Colné služby | Deloitte Slovensko

Riešenia

Colné služby

Náklady na clá často predstavujú pre dovozcov významnú položku. Možnosť úspor v tejto oblasti sa však obvykle podceňuje a clá sa považujú za nevyhnutné výdavky spoločnosti.

Na základe našich skúseností vieme, že v oblasti ciel sa nachádza významný potenciál úspor. Odporúčame zamerať sa na tieto hlavné oblasti:

Colné analytiky

Vykonávame analýzy na základe komplexných údajov o dovoze a vývoze, ktoré sa týkajú klienta, za vybrané obdobie. Colné analytiky umožňujú mať 100 % prehľad o obchode s partnermi mimo EÚ a o nákladoch na clo podľa jednotlivých dodávateľov a druhu tovaru, prípadne identifikovať možnosti úspor.

Sadzobné zatriedenie tovaru

Sadzobné zatriedenie tovaru je kľúčový faktor, ktorý ovplyvňuje výšku cla. Tovar môže mať pridelený kód colného sadzobníka s colnou sadzbou 0 %, ale aj kód s colnou sadzbou do výšky niekoľkých desiatok percent. Preto je vhodné venovať tejto oblasti maximálnu pozornosť.

Našim klientom ponúkame preskúmanie sadzobného zatriedenia. Ak sa identifikuje potenciál na preradenie tovaru do kódu s nižšou colnou sadzbou, právne predpisy umožňujú podať žiadosť o retroaktívne vrátenie cla pri dovozoch uskutočnených v posledných troch rokoch. Ak sa určí riziko nedoplatku, včasnou nápravou je možné eliminovať riziko vyrubenia sankcie zo strany colných úradov.

Pôvod tovaru

Využívanie colných preferencií pri dovoze tovaru môže byť ďalším zdrojom úspor v oblasti ciel. Na druhej strane, nesprávne osvedčenie o preferenčnom pôvode pre vaše vývozy, ale aj pre vaše dodania tovaru v rámci EÚ môže mať celý rad negatívnych dopadov, od sankcií zo strany colných orgánov až po stratu obchodných partnerov.

Je preto dôležité overiť, či tovar, ktorého pôvod je potrebné osvedčiť, skutočne spĺňa pravidlá pôvodu. Našim klientom poskytujeme školenia v oblasti preferenčného pôvodu tovaru, aby sa  zorientovali v tejto zložitej problematike a vyhli sa prípadným chybám.

Suspenzia

Ak vaša spoločnosť dováža suroviny na výrobu/spracovanie (materiál, polotovary, komponenty a pod.), ktoré na trhu EÚ nie sú dostupné, v prípade splnenia určitých podmienok je možné docieliť pozastavenie cla (tzv. suspenziu). Našim klientom ponúkame pomoc s overením splnenia podmienok na získanie suspenzie. V prípade schválenia suspenzie sú náklady na dovozné clo v prevažnej väčšine prípadov úplne eliminované. Zároveň je vhodné preveriť, či je možné pri dovoze tovaru využiť niektorú z existujúcich suspenzií.

Kontroly vývozu („export controls“)

Kontroly vývozu, tzv. export controls, zahŕňajú najmä medzinárodný obchod s tovarom dvojakého použitia, obchod s vojenským materiálom či medzinárodné sankcie. Odporúčame, aby ste tejto téme venovali náležitú pozornosť. Pred samotným realizovaním vývozu je potrebné včas vyhodnotiť, či daný tovar alebo transakcia podlieha kontrole vývozu, a podniknúť všetky potrebné kroky. Následná náprava možných pochybení býva náročná, pričom súvisiace postihy môžu mať vážne dôsledky pre spoločnosť či jej konateľov.

Ako vám môžeme pomôcť s kontrolami vývozu?

Máme skúsenosti

Našim klientom sme pomohli pri colných kontrolách, ktoré boli zamerané nielen na preskúmanie sadzobného zatriedenia dovážaného tovaru, ale aj na problematiku určenia colnej hodnoty alebo vystavenia dokladov preukazujúcich pôvod tovaru. Takisto máme praktické skúsenosti s overením, či vyvážané výrobky patria do skupiny výrobkov so statusom položiek s dvojakým použitím (tzv. dual use).

Konzultácia a semináre

Ponúkame vám aj konzultáciu a semináre, ktoré sa týkajú rôznych colných oblastí. Podceňovať colné konanie sa nevypláca. Ak si neviete poradiť, obráťte sa na nás. Všetko s vami radi prekonzultujeme a poskytneme pomoc v týchto oblastiach.

Spojte sa s nami

Elena Hradílková

Elena Hradílková

manažérka | daňové poradenstvo

Elena Hradílková je manažérka na oddelení daňového poradenstva Deloitte na Slovensku. Špecializuje sa na nepriame dane a daň z príjmov právnických osôb. Je licencovaná daňová poradkyňa s dlhoročnými s... Viac

Petra Závalová

Petra Závalová

manažérka | daňové poradenstvo

Petra Závalová je expertka v colnej oblasti s viac než 15-ročnou praxou a rozsiahlymi vedomosťami v oblasti colného práva. V Deloitte pôsobí od marca 2012 a zodpovedá za colné projekty v Českej republ... Viac