Poznatky

Ako udržateľnosť a ESG ovplyvňujú ekonomické aspekty firiem?

Klimatickú zmenu sme si nepriali, no spôsobili sme ju sami neuvedomujúc si jej dosahy. Dnes už vieme, že zmena je nevyhnutná nielen v rámci životného štýlu, ale aj v spôsobe podnikania. Z hľadiska rentability a zachovania priaznivých životných podmienok pre budúce generácie nie je možné pokračovať v neefektívnom využívaní zdrojov a v nezáujme o vplyve firiem na životné prostredie, ale je potrebné správať sa a podnikať udržateľne.

Ekonomické vplyvy

Cieľom novej európskej direktívy Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) je zlepšiť vykazovanie udržateľnosti firiem, zabezpečiť lepšie využitie potenciálu jednotného európskeho trhu a prispieť tak k prechodu na plne udržateľný a inkluzívny hospodársky a finančný systém v EÚ. CSRD stanovuje, ktoré informácie musia firmy zverejňovať, pričom sa zameriava na rôzne aktivity týkajúce sa udržateľnosti, ktoré ovplyvňujú životné prostredie, partnerov, podnikanie aj finančné vplyvy firiem. 

V súčasnosti si mnohí manažéri ešte neuvedomujú, že na splnenie všetkých povinností v oblasti udržateľnosti sa budú musieť pripraviť a dopredu nastaviť organizáciu ESG vo firme – napr. stanoviť člena predstavenstva zodpovedného sa oblasť udržateľnosti (v zahraničí je bežná pozícia Chief Sustainability Officer), zvýšiť povedomie zamestnancov o udržateľnosti tréningmi a workshopmi, dosiahnuť zapojenie zamestnancov a pod. Najdôležitejšie a zároveň najnáročnejšie bude zavedenie ESG do procesov, politík a procedúr firmy, ako aj do jej operatívnych a rozhodovacích mechanizmov a rozpočtov.

Zo skúseností vieme, že mnohé firmy majú problémy najmä so zavedením systémov zberu dát pre vykazovanie potrebných KPIs. Pri implementácii ESG do firmy je preto nutné rátať s prvotnými ekonomickými nákladmi, ktoré môžu okrem zvýšených mzdových nákladov obsahovať aj náklady na výpočty (napr. taxonómia EÚ), poradenstvo a audity, nastavenie či zavedenie IT systémov pre zber dát. Nevyhnutné je taktiež venovať zavedeniu ESG dostatočný čas. Hoci niektoré odhady prirovnávajú robustnosť zavedenia procesov ESG k zavedeniu IFRS, mnohé firmy vedia využiť synergie s už zavedenými manažérskymi systémami.

Náklady na transformáciu podnikania

V rámci taxonómie EÚ, jej legislatívnych návrhov a pripravovaných iniciatív EÚ, budú firmy musieť prehodnocovať svoje podnikateľské aktivity a obchodné modely. Pôjde o strategické rozhodnutia týkajúce sa transformácie podnikania na nízkouhlíkové technológie, revidovanie existujúcich cieľov firmy, kalkulácie a preverovania ich vplyvov na definované oblasti životného prostredia, sociálnej a riadiacej oblasti. Firmy budú musieť preveriť, kde sa nachádzajú, a následne v rámci stratégie dekarbonizácie zhodnotiť svoje možnosti a vybrať najvhodnejšie scenáre pre dosahovanie definovaných strategických cieľov.

V rámci prvého z environmentálnych cieľov pôjde o zníženie emisií skleníkových plynov CO2 o 55 % do r. 2030 a dosiahnutie nulových emisií do r. 2050. Manažéri budú musieť prijímať informované rozhodnutia o otázkach udržateľnosti: čo sa im oplatí prevádzkovať, či budú nútení niektoré prevádzky zatvoriť, do ktorých nových technológií investovať, aby ich podnikanie spĺňalo ciele EÚ a dávalo podnikateľský zmysel. Toto všetko budú musieť realizovať popri súčasnom plnení požiadaviek týkajúcich sa sociálnej oblasti, ľudských práv a faktorov správy a riadenia firmy. Očakávame, že pôjde hlavne o tzv. transformačné náklady, čo predstavuje náklady na znižovanie spotreby energií a emisií, znižovanie znečistenia, nové technológie, vývoj nových riešení, dizajnov a inovácií umožňujúcich lepšie materiálové využitie zabezpečujúce dlhšiu životnosť výrobkov a ich opraviteľnosť a možnosť cirkularity.

Bolo to užitočné?