Poznatky

Balík Fit for 55

Legislatívne opatrenia EÚ v oblasti klímy

Európska komisia prijala 14. júla 2021 balík legislatívnych návrhov pod názvom „Fit for 55“ ako súčasť Európskej zelenej dohody, ktorého cieľom je posilniť pozíciu EÚ ako globálneho lídra v oblasti klímy. Cieľom balíka je modernizovať platnú legislatívu v súlade s cieľom EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a zaviesť nové opatrenia na pomoc pri dosiahnutí transformačných zmien, ktoré sú potrebné v hospodárstve, spoločnosti a priemysle na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a v rámci tohto cieľa na zníženie čistých emisií do roku 2030 najmenej o 55 % (v porovnaní s rokom 1990).

Navrhovaný regulačný rámec sa okrem iného týka odvetvia energetiky vrátane diaľkového vykurovania a kogenerácie, využívania pôdy a lesného hospodárstva, odvetvia cestnej dopravy a zdaňovania energie.

Balík okrem iného zahŕňa:

Zmeny v obchodovaní s emisiami (EU ETS)

Systém EU ETS určuje cenu emisií oxidu uhličitého a každoročne znižuje strop emisií v konkrétnych odvetviach hospodárstva. Komisia navrhuje ešte viac znížiť celkový emisný strop a zvýšiť každoročnú mieru znižovania emisií. Okrem toho navrhuje postupné rušenie bezodplatných emisných kvót pre leteckú dopravu a zabezpečenie súladu s globálnym mechanizmom kompenzácie a znižovania emisií uhlíka pre medzinárodnú leteckú dopravu (CORSIA) a po prvýkrát aj zahrnutie emisií z lodnej dopravy do systému EU ETS.

Nariadenie o spoločnom úsilí

Nariadenie stanovuje prísnejšie ciele v oblasti znižovania emisií pre každý členský štát pre budovy, cestnú a domácu námornú dopravu, poľnohospodárstvo, odpadové hospodárstvo a malé priemyselné odvetvia. Vzhľadom na rôzne východiskové podmienky a kapacity jednotlivých členských štátov sa tieto údaje odvíjajú od ich HDP na obyvateľa a upravujú na zohľadnenie nákladovej efektívnosti.

Zmena smernice o obnoviteľných zdrojoch energie na realizovanie ambície nového klimatického cieľa do roku 2030 (RED II)

Výroba a spotreba energie sú zodpovedné za 75 % emisií v EÚ, preto je nevyhnutné urýchliť prechod na ekologickejší energetický systém. Smernica RED II stanoví vyššiu cieľovú úroveň, podľa ktorej by sa do roku 2030 malo 40 % energie vyrábať z obnoviteľných zdrojov. K tomuto cieľu prispejú všetky členské štáty a navrhnú sa konkrétne ciele v oblasti využívania energie z obnoviteľných zdrojov v doprave, vykurovaní a chladení, budovách a priemysle.

Smernica o energetickej efektívnosti

Táto smernica obsahuje okrem iného záväzok členských štátov znižovať celkovú spotrebu energie, ktorý takmer zdvojnásobuje. Verejný sektor bude navyše povinný každoročne renovovať 3 % svojich budov na stimulovanie takzvanej vlny renovácie, tvorbu pracovných miest a znižovanie spotreby energie a nákladov daňových poplatníkov.

Nariadenie stanovujúce nové normy emisií CO2 pre osobné automobily a dodávky

Prísnejšie normy emisií CO2 pre osobné automobily a dodávky urýchlia prechod na mobilitu s nulovými emisiami tým, že budú vyžadovať zníženie priemerných emisií z nových automobilov od roku 2030 o 55 % a od roku 2035 o 100 % oproti úrovniam z roku 2021. V dôsledku toho budú všetky nové vozidlá registrované od roku 2035 produkovať nulové emisie. Revidované nariadenie o infraštruktúre pre alternatívne palivá bude od členských štátov vyžadovať zvýšenie nabíjacej kapacity priamo úmerné predaju vozidiel s nulovými emisiami, ako aj inštaláciu nabíjacích a tankovacích staníc na hlavných diaľniciach v pravidelných rozostupoch.

Nariadenie o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva

Nariadenie stanovuje celkový cieľ EÚ v oblasti odstraňovania oxidu uhličitého prostredníctvom prírodných záchytov, ktorý zodpovedá 310 mil. ton emisií CO2 do roku 2030. Do roku 2035 by sa EÚ mala snažiť dosiahnuť klimatickú neutralitu v odvetviach využívania pôdy, lesného hospodárstva a poľnohospodárstva vrátane iných poľnohospodárskych emisií ako CO2, napríklad emisií z používania hnojív a z chovu hospodárskych zvierat. Stratégia EÚ v oblasti lesného hospodárstva predpokladá okrem iného do roku 2030 vysadenie troch miliárd stromov v celej Európe.

Revízia smernice o dani z energie

Revízia smernice o dani z energie navrhla zosúladenie zdaňovania energetických produktov s politikami EÚ v oblasti energetiky a klímy vrátane podpory čistých technológií a odstránenia zastaraných výnimiek a znížených sadzieb, ktoré v súčasnosti podporujú používanie fosílnych palív. Cieľom nových pravidiel je obmedziť škodlivý vplyv daňovej súťaže v oblasti energetiky, čo pomôže zabezpečiť príjmy členských štátov z ekologických daní, ktoré sú pre hospodársky rast menej škodlivé ako zdaňovanie práce.

Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach

Nový mechanizmus zavedie cenu uhlíka pri dovoze určitých výrobkov s cieľom zabezpečiť, aby ambiciózne opatrenia v oblasti klímy v Európe neviedli k úniku uhlíka.

Viac na stránke: Delivering the European Green Deal | European Commission (europa.eu)

 

Dátum: 24. 01. 2022

Bolo to užitočné?