Poznatky

Dekarbonizačná výzva do roku 2030

Cesta do budúcnosti energetiky

Odvetvie energetiky a zdrojov môže v nasledujúcom desaťročí urýchliť dekarbonizáciu a do roku 2030 dosiahnuť zmysluplné priebežné ciele.

Cesta do budúcnosti energetiky

Globálna energetika prechádza z fosílnych palív na obnoviteľné zdroje. Existuje množstvo príkladov verejných aj súkromných organizácií, ktoré usilovne pracujú na dekarbonizácii hospodárstva. Táto energetická transformácia v rámci tzv. „zelenej dohody“ naberá na sile, čo vytvára nové ekosystémy a prináša nové technológie. Vďaka tomu dochádza k rozvoju obnoviteľných zdrojov energie, vyvíjajú sa nové spôsoby prenosu energie, zvyšuje sa energetická účinnosť, znižujú sa emisie a vznikajú nové trhy s uhlíkom a inými vedľajšími produktmi v rámci čoraz rozvinutejšej obehovej ekonomiky. Mnohé z týchto očakávaných krokov k dekarbonizácii, ako napríklad väčšia elektrifikácia, prechod na rozsiahle využívanie obnoviteľnej energie a zintenzívnenie opatrení v oblasti energetickej účinnosti, zároveň predstavujú jedinečné výzvy.

Mnohé spoločnosti z odvetvia energetiky a prírodných zdrojov (chemické látky; ropa a zemný plyn; baníctvo a kovospracujúci priemysel; energetika a obnoviteľné zdroje energie) verejne deklarovali svoj zámer stať sa uhlíkovo neutrálnymi do roku 2050. Hoci ich dlhodobá vízia je jasná, spoločnosti z odvetvia energetiky a zdrojov budú v blízkej budúcnosti čeliť zložitej výzve. Pre mnohé spoločnosti je náročné pochopiť, aký významný vplyv budú mať ich deklarované ciele v najbližších rokoch na ich hodnotu, prevádzku, zamestnancov a trhy.

Táto správa analyzuje, ako môžu spoločnosti v určitých sektoroch odvetvia energetiky a prírodných zdrojov v nasledujúcom desaťročí urýchliť svoju dekarbonizáciu a do roku 2030 dosiahnuť zmysluplné a reálne priebežné ciele.

Dekarbonizačná výzva do roku 2030

Prehľad o sektore

Každá sektorová analýza skúma súčasný stav dekarbonizácie v sektore: jedinečné alebo významné makroekonomické faktory, ktoré emisie sú pod kontrolou spoločnosti, ako aj potenciálne spôsoby dekarbonizácie a praktické úvahy, ktoré môžu ovplyvniť stratégiu a taktiku dekarbonizácie spoločnosti.

Zameranie na energetické scenáre

Plánovanie v neistej budúcnosti odvetvia energetiky

Budúcnosť sa blíži veľmi rýchlo. Do roku 2035 budú organizácie v každom odvetví pôsobiť v úplne inom energetickom prostredí. Aká bude budúcnosť energetiky? V hre je síce veľa neistoty, ale výskum Deloitte prináša štyri jasné scenáre.

 

Dátum: 21. 02. 2022

Bolo to užitočné?