasnosti  

 • V online komunite pacientov PatientsLikeMe, ktorá je teraz súčasťou United Health, zaznamenáva viac ako 800 000 členov svoje individuálne zdravotné skúsenosti. Prostredníctvom inteligentnej analýzy dát môžu zistiť, ako rovnaký stav prežívajú ostatní postihnutí. S digitálnym avatarom DigitalMe možno napríklad virtuálne „vyskúšať“ nové lieky, aby bolo možné určiť najúčinnejšiu liečbu.   
 • Služba ADA Health založená na mobilnej aplikácii (sídlo v Berlíne) umožňuje pacientom využívať AI analýzu na porovnanie ich symptómov s príznakmi iných používateľov a získať dôveryhodné lekárske informácie na podporu ich diagnostiky. Aplikáciu aktuálne používa 10 miliónov ľudí, pričom sa uskutočnilo už 20 miliónov hodnotení symptómov.   
 • Služba Vitadio (sídlo v Prahe) je digitálny liečebný prostriedok (terapeutikum) na lekársky predpis, ktorý je určený na prevenciu a inovatívnu liečbu diabetu 2. typu. Aplikácia pomáha pacientom bojovať s cukrovkou a umožňuje im tak žiť kvalitnejší život.  

2. Zdravotná starostlivosť zameraná na pacienta: Nové formy starostlivosti

Až doteraz sa pacienti museli prispôsobovať štruktúre zdravotníckeho systému – napríklad, pokiaľ ide o miestnu dostupnosť služieb. To sa v budúcnosti zmení: v roku 2025 bude zdravotná starostlivosť orientovaná opačne – na pacientov, ich miesto pobytu a ich časové možnosti. Zdravotnícky personál bude v závislosti od konkrétneho prípadu prostredníctvom RPM nepretržite zhromažďovať zdravotné údaje zo senzorov a poskytovať pacientom hyperpersonalizované liečebné postupy na ich konkrétne indikácie. Telemedicína (či už ambulantná alebo lôžková) je rozhodujúcim prostriedkom umožňujúcim vývoj smerom k tejto prognóze, ktorú už významne urýchlila kríza v súvislosti s pandémiou COVID-19. Tvárou v tvár pandémii sa zvyšuje záujem a ochota obyvateľstva zúčastniť sa napríklad na monitorovaní RPM alebo zdieľať vlastné dáta. Rýchle 5G siete a nové prístupy, ako napr. digitálne dvojča, túto zmenu ďalej podporia.

Príklady zo súčasnosti 

 • V roku 2019 otvorila spoločnosť Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (BTH) vo Veľkej Británii digitálne riadiace centrum. V reálnom čase sa tu monitorujú činnosti nemocnice a tzv. „Wall of Analytics“ spracúva dáta zo zdrojov, ako sú lekárske záznamy alebo senzory pacientov. Výsledné poznatky zlepšujú klinické, prevádzkové a finančné rozhodnutia.  
 • Izraelské centrum Sheba Medical Center vytvorilo v roku 2019 inovačné centrum ARC (Accelerate, Redesign, Collaborate). Tento inkubátor spolupracuje so startupmi a združuje zdravotnícke dáta, ktoré sú následne spracovávané vo formátoch virtuálnej reality. Výskumníci vyvinuli neurónovú sieť na analýzu dát o cukrovke. Tie sa majú zaznamenávať pomocou novej metódy biomarkerov prostredníctvom smartfónu. 

3. Pridaná hodnota v zdravotníctve: Sieťové zariadenia MedTech 

V roku 2025 budú výrobcovia zdravotníckych prístrojov zaradovať medzi svoje výrobky čoraz viac inteligentných senzorov, prepoja výrobky do siete internetu zdravotníckych vecí (IoMT) a pretransformujú sa z výrobcov hardvéru na výrobcov softvéru. Inovatívne prístroje prispejú k zlepšeniu kvality zdravotnej starostlivosti vďaka funkciám, ako sú bezdrôtové pripojenie k elektronickým zdravotným záznamom, prenos a monitorovanie životných funkcií v reálnom čase so zvýšenou presnosťou merania a podporou workflow. Dátová analýza, kognitívne metódy a robotika sa tak budú môcť uplatniť v plnom rozsahu. Prístupy založené na dátach umožnia personalizovanú liečbu a cielenejšiu prevenciu, spolupráca s technologickými spoločnosťami pomôže napríklad pri zavádzaní novej stratégie zapojenia zákazníkov. Podobne aj digitálne prístroje MedTech budú generovať súbory dát, ktoré možno využiť na nové postupy, napr. Real World Evidence (RWE). Okrem toho nová databáza vytvorí úplne iné možnosti riadenia a odmeňovania zdravotných služieb na základe modelov Value-Based Health Care (VBHC) a prístupu k zdraviu populácie a vytvorí tak základ pre nové obchodné modely. V prípade modelov VBHC sa ťažisko presunie od modelu zameraného na procedúry k holistickému, na výsledok zameranému prístupu. Definovanie a preskúmanie zmysluplných kritérií vyhodnocovania výsledkov doteraz často predstavovalo praktickú prekážku – práve tu teraz pomáhajú nové sieťové prístroje s nameranými dátami: zásadná je merateľnosť čoraz väčšieho počtu pacientskych dát, ktoré umožnia presnejšie vyhodnotenie. Podstatné je, že tento prístup zlepšuje nielen výsledky, ale aj štruktúru nákladov. 

Príklady zo súčasnosti

 • Americká spoločnosť Bruin Biometrics vyvinula prenosný skener preležanín. Dáta zhromaždené prostredníctvom tejto technológie sa čiastočne použili ako základ na návrh úhradových dohôd s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vo Veľkej Británii.  
 • Deloitte vykonal simuláciu crowdsourcingu s partnermi z oblasti medtech. Simulácia identifikovala trend odklonu od tradičného hardvérového zamerania mnohých firiem smerom k softvéru a digitálnym službám. Predpokladá sa tiež zvýšený konkurenčný tlak zo strany veľkých technologických spoločností zameraných na spotrebiteľa.
 • Platforma Mindpax (sídlo v Prahe) využíva digitálne terapie pre pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou. Umožňuje dlhodobé monitorovanie symptómov a cielenú psychoedukáciu pacientov, ktorá vedie k lepšiemu pochopeniu duševnej poruchy a následne k zlepšeniu kvality života pacientov.  

4. Zdravotnícky dodávateľský reťazec novej generácie: Digitálna dodávateľská sieť zdravotnej starostlivosti  

Do roku 2025 sa vďaka pokročilým digitálnym prístupom výrazne zvýši transparentnosť a efektivita zdravotníckych dodávateľských reťazcov. Tie sa nebudú riadiť doterajším lineárnym procesom, ale dynamickou a flexibilnou end-to-end logikou založenou na dátach. Základom tejto digitálnej dodávateľskej siete (DNS) sú kľúčové technológie, ako je internet vecí (IoT), blockchain a umelá inteligencia, ktoré okrem iného umožnia spracovanie dát a rozhodovanie v reálnom čase. Pokročilá dátová analytika pomôže znižovať náklady vďaka predikcii dopytu, inteligentného riadenia skladov, optimalizovanej logistike a nákupu a vďaka lepšiemu plánovaniu pracovných síl. Z týchto trendov budú ťažiť aj biofarmaceutické spoločnosti, ktoré dosiahnu omnoho efektívnejšie riadenie dodržiavania regulačných požiadaviek (compliance management).   

Príklady zo súčasnosti

 • Nemecká spoločnosť Merck KGaA, ktorá podniká v oblasti farmácie, vytvorila projekt automatizovanej predikcie dopytu. Na základe strojového učenia (ML) sa zvýšila efektivita dodávateľského reťazca, čo viedlo k preukázateľnej optimalizácii 75 % evidovaných produktov.  
 • Americký startup RxAll vyvinul platformu na odhaľovanie falšovaných liekov založenú na umelej inteligencii. Pomocou spektrometra sa nedeštruktívnym testom kontrolujú signatúry liekov a porovnávajú sa s databázou. S najnovším zariadením trvá proces 20 sekúnd a má 99,9 % presnosť. 

5. Partnerské zoskupenia a spolupráca: Spoločne dosiahneme viac  

Nové modely spolupráce sa v roku 2025 ukážu ako kľúčová stratégia vedúca k urýchleniu pokroku v oblasti zdravotnej starostlivosti. Organizačné formy, ako sú centrá excelentnosti (CoE) alebo výskumné siete, prepoja subjekty z rôznych spoločenských odborov a sektorov hospodárstva. Tieto partnerstvá prekračujú doterajšie hranice verejných a súkromných inštitúcií, ako sú univerzity, zdravotnícke zariadenia a firmy. Túto spoluprácu umožnia nové modely financovania a podpora zo strany vlád a regulačných orgánov. Digitálna transformácia, otvorené platformy a novo zavedené štandardy pre výmenu dát podporia rozvoj a rozšírenie nových technológií a zlepšia kvalitu zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov. 

Príklady zo súčasnosti

 • V Nemecku sa univerzitné nemocnice spojili do národnej „Siete univerzitnej medicíny". Táto sieť združuje úsilie v boji proti pandémii COVID-19 na celoštátnej úrovni. Interakcia medzi výskumom a starostlivosťou o pacientov vedie k efektívnejším procesom a lepším výsledkom.   
 • Konzorcium CARE (The Corona Accelerated R&D in Europe) koordinuje vývoj liečby COVID-19 v celej Európe. Toto medzisektorové partnerstvo 37 akademických a vedeckých inštitúcií a spoločností má rozpočet 77 miliónov EUR, ktorý financuje Európska únia.   
 • IKEM (Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny) je najväčším klinickým a vedeckovýskumným pracoviskom v Českej republike, ktorý vznikol združením 6 pôvodne samostatných výskumných ústavov. Výskumná činnosť je hradená formou grantov od grantových agentúr v Českej republike aj zo zahraničia. IKEM tiež spolupracuje s farmaceutickými firmami napríklad na vývoji liekov.    

Výhľad: Prekážky, riešenia, kompetencie  

Kríza v súvislosti s pandémiou COVID-19 výrazne urýchlila transformačné trendy v zdravotníctve. To však samé o sebe nebude stačiť na to, aby sa uvedené úspechy stali normou do roku 2025. Podľa názoru expertov Deloitte je preto v nasledujúcich rokoch potrebné cielené úsilie v týchto štyroch kľúčových oblastiach:     

 • Kvalifikovaní pracovníci: V prípade nových technológií, ktoré stoja za mnohými predpovedanými inováciami, sú zásadným faktorom úspechu zodpovedajúce zručnosti zamestnancov. Vedenie firiem musí umožniť rozširovanie súboru zručností prostredníctvom digitálneho myslenia a cieleného riadenia zmien. V roku 2025 budú digitálne zručnosti pracovníkov omnoho pokročilejšie, širší prístup k nim by mala umožniť digitálna inklúzia.  
 • Nové formy financovania a obchodné modely: Prístupy k verejnému zdraviu budú predstavovať rastúci podiel výdavkov na zdravotníctvo. To bude vyžadovať osobitné úsilie v oblasti financovania. Pozitívnym faktorom preto je, že do roku 2025 výrazne klesnú náklady na senzory a testy. Nové ekosystémy vytvoria nové ekonomické stimuly, čo v konečnom dôsledku podporí inovácie spoločností založené na dátach a prinesie na trh nové, výkonné ponuky. Nové modely financovania, napr. zdravotná starostlivosť založená na hodnote, tiež podporia sľubné riešenia pre investície zamerané na budúcnosť. Zlepšenie efektivity sa dosiahne v celom hodnotovom reťazci (value chain).   
 • Nové regulačné paradigmy: Regulácie predstavujú transformačnú výzvu. V budúcnosti však bude prístup pružnejší, spolupráca s regulačnými orgánmi prispeje k lepšej rovnováhe medzi prevenciou rizík a inováciami. Regulačné orgány budú pracovať efektívnejšie a budú dosahovať čoraz väčšiu medzinárodnú konvergenciu. To umožní spoločnostiam optimalizovať ich obchodné ciele a prispeje k lepším výsledkom pre pacientov.   
 • Nové dátové riešenia: Ochrana dát, kybernetická bezpečnosť a interoperabilita – v týchto oblastiach treba do roku 2025 dosiahnuť ďalší pokrok. Dátová veda a cloudové technológie tomu napomáhajú. Podľa medzinárodných štandardov bude možné zhromažďovať, zdieľať a analyzovať používateľské dáta. Pritom bude proaktívne zaistený súlad s predpismi na ochranu údajov. Zamestnanci sa tiež budú vzdelávať v etických dôsledkoch využívania riešení AI.  

Tieto štyri uvedené témy zdôrazňujú oblasti, na ktoré by sa mal sektor vo svojom smerovaní do budúcnosti novej zdravotníckej ekonomiky zvlášť zamerať. Motivácia tu je zrejmá: v konečnom dôsledku vyznievajú prognózy Deloitte v oblasti LSHC na rok 2025 celkovo pozitívne, pretože nové paradigmy prinášajú prospech všetkým zúčastneným stranám v ekosystéme zdravotnej starostlivosti – od pacientov až po prevádzkovateľov kliník.

Štúdiu Deloitte Life Sciences & Health Care Predictions 2025 si môžete stiahnuť tu a prečítať si kompletné výsledky štúdie v origináli.  

Bolo to užitočné?