Vyhliadky Globálny prieskum v oblasti riadenia rizík, 11. vydanie

Poznatky

Globálny prieskum v oblasti riadenia rizík, 11. vydanie

Ekonomické hrozby a nefinančné riziká

Finančné inštitúcie posilnili svoje schopnosti reagovať na riziká trhové, úverové aj likvidity, po novom však čelia ďalším výzvam v podobe mnohých nefinančných rizík. Jedenáste vydanie Globálneho prieskumu v oblasti riadenia rizík Deloitte predstavuje najnovší príspevok v rámci iniciatívy priebežného hodnotenia stavu riadenia rizík v sektore finančných služieb. Poskytuje praktický pohľad na to, ako sa dynamicky vyvíja oblasť riadenia rizík v reakcii na neustále sa vyvíjajúce vonkajšie prostredie, aby boli spoločnosti adekvátne chránené pred významnejšími finančnými stratami a poškodením reputácie.

Globálny prieskum v oblasti riadenia rizík – hlavné zistenia

Prieskum, ktorý bol realizovaný koncom roka 2018, sa opiera o odpovede výkonných riaditeľov pre oblasť riadenia rizík (CRO) a manažérov riadenia rizík v 94 finančných inštitúciách po celom svete s celkovými aktívami vo výške 29,1 biliónov USD.

Prieskum sa zameral na súčasné i nové výzvy v oblasti riadenia rizík, ktorým tieto inštitúcie čelia, a na kroky, ktoré v reakcii uskutočnili. Najdôležitejšie zistenia prieskumu môžeme zhrnúť nasledovne:

  • Naďalej rastie význam kybernetických rizík a kybernetickej bezpečnosti.
  • Výšenú pozornosť si vyžadujú nefinančné riziká.
  • Nastupujúce technológie ponúkajú významný potenciál pre zefektívnenie riadenia rizík.
  • Implementácia governance modelu troch obranných línií riadenia rizík stále prináša výzvy.
  • Záťažové testovanie je dnes už veľmi často využívané.
  • Posilňuje sa dohľad výkonného vedenia nad oblasťou riadenia rizík.
  • Prakticky všetky inštitúcie už zaviedli pozíciu CRO.
  • Ďalej sa rozširuje zavádzanie programov riadenia podnikových rizík (ERM).
Bolo to užitočné?