Poznatky

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu

Na predkladanie žiadostí o poskytnutie kompenzácie oprávneným energeticky náročným podnikom za tarifu za prevádzkovanie systému.

Energeticky náročné podniky, ktoré spĺňajú zákonom stanovené podmienky a patria do zoznamu oprávnených priemyselných odvetví, môžu požiadať o kompenzáciu za tarifu za prevádzkovanie systému. Cieľom kompenzácie je zníženie nákladov energeticky náročných podnikov z dôvodu vysokých cien elektriny. Jednou zo zákonom stanovených podmienok je spotreba elektriny najmenej vo výške 1 GWh za rok 2019.

Ministerstvo hospodárstva poskytlo na rok 2020 finančné prostriedky vo výške 40 mil. EUR, ktoré budú proporcionálne rozdelené podľa celkového objemu spotrebovanej elektrickej energie vypočítanej po sumarizácii všetkých žiadostí od žiadateľov, ktorí splnili stanovené kritériá.

Žiadosti je možné predkladať do 30. júna 2020. Na príspevok má nárok každá spoločnosť, ktorá splní predpísané náležitosti. Vzhľadom na súčasnú situáciu a ťažko predvídateľný vývoj neodporúčame odkladať prípravu žiadostí. Naopak, pokiaľ je to možné, odporúčame Vám podať žiadosť o kompenzáciu čím skôr. Samozrejme, sme pripravení pomôcť Vám s jej prípravou, ako aj s overením požadovaných náležitostí prostredníctvom našich audítorov.

 
Bolo to užitočné?